Mzdy - Úpravy tiskových formulářů

vydání: 20070517 - verze: 11


Zápočtový list

Z TF zápočtový list byl odstraněn údaj Rodné číslo a Číslo OP. Dále byla upravena sekce s údaji o zaměstnání, kde se zobrazuje, zda se jednalo pracovní poměr nebo dohodu o pracovní činnosti. V úvodním dialogu je možné zadat text, který se zobrazí v sekci Další sdělení.


Výplatní lístek

Do TF Výplatní lístek bylo přidáno osobní číslo. Opraveno bylo zobrazování údaje Dny u složek absencí zadávaných na půldny. Tento údaj se dříve zaokrouhloval na celé dny.


Potvrzení - roční a Potvrzení - čtvrtletní

Do těchto TF bylo zapracováno rozdělení ročního zúčtování na část přeplatku na dani a část daňového bonusu. Částka daňového bonusu vyplaceného v rámci ročního zúčtování se do potvrzení nezahrnuje. Při zpracování ročního zúčtování výpočtem v modulu Mzdy se toto rozdělení provede automaticky. Pokud se roční zúčtování zadává do složky Vyrovnání daně ručně (spočítené mimo modul Mzdy) a zahrnuje část daňového bonusu, je možné zadat do složky Vyrovnání daně do pole Částka celkovou výši vraceného přeplatku a do pole Údaj 1 zadat část připadající na daňový bonus. Částka zadaná v poli Údaj 1 se do potvrzení nezahrne.


Mzdové náklady po obdobích od - do

Nový TF Mzdové náklady po obdobích od - do zobrazuje přehled hrubých mezd, sociálního a zdravotního pojištění za pracovníka i za zaměstnavatele a součet mzdových nákladů za aktuální období. Do TF se zahrnují složky Hrubá mzda, SP pracovníka, SP zaměstnavatele, ZP pracovníka, ZP zaměstnavatele, ZP doplatek do MM a ZP doplatek do MM - oprava. TF umožňuje před zobrazením vybrat libovolný rozsah období, a to i přes roky. Po výběru TF ze seznamu je možné v poli Možnosti tisku vybrat varianty zobrazené agregace: Po pracovních poměrech, Po obdobích a střediscích nebo Po obdobích. Výchozí nastavení je možné provést v dialogu Možnosti tiskového formuláře uvedením požadovaného pořadí možností v poli Možnosti.


Denní vyměřovací základ

V souvislosti se změnou výpočtu denních vyměřovacích základů ze záznamů všech knih byl v tomto smyslu upraven také tiskový formulář Denní vyměřovací základ.


Nemocenské pojištění

V tiskovém formuláři Nemocenské pojištění, ze kterého se tiskne Přihláška, Odhláška k nemocenskému pojištění byl upraven tisk podle nového vzoru ČSSZ 1/2007. Jedná se o rozšíření pole Cizozemské číslo pojištění, zkrácení nadpisu pole Počet dětí na Počet a přesunutí kódového označení formuláře vpravo. K těmto kosmetickým úpravám je změněno také množství zobrazovaných údajů. Na přihlášce se nově automaticky netiskne datum ukončení zaměstnání, a to i v případě, že je zadáno. Na odhlášce se netiskne datum vstupu do zaměstnání a další údaje (adresy, informace o důchodu, apod.). V případě změn a oprav je možné v tiskovém formuláři po načtení údajů klepnutím na tlačítko Zobrazit a Detail odstranit nerevantní údaje.


ELDP - roční

V TF ELDP - roční je detailněji propracována problematika krytí vyloučených dob s příjmem v souběžném pojistném vztahu. Vyloučené doby se vykazují podle §16 odst. 4 zákona 155/1995 Sb., pokud se nekryjí s dobou pojištění, v níž měl pojištěnec příjmy, které se zahrnují do základu pro stanovení pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.  Pokud má zaměstnanec v organizaci více pojistných vztahů, je nutné posuzovat souběh vyloučených dob a příjmů ze všech těchto vztahů. (Pokud jde o souběh u více zaměstnavatelů, přezkoumává toto překrývání sama ČSSZ.) Při posouzení překrývání vyloučených dob a příjmů ze souběžného vztahu se postupuje takto:

1. pokud v souběžném vztahu není příjem, v posuzovaném vztahu se vyloučené doby vykazují
2. pokud je v souběžném vztahu příjem a v posuzovaném vztahu jsou vyloučené doby po celé období, vyloučené doby se nevykazují
3. pokud je v souběžném vztahu příjem a v posuzovaném vztahu nejsou vyloučené doby po celé období, posuzuje se dále takto:
a) pokud v souběžném vztahu nejsou žádné vyloučené doby nebo dny absence bez příjmu, pak se vyloučené dny nevykazují, tzn. dochází ke krytí vyloučených dob a příjmu
b) pokud v souběžném vztahu jsou vyloučené doby nebo dny absence bez příjmu ve stejných dnech, pak se vyloučené dny vykazují ve dnech, ve kterých se tyto dny překrývají, tzn. nedochází ke krytí vyloučených dob a příjmu


Přehled o platbě pojistného

V TF Přehled o platbě pojistného se do počtu zaměstanců pojištěných u dané pojišťovny nezahrnoval zaměstnanec, který ukončil pracovní poměr první den daného období. Tato chyba je odstraněna od vydání 20070502.

 

Přehled o výši pojistného

V TF přehled o výši pojistného je možné ovlivnit řádek, do kterého se tiskne částka mzdové složky DNP oprava. Tuto částku je možné přidat do řádku k řádku, ke kterému se oprava vztahuje:
a) Nemocenské
b) Podpora při ošetřování člena rodiny
c) Peněžitá pomoc v mateřství
d) Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
nebo e) nebo f), pokud k tomu vyzve správa sociálního pojištění.
Do řádku a) se částka zahrne automaticky. Pokud chcete částku přidat do jiného řádku, zadejte do mzdové složky DNP oprava do pole Údaj 1 název řádku např. b) nebo e).


Přehled o vym. základech

V souladu se změnami v TF ELDP - roční v oblasti krytí vyloučených dob s příjmem v souběžném pojistném vztahu byl upraven také TF  Přehled o vym. základech.
Dále bylo upraveno vykazování zaměstnání upravovaných vyhláškou 165/1979 Sb. V případě, že se v období z takového zaměstnání neodvádí sociální pojištění z důvodu omluvené nepřítomnosti,  je tento zaměstnanec uveden na první straně jedna, nikoliv na straně druhé.

 

Výplatní listina - převzení hotovosti

Nový TF Výplatní listina - převzetí hotovosti slouží k tisku potvrzení převzetí částky podle mzdové složky K výplatě za aktuální období. Tiskne se bez částek. Je možné tisknout po střediscích nebo přes všechny pracovní poměry.

 

Výplatní listina - převzetí výplatního lístku

Nový TF Výplatní listina - převzetí výplatního lístku slouží k tisku potvrzení převzetí výplatního lístku podle mzdové složky Výplata na účet za aktuální období. Tiskne se bez částek. Je možné tisknout po střediscích nebo přes všechny pracovní poměry.