Mzdy - Nastavení roku 2008

vydání: 20080128 - verze: 11

V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 261/2007 Sb. o stabilizaci veřejných rozpočtů jsme vydali aktualizaci systému Altus Vario, která reaguje na tyto legislativní změny v oblasti zpracování mezd. Aktualizace zároveň zajistí nastavení parametrů pro výpočet mzdy v roce 2008. Vzhledem k závažnosti a rozsahu změn doporučujeme věnovat zvýšenou pozornost dále popsaným doporučením. 
Jednotlivé změny v modulu Mzdy v roce 2008 jsou popsány v článku Mzdy - Změny ve mzdách v roce 2008.

 

Pro nastavení modulu Mzdy pro rok 2008 a vzhledem k legislativním změnám je nutné provést následující činnosti:

 1. Aktualizace Altus Vario

 2. Roční uzávěrka

 3. Uživatelské nastavení - způsob zdanění, nestandardní mzdové složky a typy pracovních poměrů

 4. Ukončení slev na dani a daňových zvýhodnění daňovým nerezidentům, případné zadání slev na dani starobním důchodcům

 5. Kontrola nastavení

 

1. Aktualizace Altus Vario

Všechny výpočty mezd od ledna 2008 se musí provést na zaktualizovaném vydání Varia!

Aktualizaci je nutné provést nejpozději před zpracováním mezd za leden 2008. 

  1. Stáhněte aktuální vydání Altus VARIO (vydání 20080128 nebo vyšší)
  2. Nainstalujte toto vydání na všechny počítače ve firmě (popis jak aktualizovat). Uživatelé verze Altus Vario 10 provedou aktualizaci s volbou Převést data.
  3. Při prvním otevření agendy Mzdy reagujte na dotaz Chcete provést nastavení roku? 
  • Ano  -  pokud máte provedeno kompletní zpracování mezd roku 2007 včetně zpracování mezd za prosinec
  • Ne - pokud nemáte provedeno kompletní zpracování mezd roku 2007 včetně zpracování mezd za prosinec.  V tom případě nastavení roku provedete dodatečně.

    Provedená nastavení jsou dále popsána pod bodem 5. Kontrola nastavení 

2. Roční uzávěrka

V období 12/2007 volbou Mzdy|Roční uzávěrka otevřete dialog Roční uzávěrka a proveďte roční uzávěrku. Provedením roční uzávěrky se nastaví nároky na dovolenou pro rok 2008. Pokud systém hlásí, že uzávěrka již byla provedena, pak jste zřejmě již zadávali nějaký pracovní poměr s nárokem na dovolenou pro rok 2008. Pro nastavení dovolených u všech pracovních poměrů, potvrďte provedení uzávěrky.  Nastavení nároku na dovolenou zkontrolujete v dialogu Mzdy | Dovolená a v tiskovém formuláři Rekapitulace dovolené - souhrn. Nastavení nároků na dovolenou u pracovních poměrů, které začínají v roce 2008, proveďte až po vytvoření mezd v období 1/2008 v dialogu Mzda na kartě Obecné.

3. Uživatelské nastavení - způsob zdanění, nestandardní mzdové složky a typy pracovních poměrů

Nastavení způsobu zdanění

Nastavit způsob zdanění v poli Typ daně musíte u pracovních poměrů, ve kterých provádíte zdanění příjmů společníků a jednatelů s.r.o. nebo odměn členům statutárních orgánů a dalších orgánů právnických osob. Popis  nastavení zdanění najdete v článku Mzdy - Nastavení způsobu zdanění v roce 2008.

Nastavení složek

Nastavení některých složek není možné provést automaticky a je proto nutné věnovat tomuto nastavení pozornost před prvním zpracováním mezd v roce 2008. Uživatelské nastavení je nutné provést, pokud používáte nestandardní nastavení mzdových složek, a to jednotlivě ve všech firmách.

