Mzdy - Nastavení roku 2006

vydání: 20051227 - verze: 11

Po nabytí účinnosti novely zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů bude v průběhu měsíce ledna uvolněno vydání Altus Vario, které bude reagovat na tyto a další legislativní změny v oblasti nemocenského pojištění, minimální mzdy a životního minima. Toto vydání také zajistí nastavení všech parametrů modulu Mzdy pro rok 2006.

Problematice novely zákona o daní z příjmu a jeho vlivu na zpracování mezd ve Variu se věnuje článek Mzdy - Novela zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Informace o změnám v nemocenském pojištění naleznete v článku Mzdy - Nemocenské pojištění v roce 2006.

Pro nastavení modulu Mzdy pro rok 2006 a vzhledem k legislativním změnám v oblasti daně z příjmu a nemocenském pojištění je nutné provést následující činnosti:

1. Aktualizace Altus Vario

Aktualizace Varia je možná nejdříve po uvolnění vydání Altus Vario pro rok 2006. Aktualizaci je nutné provést nejpozději po zpracování mezd za prosinec 2005, před zpracováním mezd za leden 2006. Aktualizujte Altus Vario obvyklým způsobem na http://www.altusvario.cz/download/ nebo si vyžádejte aktualizační CD. Předpokladem pro aktualizaci je úhrada poplatku Maintenance na rok 2006.

Všechny výpočty mezd od ledna 2006 se musí provést na zaktualizovaném vydání Varia!

Po provedené aktualizaci a prvním spuštění modulu Mzdy potvrďte dotaz na provedení nastavení roku. V rámci nastavení se provede:

1. Nastavení parametrů nového roku

Změny v nastavení pro rok 2006 proti roku 2005 můžete zkontrolovat podle níže uvedeného popisu nastavení. Ostatní hodnoty nastavení se přebírají z období 12 roku 2005. Dříve prováděné načtení nastavení ze souboru se vzhledem k nezbytnosti aktualizace již neprovádí. Hodnoty nastavení roku 2006 není vhodné nastavovat ručně.

2. Přidání nových mzdových složek

Budou přidány mzdové složky:
Sleva na dani - základní, Sleva na dani - student, Sleva na dani - ČID, Sleva na dani PID, Sleva na dani - průkaz ZTP/P, Slevy na dani, Daň po slevách a Daň sražená. Tyto mzdové složky umožní promítnutí změn v zákoně o dani z příjmů do zpracování mezd.

3. Změna mzdových složek pro odpočty

Provede se ukončení platnosti stávajících složek Odpočet - základní, Odpočet - student, Odpočet - částečná invalidita, Odpočet - plná invalidita a Odpočet - průkaz ZTP/P k 31.12.2005 a vytvoření odpovídajících nových složek Sleva na dani - základní,  Sleva na dani - student, Sleva na dani - ČID, Sleva na dani PID, Sleva na dani - průkaz ZTP/P s platností od 1.1.2006.

4. Ukončení odpočtů a vytvoření slev na dani

V dialogu Pracovník na kartě Rodina se provede ukončení odpočtů k 31.12.2005 a vytvoří se nové záznamy slev na dani s platností od 1.1.2006.

5. Aktualizace tiskových formulářů

Legislativní změny budou postupně zapracovány do tiskových formulářů Potvrzení o zdanitelných příjmech, Mzdový list, Zápočtový list, Celkový přehled mezd, Výplatní lístek, Malá rekapitulace, Zálohy daně, Zálohová a srážková daň.

2. Roční uzávěrka

V období 12/2005 volbou Mzdy|Roční uzávěrka otevřete dialog Roční uzávěrka a proveďte roční uzávěrku. Provedením roční uzávěrky se nastaví nároky na dovolenou pro rok 2006. Pokud systém hlásí, že uzávěrka již byla provedena, pak jste zřejmě v roce 2006 již zpracovávali nějaký pracovní poměr. Pro nastavení dovolených u všech pracovních poměrů, nejdříve klepněte na Zrušit uzávěrku a Dokončit a následně na Provést uzávěrku a Dokončit. Nastavení nároku na dovolenou zkontrolujete v tiskovém formuláři Rekapitulace dovolené - souhrn.

