Mzdy - TF Zápočtový list

vydání: 20051115 - verze: 11

Tiskový formulář Zápočtový list byl rozšířen o možnost nastavení koeficientu pro přepočet průměrného hodinového/denního výdělku na průměrný měsíční výdělek. Zákon č. 1/1992 Sb. pouze stanoví, že pro získání průměrného měsíčního výdělku " průměrný hodinový výdělek se přepočte na jeden měsíc podle průměrného počtu pracovního hodin (dnů) připadajících v roce na jeden měsíc", ale neuvádí přesně způsob výpočtu průměrného počtu pracovních hodin (dnů) v roce. Jednotný není ani výklad jednotlivých úřadů práce a rozdílné postupy uvádějí i odborné publikace. Z tohoto důvodu TF nově umožňuje vybrat z několika doporučených způsobů získání koeficientu pro přepočet. To přináší také možnost použít různé koeficienty pro různé režimy pracovní doby.

Základem pro výpočet je nadále průměrný hodinový nebo denní výdělek zjištěný z předchozího čtvrtletí vzhledem k datu potřeby zjišťování průměru. Pokud není k dispozici, je možné ho zadat. Do výpočtu koeficientu dále vstupuje počet hodin pracovního týdne a dne z pole Pracovní doba a Pracovní den z dialogu Pracovník nebo Mzda. Pro výpočet koeficientu se použije počet dnů v roce získaný podle volby:

 1. Průměrný rok - z průměrných údajů za obecný, tj. průměrný rok. Počet dnů se přepočte na průměrný počet týdnů v měsíci, který se pro získání koeficientu násobí počtem hodin pracovního týdne.
  Např. 365,25 / 7 / 12 * 40 = 173,92
 2. Aktuální rok - z aktuálního kalendářního roku. Obdobně jako v prvním způsobu, ale s počtem dní aktuálního roku.
  Např. 365 / 7 / 12 *40 = 173,81
 3. Roční fond se svátky - podle konkrétního ročního fondu pracovní doby v četně svátků. Tento počet dnů je pro získání koeficientu násoben denním úvazkem v poli Pracovní den a přepočten na jeden měsíc. 
  Např. 260 * 8 / 12 = 173,33
 4. Roční fond bez svátků - podle konkrétního ročního fondu pracovní doby bez svátků. Obdobně jako ve způsobu 3 ale bez započítání svátků.
  Např. 253 * 8 /12 = 168,67

  Příklady předpokládají pětidenní pracovní cyklus při 8 hodinnové délce směn.

Takto získaným koeficientem se pro získání průměrného hrubého měsíčního výdělku násobí hodinový resp. denní průměrný výdělek.

Při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby se v poli Průměrný počet hodin týdně uvede pro způsob 1 a 2 průměrný počet pracovních hodin ze stanovené týdenní pracovní doby, připadající na jeden týden.

Pro přepočet hrubého měsíčního výdělku na měsíční čistý výdělek se použijí pole Odpočty a Daňové zvýhodnění. Tato pole se načítají ze zpracované mzdy z období ukončení poměru. Pokud mzda není dosud zpracována a zaměstnanec má podepsáno prohlášení, je možné tyto hodnoty zadat.

Při otevření TF zápočtový list se nyní v poli Pracovní poměr nabídne pracovní poměr podle aktuálního záznamu v tabulce agendy, pokud k tomuto aktuálnímu záznamu existuje ukočený pracovní poměr. Pokud jich existuje více, nabídne se nejpozději ukončený pracovní poměr. Pokud je TF otevřen bez nastavení požadovaného záznamu nebo existuje více ukončených poměrů vybraného zaměstnance, je možné poměr vybrat ze seznamu.

Zaměstnavateli již z právních předpisů nevyplývá povinnost uvádět v potvrzení o zaměstnání, kterým ze způsobů uvedených v ustanovení § 42 zák. práce byl pracovní poměr rozvázán. V pracovním poměru tedy není nutné uvádět důvod ukončení pracovního poměru.