Evidence majetku

Detail majetku

Nové pole Konto majetku slouží pro zadání konta majetku na němž se majetek účtuje.

Pole Čárový kód majetku je přístupné v poli údaje (seznam Údaj 1, Údaj 2, Čárový kód).

Daňový odpisový plán podle účetního

Daňový odpisový plán lze nyní vytvořit podle účetního odpisového plánu. Tento způsob se volí výběrem hodnoty Podle ÚOP v pole Způsob odpisu. Pro použití tohoto způsobu je nutno nejprve vypočítat účetní odpisový plán. Daňové odpisy potom pouze převezmou součet účetních odpisů za každý rok.

Snížení ceny (částečné vyřazení) a navýšení ceny bez změny sazby

Nová karta Úpravy ceny umožňuje snížit nebo navýšit cenu majetku. Částky se zadávají do tabulky obdobně jako u technického zhodnocení.

Snížení ceny se zadává zápornou částkou. Z majetku se zrychleným způsobem odepisování je potřeba zadat částku mimořádného odpisu.

Navýšení ceny se zadá kladně. Na rozdíl navýšení prostřednictvím technického zhodnocení se nezmění sazba na sazbu zvýšené vstupní ceny (bez ohledu na částku).

Hromadné zařazení a vyřazení

Nové příkazy menu Majetek / Zařadit majetek... a Vyřadit majetek... umožňují zařadit (vyřadit) několik majetků naráz při použití jednoho interního dokladu.

Převod majetku

Nový Průvodce převodem majetku umožňuje převádět majetek do jiné knihy, na jiné středisko nebo umístění. Při převodu lze volitelně vystavit interní doklad (např. pro přeúčtování mezi středisky).

Vrácení odpisů

Uskutečněné účetní i daňové odpisy lze hromadně vrátit. Doklady vystavené k účetním odpisům jsou ponechány beze změny, odpisové plány a zůstatkové ceny se opraví.

Inventura majetku

U obou druhů majetku lze pomocí okna Inventura majetku provést inventuru. K určitému datu se založí inventura. Uživatel vyplní skutečný počet (stav u odpisovaného majetku). Historie inventur je zachována.

Ostatní

Při úpravách odpisových plánů se zůstatky přepočítávají okamžitě, nikoli až při opuštění plánu jako dosud.

Technické zhodnocení se promítne v účetním odpisovém plánu až měsíc následující po měsíci, ve kterém bylo TZ (podle stejné zásady se první účetní odpis provádí v měsíci následujícím po zařazení).

V dialogovém okně Možnosti agendy lze díky nové volbě Nevystavovat doklady (nepoužívá se modul Účetnictví) vypnout vystavování dokladů pro funkce zařazení, vyřazení a provedení odpisů. Díky tomu lze tyto funkce používat i pokud není zakoupena licence modulu Účetnictví.

U funkcí zařadit, vyřadit, zaúčtovat technické zhodnocení a zaúčtovat úpravu ceny se kontroluje zda se liší rok podle data příslušné operace od roku podle aktuálního data. Pokud ano má uživatel možnost výběru zda doklad vystavit do aktuálního roku nebo roku podle data zařazení, vyřazení, zhodnocení či úpravy ceny.