3. Nastavení předkontací a kontrola provedeného nastavení

V dialogu Mzdy|Zaúčtování mezd je nutné nastavit předkontace pro mzdovou složku Slevy na dani. Doporučujeme také provést kontrolu provedení nastavení podle následujících údajů.


Změny nastavení roku 2006 proti roku 2005

1. Nezdanitelné části základu daně

V dialogu Mzdy|Nastavení na kartě Daňové nejsou uvedeny Odpočet - základní, Odpočet - student, Odpočet - částečná invalidita, Odpočet - plná invalidita, Odpočet - průkaz ZTP-P, Odpočet - partner a Odpočet - invalidní partner.

2. Slevy na dani

V dialogu Mzdy|Nastavení na kartě Daňové jsou nově uvedeny složky:

Sleva na dani:                                             Částka:

Sleva na dani - základní                               7 200,00
Sleva na dani - student                                2 400,00
Sleva na dani - ČID                                      1 500,00
Sleva na dani - PID                                      3 000,00
Sleva na dani - průkaz ZPT/P                       9 600,00
Sleva na dani - partner                                4 200,00
Sleva na dani - inv. partner                          8 400,00


3.
Číselník Svátky

Ve verzi Altus Vario 11 v dialogu Mzdy|Nastavení na kartě Další (Ve verzi Altus Vario 10 v dialogu Nástroje|Možnosti na kartě Číselníky v číselníku Svátky) jsou nastaveny hodnoty:

Datum            Název svátku
1.1.2006         Den obnovy samostatného českého státu
17.4.2006       Velikonoční pondělí
1.5.2006         Svátek práce
8.5.2006         Státní svátek
5.7.2006         Jan Hus
6.7.2006         Cyril a Metoděj
28.9.2006       Den české státnosti
28.10.2006     Státní svátek ČR
17.11.2006     Den boje za svobodu a demokracii
24.12.2006     Štědrý den
25.12.2006     1. svátek vánoční
26.12.2006     2. svátek vánoční

4. Nastavení Kalendáře

V dialogu Mzdy|Nastavení v jednotlivých obdobích na kartě Obecné jsou nastaveny hodnoty:

Období    Kalendářní dny   Pracovní dny   Svátky

1                     31                         22                 0
2                     28                         20                 0
3                     31                         23                 0
4                     30                         19                 1
5                     31                         21                 2
6                     30                         22                 0
7                     31                         19                 2
8                     31                         23                 0
9                     30                         20                 1
10                   31                         22                 0
11                   30                         21                 1
12                   31                         19                 2

5. Minimální mzda

V dialogu Mzdy|Nastavení na kartě Sociální je nastavena v období 1 až 6 hodnota minimální mzdy měsíční 7 570,- Kč, hodnota minimální mzdy hodinové 44,70 Kč. V období 7 až 12 je hodnota minimální mzdy měsíční 7 955,- Kč, hodnota minimální mzdy hodinové 48,10 Kč.

6. Životní minimum

V dialogu Mzdy|Nastavení na kartě Sociální je nastavena hodnota Nezabavitelné částky pro srážky Pracovník na částku 2 400,- a Domácnost na částku 2020,-.

7. Sazby dávek nemocenského pojištění

Redukční hranice pro výpočet dávek nemocenského pojištění se mění takto:
z 480 na 510 Kč
z 690 na 730 Kč.
 

8. Sazby daní z příjmu jsou nově stanoveny takto:

Základ od    Základ do   Pevná   Sazba
     0            121 200          0          12
121 200      218 400     14 544      19
218 400      331 200     33 012      25
331 200                        61 212      32