INFO: Novela zákona o DPH k 1.10.2005

vydání: 20050930 - verze: 11

Mezi změny, které mění dosavadní postup vykazování a uplatňování DPH, patří zejména:

1. Novela zákona o DPH značně rozšiřuje okruh subjektů, na které se vztahuje osvobození při výchově a vzdělávací činnosti podle § 57 zákona o DPH. Nové znění § 57 zahrnuje také programy celoživotního vzdělávání, jazykové kurzy, praktické vyučování na pracovišti fyzických a právnických osob.

2. Dochází ke změně uplatňování devizového kurzu pro účely DPH při dovozu zboží. Pro přepočet vedlejších pořizovacích nákladů se použije kurz pro celní účely a ne jako doposud kurz platný pro účely DPH.

3. Definice pojmu osobní automobil byla upřesněna tak, aby odpovídala předpisům z oblasti provozu na pozemních komunikacích. Dosavadní definice, která byla přímo vázána na  označení M1 nebo M1G, vedla k nejasnostem v případě, že taková kategorie nebyla v technickém osvědšení automobilu zapsána.

4. Převod nedokončeného bytového domu nebyl dosud vyjmenován c § 48 odst. 1 jako plnění, u kterého je uplatňována snížená sazby DPH. Novela rozšiřuje uplatňování snížené sazby DPH i na převod nedokončeného bytového domu.

5. V dosavadním znění zákona nebyly byt či nebytové prostory definovány v § 48 jako stavby a proto bylo nejasné, zda nájem bytů a nebytových prostor je osvobozen od DPH podle § 56. Novela zákona o DPH upřesňuje použití osvobození od DPH jak na stavby, tak i na byty a nebytové prostory.

6. Novela upřesňuje definici krátkodobého pronájmu i na byty a nebytové prostory.

7. Dodání zboží a poskytnutí služby prostřednictvím komisionáře rozšiřuje uskutečnění tohoto dodání nejen podle komisionářské smlouvy, kterou řeší obchodní zákoník, ale i na smlouvy obdobného typu.

8. Elektronické daňové doklady musí být opatřeny elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu nebo elektronickou značkou založenou na kvalifikovaném systémovém certifikátu.

9. Dodáním zboží nebo převodem nemovitostí není přeúčtování tepla, chladu, elektřiny, plynu a vody, které plátce pořídil od jiného plátce, pokud při jejich pořízení neuplatnil nárok na odpočet a od neplátce, pokud přijatá úhrada nepřevyšuje částku, za kterou plátce tato média pořídil, a o této skutečnosti účtuje odpovídajícím způsobem podle zvláštního předpisu. Po novele se to týká plátců, kteří vedou daňovou evidenci odpovídajícím způsobem, pokud jde o plátce, kteří nemají povinnost vést účetnictví. Obdobně je i v § 14 odst. 5 písm.e) u přeúčtování služeb.

10. Za vrácení zboží do tuzemska se nepovažuje dodání zboží do jiného členského státu přímo ze svobodného skladu nebo svobodného pásma a vývoz zboží přímo ze svobodného skladu nebo svobodného pásma.

11. Pro právní jistotu plátce je významná úprava, že vystavením dokladu na přijatou platbu při poskytnutí služby není celé zdanitelné plnění uskutečněno dle § 21 odst.6 písm a).

12. Plátce je po přijetí platby povinen daňový doklad vystavit jen v případě, že mu přijetím platby vznikla povinnost přiznat a odvést daň na výstupu.

13.Plněním osvobozeným od daně je podle § 62 odst. 2 dodání osobního automobilu, při jehož pořízení neměl plátce nárok na odpočet daně a dodání zboží, při jehož pořízení neměl plátce nárok na odpočet daně podle § 75 odst. 3.

14. Osvobozeno od daně je pořízení zboží z jiného členského státu, pokud dodání takového zboží plátcem v tuzemsku je v každém případě osvobozeno od daně.

15. Nárok na uplatnění odpočtu vzniká dnem, ke kterému vznikla povinnost přiznat daň na výstupu.

16. Ubytovací služby zařazené v SKP 55 se přeřazují z bodu 17 do přílohy č.2. Snížená sazba daně by se u nich měla uplatňovat po časově neomezené období.