Mzdy - Zvláštní případy nemocí a OČR

vydání: 20071001 - verze: 11

Nová nemoc následující den po ukončení nemoci

V případě, že po ukončení nemoci bezprostředně bez nástupu do zaměstnání následuje druhá nemoc považuje se druhá nemoc za pokračování první nemoci a při čerpání dávky nemocenského pojištění se pokračuje v čerpání dnů s nižší sazbou a s vyměřovacím základem z první nemoci. Toto převzetí dnů nižší sazby a vyměřovacího základu z první do druhé nemoci provádí Vario automaticky.

Výjimečně může nastat situace, kdy po ukončení nemoci zaměstnanec nastoupí do zaměstnání a v průběhu směny znovu vznikne pracovní neschopnost např. z důvodu úrazu nebo další nemoci. Nově vzniklá neschopnost se považuje za pokračování první nemoci, ale za první den nenáleží dávka nemocenského pojištění. První nemoc je třeba ve Variu ukončit běžným způsobem. Pokud se zadá další nemoc od dalšího dne a zadá se do pole První den počet hodin odpracovaných první den, pak systém při výpočtu automaticky posune pole Platnost od a Likvidace od o jeden den. Podle takto posunutých dnů je vyplacena dávka s počtem dnů nižší sazby a vyměřovacím základem vztaženým k první nemoci. Na den, kdy sice trvala nemoc, ale nebyl nárok na dávku, je vhodné zadat mzdovou složku např. Nemoc – neplacená, aby došlo ke správnému výpočtu odpracované doby. V případě měsíční mzdy je možné do této složky zadat počet odpracovaných hodin tohoto dne.

Složku Nemoc – neplacená je možné zadat i ručně před výpočtem mzdy. V tom případě je třeba složku Nemoc pro pokračování druhé nemoci zadat takto:

Od: od druhého dne druhé nemoci
Likvidace od: od druhého dne druhé nemoci
Do: podle ukončení druhé nemoci
Likvidace do: podle ukončení druhé nemoci
Základ: vyměřovací základ, kterým byla proplácena první nemoc
První den: 0
Dny nižší sazby: požadovaný počet vyplacení dávky ve snížené sazbě ve vztahu k první nemoci. Tzn. z celkového počtu dnů čerpání nižší sazby (ze 14 dní) se odečte tolik dní, kolik dní čerpání nižší sazby bylo čerpáno při první nemoci
Poznámka: Pokračování nemoci

V případě, že začátek druhé nemoci nastane poslední den v období a je odpracována část směny, neproběhne automatické vytvoření pokračování složky v následujícím období. Je nutné v něm zadat novou složku Nemoc. Složka se zadá takto:

Od: od prvního dne období
Likvidace od: od prvního dne období
Do: podle ukončení druhé nemoci
Likvidace do: podle ukončení druhé nemoci
Základ: vyměřovací základ, kterým byla proplácena první nemoc
První den: 0
Dny nižší sazby: požadovaný počet vyplacení dávky ve snížené sazbě ve vztahu k první nemoci. Tzn. z celkového počtu dnů čerpání nižší sazby (ze 14 dní) se odečte tolik dní, kolik dní čerpání nižší sazby bylo čerpáno při první nemoci
Poznámka: Pokračování nemoci

Možnost ovlivnění počtu dnů nižší sazby a vyměřovacího základu

V případě nutnosti ovlivnění počtu dnů čerpání nižší sazby u běžné nemoci je možné zadat do mzdové složky Nemoc do pole Poznámka text: Pokračování nemoci. Pak je akceptován zadaný počet dní nižší sazby v poli Nižší sazba.
V případě nutnosti ovlivnění vyměřovacího základu pokračující nemoci od prvního dne dalšího období je možné zadat do mzdové složky Nemoc do pole Poznámka text: Pokračování nemoci - změna DVZ. Pak je akceptován v poli Základ zadaný denní vyměřovací základ (i zadaný počet dní nižší sazby v poli Nižší sazba)
V těchto případech se nezadávají odpracované hodiny prvního dne do pole První den, protože ke krácení dávky prvního dne podle odpracovaných hodin v poli První den nedochází vzhledem k tomu, že nejde o první den nemoci. 

Změna parametru Samoživitel při trvání OČR přes konec období

V případě trvání OČR přes konec období může dojít k situaci, kdy se změní nárok na výplatu dávky z 9 na 16 dní nebo opačně. V tom případě je možné změnit v agendě Personalistika v dialogu Pracovník na kartě Personální parametr Samoživitel, a to i po vytvoření mzdových složek před výpočtem mzdy v dalším období. Pokud OČR trvá déle, než náleží nárok na výplatu dávky, je vhodné na zbývající dny vytvořit novou mzdovou složku např. OČR - neplacená.