INFO: Vzorová účtová osnova pro rok 2005 a vazba na Rozvahu 2004

vydání: 20050401 - verze: 11

1. Uvádění zůstatků účtů 111 - Pořízení materiálu a 131 - Pořízení zboží v rozvaze

Doporučujeme vykazování nulových zůstatků účtů 111 a 131 k rozvahovému dni. Jednak tím navazujeme na dřívější opatření Ministerstva financí, kterými se upravoval obsah účetní závěrky pro podnikatele a které požadovalo nulové zůstatky těchto účtů k rozvahovému dni, a jednak proto, že v praxi může účetní jednotka nesprávným postupem při účtování v souvislosti s vykazováním zůstatků na účtech 111 a 131 zkreslit údaje v rozvaze jak na straně aktiv, tak na straně pasiv.

V definované sestavě Rozvaha 2004 v plném rozsahu je třeba na ř. 33 a ř. 37 tyto účty odmazat ze vzorce, v definované sestavě Rozvaha 2004 ve zjednodušeném rozsahu pak z ř. 8.

2. Používání účtu 312 - Směnky k inkasu

Pro rok 2005 je tento účet definitivně ze vzorové účetové osnovy vypuštěn. Směnka k inkasu má být účtována jako dluhový cenný papír a to buď jako krátkodobý (účtová skupina 25) nebo dlouhodobý (účtová skupina 06). tento postup vyplývá i z ČSÚ č. 017 - Zúčtovací vztahy.

V definované sestavě Rozvaha 2004 v plném rozsahu je třeba na ř. 40 a ř. 49  tyto účty odmazat ze vzorce, v definované sestavě Rozvaha 2004 ve zjednodušeném rozsahu pak z ř. 9 a 10.

3. Poskytnuté záloha na zásoby

Ve směrné účtové osnově přibyla k 1.1.2004 nová účtová skupina 15 - Poskytnuté zálohy na zásoby.

V definované sestavě Rozvaha 2004 v plném rozsahu je třeba na ř. 38 doplnit účty 151,152 a 153.