Mzdy - Hromadné zadávání - výchozí složky, absence, příplatky, ...

vydání: 20050301 - verze: 11

Hromadné zadávání mzdových složek dosud umožňovalo zadávat mzdové částky s paušální částkou, hodinové sazby, náhrady, nemoci apod. Nyní jsou možnosti hromadného zadávání rozšířeny o zadávání výchozích mzdových složek, příplatků a dalších složek absencí. Způsob zpracování mezd zůstává zachovaný: nejdříve se vytvoří výchozí mzdové složky funkcí Vytvoření mezd, poté je možné přidávat další složky hromadným zadáváním a následně se provede výpočet mezd.

Hromadné zadávání výchozích mzdových složek

Volbou menu Personalistika|Hromadné zadávání je možné otevřít průvodce, který umožní vybrat pracovní poměry, pro které chcete hromadně přidat výchozí mzdové složky. V dalším kroku průvodce je možné vybrat mzdovou složku a nastavit její základní parametry. Klepnutím na tlačítko Přidat se vybraným pracovním poměrům vytvoří zadaný mzdová složka. Takto vytvořené mzdové složky se zobrazují v dialogu Pracovní poměr na kartě Nastavení.

Hromadné zadávání - absence

V rámci volby Mzdy|Hromadné zadávání|Nemoci, OČR ... je nyní možné zadávát také další absence, např. neplacené volno, neomluvenou absenci. Tento dialog používejte v případě pokračování absence přes konec měsíce pouze pro zahájení nebo pro ukončení absence. Skutečnost, že absence pokračuje, se indikuje tím, že se nezadává pole Do. Systém pak při vytváření mzdových složek v dalším měsíci vytvoří automaticky složku pro pokracování absence.

Hromadné zadávání - příplatky

Volbou menu Mzdy|Hromadné zadávání|Příplatky je možné zadávát mzdové složky příplatků placených průměrem, např. Příplatek přesčas, Příplatek svátek. Po výběru Pracovního poměru se doplní průměr a po zadání hodin se přes příslusnou sazbu vypočítá náhrada. Složky příplatků je možné připravit do Personalistiky v dialogu Pracovní poměr na kartě Nastavení a při měsíčním zpracování pak doplňovat do těchto složek pouze hodiny.