Mzdy - Úpravy tiskových formulářů

vydání: 20060130 - verze: 11

Změny vyplývající z novely zákona o daních z přijmů byly zapracovány do následujících tiskových formulářů:

Výplatní lístek

Zálohy daně

Zálohová a srážková daň

Malá rekapitulace

Celkový přehled mezd

Mzdové listy

Výpočet daně z příjmu

Potvrzení o zdanitelných příjmech

 

Dále byly upraveny následující tiskové formuláře:

TF Rekapitulace dovolené - souhrn

Pokud byl zaměstnanci z minulého roku v rámci roční uzávěrky převeden zbytek dovolené, zobrazuje se tento zůstatek v TF Rekapitulace dovolené - souhrn ve sloupci Dovolená minulá. Tento TF byl rozšířen o sloupec Zbývá minulá. V nové sloupci se zobrazuje zůstatek převedené dovolené po případném čerpání dovolené v aktuálním roce. V dialogu Soubor|Tisk je možné nově v poli Možnosti vybrat volbu S minulou dovolenou. Tato volba vybere pouze pracovní poměry s převedenou minulou dovolenou a tak je možné sledovat čerpání zbytku minulé dovolené. Pokud volbu S minulou dovolenou nemáte v poli Možnosti k dispozici, je možné tuto nabídku rozšířit v dialogu Nástroje|Možnosti - karta Moduly - výběr Mzdy - tlačítko Možnosti - karta Agendy - výběr Mzdy - tlačítko Možnosti - karta Tisk - výběr Rekapitulace dovolené - souhrn - tlačítko Možnosti. Do pole Možnosti se za text: Aktuální;Neukončené;Všechny přidá ;S minulou dovolenou.

 

TF ELPD - roční

Ty kalendářní měsíce trvání výdělečné činnosti, které se nepovažují ve smyslu § 11 odst. 2 zák. č. 155/1995 Sb., za dobu důchodového pojištění, se zobrazují v polích ELDP 1, 2, 3 - 12 písmenem X. Místo uvádění dvanácti X se vyznačí X v posledním třináctém prostoru označeném 1-12. Třináctý prostor bude využíván výlučně v případech, kdy po celý kalendářní rok nepřichází v úvahu zápočet ani jednoho dne pojištění. Podle zkušeností s elektronickým odesíláním ELDP je naproti tomu v případě, že pracovní poměr skončí dříve než k 31.12. roku, ve kterém není započten ani jeden den, nutné označit písmenem X jednotlivá pole 1, 2, 3 - 12 a nikoliv pole 1-12. Nové vydání TF ELDP - roční tento požadavek splňuje.

 

ZPS

Do záhlaví formuláře byl vložen název firmy. Byl zpřesněn výpočet odpracovaných hodin korekcí počtu hodin u složek OČR o dny sobot, nedělí a svátků a zahrnutím přesčasových hodin přes rámec nominálního fondu.

 

Statistika

Tiskový formulář Statistika jako podklad pro Čtvrtletní výkaz o práci Práce 2-04 byl rozšířen o parametr Počet odpracovaných hodin zaměstnanci v evidenčním počtu.

 

Zápočtový list

Z tiskového formuláře Zápočtový list bylo odstraněno pole Důvod ukončení pracovního poměru. Byla přidána výzva zaměstnanci k vrácení zápočtového listu v případě onemocnění v ochranné lhůtě.

 

Rekapitulace nemocí, POČR a PPM

TF Rekapitulace nemocí, POČR a PPM byl rozšířen o sloupce Likvidace od a Likvidace do pro evidenci nemocí v ochranné lhůtě.