Mzdy - Změny v modulu Mzdy v roce 2007 - dodatek

vydání: 20070209 - verze: 11

Nové vydání zahrnuje v modulu Mzdy tyto změny:

  1. Nastavuje složky slev z daně pro rok 2006 vytvořené z odpočtů pro rok 2005 tak, aby je bylo možné použít pro roční zúčtování za rok 2006.
  2. Nově zpracovává zahrnování částek nad 5% vyměřovacího základu pojištění v případě absence v období
  3. Reaguje na možné chybné uživatelské nastavení vlastnosti Čistá mzda u složek, které vstupují do hrubé mzdy


1. Roční zúčtování daně za rok 2006

V roce 2005 bylo možné naposledy v rámci ročního zúčtování uplatnit odpočty ze základu daně na poplatníka, na studenta, na částečnou nebo plnou invaliditu a na průkaz ZTP-P. Místo odpočtů lze v roce 2006 uplatňovat slevy. Při přechodu na rok 2006 ve Variu se ze složek odpočtů automaticky vytvořily složky slev. Tyto slevy se správně uplatňovaly v rámci výpočtu mzdy v jednotlivých obdobích roku 2006. Pro roční zúčtování daně za rok 2006 není možné takto vytvořené složky použít. Je nutné v dialogu Pracovník na kartě Rodina v tabulce Slevy na dani a daňové zvýhodnění pro roční zúčtování jednotlivé řádky slev znovu vybrat ze seznamu nebo je odstranit a znovu vytvořit. Jedná se o tyto slevy: Sleva na dani - základní, Sleva na dani - student, Sleva na dani - ČID, Sleva na dani - PID a Sleva na dani - průkaz ZTP-P. V případě, že tyto řádky nebudou takto ošetřeny, nebudou se správně zahrnovat do výpočtu ročního zúčtování daně. Druhou možností je aktualizace Varia na vydání 20070209 nebo vyšší, kdy k tomuto nastavení dojde automaticky. Správnost nastavení složek slev je možné zkontrolovat v tiskovém formuláři Výpočet daně z příjmu při tisku z roku 2006 v agendě Personalistika. Částky slev se správně zobrazují v tabulce mezi řádky 11 a 18. Pokud se zahrnují do řádku 22, jsou nastaveny chybně.

Celý postup provedení ročního zúčtování daně najdete v článku Roční zúčtování daně.

 

2. Penzijní připojištění

Společnost, která přispívá svým zaměstnancům na penzijní připojištění platbou vyšší než 5% z jejich vyměřovacího základu, je od 1. ledna 2007 povinna odvádět z částky převyšující těchto 5% pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, a to zaměstnance i zaměstnavatele. Vario po aktualizaci pro rok 2007 navyšuje vyměřovací základy sociálního a zdravotního pojištění o částky převyšující 5% původního vyměřovacího základu. K problému dochází v případě, že z důvodu např. nemoci nebo PPM neexistuje žádný vyměřovací základ. Tím vznikne příjem, který se kryje s dobou, která by se běžně vykazovala jako vyloučená, což v tomto případě není žádoucí a zřejmě to nebyl ani záměr zákonné úpravy. Tento stav bude následně podle příslibu MPSV legislativně ošetřen. Zatím bohužel nelze předjímat, zda řešení bude spočívat ve vyjmutí těchto částek z vyměřovacího základu nebo uvolnění podmínky při překrývání s vyloučenou dobou. Doporučení ministerstva zatím je, neposkytovat v těchto případech příspěvek na penzijní připojištění vůbec. Pro uživatele, kteří poskytují příspěvky bez omezení na 3 nebo 5% vyměřovacího základu, je nezbytná aktualizace na vydání 20070209 nebo vyšší, která zajistí správné provedení navýšení základů podle současné legislativy. Nadále doporučujeme sledovat vývoj zákonných norem, na který bude Vario reagovat dalšími aktualizacemi.
Zahrnutí do vyměřovacích základů sociálního a zdravotního pojištění se provádí automaticky pouze u typů poměrů, které běžně zakládají účast na těchto pojištěních.

 

3. Zahrnování složek do čisté mzdy

V souvislosti s aktualizací na rok 2006 došlo k již dříve popsané změně zahrnování měsíčních složek do čisté mzdy. Pokud jste v minuloti uživatelsky měnili u některých mzdových složek vlastnost Čistá mzda, proveďte revizi tohoto nastavení. Složky, které mají nastavenu vlastnost Hrubá mzda vstupují do výpočtu čisté mzdy automaticky a nastavení vlastnosti Čistá mzda u nich není žádoucí. Nastavení vlastností můžete zkontrolovat v modulu Mzdy v sestavě Přehled vlastností typů složek. U složek, které mají ve sloupci Hrubá mzda Ano (nebo -1) nesmí být ve sloupci Čistá mzda Ano (nebo -1). Nastavení případně upravte v dialogu Mzdy|Mzdové složky - Upravit - dialog Mzdová složka - tlačítko Detail mzdové složky za polem Typ složky - dialog Složka - pole Čistá mzda. Pole Čistá mzda má být u těchto složek nezaškrtnuté. V aktuálním vydání Varia je toto nastavení ignorováno a chybně nastavená složka (Hrubá mzda - Ano a Čistá mzda - Ano), již do výpočtu čisté mzdy nevstupuje. V případě chybného nastavení zkontrolujte výpočet mezd provedený na vydání 20070119 až 20070208.

 

Shrnutí

Aktualizujte Vario na vydání 20070209 nebo vyšší v případě, že:

  1. Máte vydání nižší než 20070119 - pak věnujte pozornost článku Nastavení roku 2007Změny v modulu Mzdy v roce 2007
  2. Zpracovávali jste mzdy ve Variu již v roce 2005 a chcete automaticky nastavit složky slev pro roční zúčtování daní za rok 2006
  3. Poskytujete příspěvek na penzijní připojištění bez omezení na 3% nebo 5% vyměřovacího základu
  4. Chcete aktualizovat tiskové formuláře podle článku Mzdy - Úpravy tiskových formulářů 

Pokud nemusíte aktualizovat, postupujte takto:

  1. Pokud zpracováváte mzdy ve Variu od roku 2005, proveďte nastavení složek slev v dialogu Pracovník na kartě Rodina v tabulce Slevy na dani a daňové zvýhodnění pro roční zúčtování podle bodu 1.
  2. Pokud poskytujete penzijní připojištění za firmu, nastavte omezení částky na 3% nebo 5% nebo neposkytujte tyto částky vyšší než 5% vyměřovacího základu do legislativního vyjasnění situace.
  3. Zkontrolujte nastavení složek vstupujících do hrubé mzdy podle bodu 3.