Mzdy - TF ELDP - roční, Nemocenské pojištění - úpravy

vydání: 20051110 - verze: 11

V tiskovém formuláři ELDP - roční byly provedeny tyto úpravy:

  1. V případě tisku evidenčního listu zaměstnance s cizozemskou adresou se podle pokynů ČSSZ postupuje tak, že do pole PSČ se zadá kód státu a případné PSČ se uvede za název obce. Pokud v poli Stát v adrese zeměstnance není uvedeno Česká republika a pole není prázdné, předpokládá se, že adresa je cizozemská. Podle vybraného státu se do pole PSČ v ELDP doplní kód státu a případně uvedené PSČ se v ELDP doplní za název obce.
  2. XML soubor, který se vytváří pro elektronické podání přes Portál veřejné správy, je rozšířen o informaci o kódování. Tento soubor je možné zobrazovat v prostředí MS Internet Explorer a pro jeho odeslání je možné kromě doplňku Elektronická podání použít další aplikace (např. Portlink od f. NZ Servis). Po aktualizaci TF je nutné aktualizovat také doplněk Elektronická podání.
  3. Byla přepracován způsob zobrazování dob zaměstnanců s aktálním datem nároku na starobní důchod. Doba pojištění od dovršení důchodového věku se vykazuje uvedením údaje D jako druhého znaku trojmístného kódu. Údaje o průběhu výdělečné činnosti jednoho roku se rozepisují do dvou řádků u pojištěnců, kteří dovršili důchodový věk a jejich pojištění trvá i nadále. Do prvního se uvádí údaje do dne předcházející dni dovršení důchodového věku, do druhého řádku se uvádí údaje o dobách pojištění po dovršení důchodového věku. Doby, které se při výpočtu osobního vyměřovacího důchodu vylučují, se zapisují k období, ve kterém trvaly. Vyměřovací základ se vyznačí vždy do druhého řádku úhrnem. V poli Doby odečet se uvádí počet kalendářních dnů, ve kterých pojištěnec výdělečně činný po vzniku nároku na starobní důchod bez pobírání důchodu, čerpal pracovní volno bez náhrady příjmu, měl neomluvenou nepřítomnost v práci. Rovněž se odečítají doby dočasné pracovní neschopnosti nebo doba pobírání dávek nemocenského pojištění. Tyto doby se odečítají z celkového počtu kalendářních dnů uvedených ve sloupci Dny. K datu nástupu do starobního důchodu (dialog Pracovník karta Personální) je přihlíženo před zahájením, v průběhu i po ukončení pojištění.

Ve smyslu bodu 2. byl upraven také TF Nemocenské pojištění.