Statutární odměny -  zahrnutí do odvodu ZP
Nastavení zahrnutí typu složky Statutární odměny do zdravotního pojištění se provede automaticky.
Pokud ale používáte k výplatě statutárních odměn mzdové složky s typem složky Zvláštní sazba nebo Příjem ke zdanění, změňte typ těchto složek na typ Statutární odměny, tedy typ složky, ze kterého se od roku 2008 odvádí zdravotním pojištění. Změnu proveďte v dialogu Mzdy|Mzdové složky výběrem složky a klepnutím na Upravit. V poli Typ složky zvolte Statutární odměny.

Auto odpočet 1% - zahrnutí do ZP a SP
Nastavení zahrnutí typu složky Auto odpočet 1% do zdravotního a sociálního pojištění se provede automaticky.
Pokud ale používáte mzdové složky s typem složky Auto odpočet 1% ke zdanění jiných příjmů, ze kterých se od roku 2008 nadále neodvádí pojištění, změňte typ těchto složek na typ Příjem ke zdanění, tedy typ, ze kterého se nadále neodvádí žádné pojištění. Změnu proveďte v dialogu Mzdy|Mzdové složky výběrem složky a klepnutím na Upravit. V poli Typ složky zvolte Příjem ke zdanění.

Zahrnutí dalších příjmů do ZP a SP
Pokud používáte mzdové složky s typem složky Příjem ke zdanění ke zdanění příjmů, které se od 1.1.2008 také zahrnují do vyměřovacích základů ZP a SP (jako je například rozdíl mezi cenou obvyklou a cenou, ze kterou zaměstnanec od zaměstnavatele obdržel nepeněžní plnění nebo službu), změňte typ těchto složek na typ Nepeněžní plnění. Typ složky Příjem ke zdanění se nadále bude používat pro zdanění příjmů, které nepodléhají pojištění. Změnu proveďte v dialogu Mzdy|Mzdové složky výběrem složky a klepnutím na Upravit. V poli Typ složky zvolte Nepeněžní plnění.

Změna hranice pro zdanění honorářů
Pokud používáte mzdové složky s typem složky Zvláštní sazba k výplatě honorářů, změňte v těchto mzdových složkách omezení hranice zdanění z 3 000,00 na 7 000,00. Změnu proveďte v dialogu Mzdy|Mzdové složky výběrem složky a klepnutím na Upravit v poli Sazba 2.

Limit osvobození životního pojištění a penzijního připojištění
Systém automaticky provádí dodanění příspěvků firmy na životní pojištění a penzijní připojištění při překročení osvobozeného limitu 24 000,- Kč.
Pokud ale používáte mzdové složky s typem složky Životní pojištění firma pro evidenci jiných příjmů od daně osvobozených, změňte typ těchto složek na Příjmy osvobozené od daně. Díky tomu se tyto příjmy nebudou započítávat do limitu 24 000,- pro souhrn příspěvků na životní pojištění a penzijní připojištění.
Předpokladem pro kontrolu překročení limitu je nastavení kontroly v dialogu Nastavení na kartě Další v řádku Použítí mzdových složek pro penzijní připojištění ve sloupci Kontrolovat.
Pokud u složky Penzijní připojištění firma používáte zadání částky příspěvku procentem, zadejte v dialogu Pracovní poměr na kartě Nastavení v těchto složkách v poli Částka přesnou částku příspěvku do pole Částka a do pole Sazba zadejte 0. Do limitu se bude zahrnovat hodnota z pole Částka. 
Pokud je ve složce Penzijní připojištění - firma zaškrtnuto K výplatě, je nutné toto nastavení odstranit, parametr bude nezaškrtnutý. Jedná se o dříve používané nastavení, kdy se částka této složky srážela, tedy odčítala od čisté mzdy a naopak složky Příspěvky PP - daňově uznatelné a neuznatelné se k čisté mzdě přičítaly. Konečný vliv na mzdu byl tedy nulový. Nyní se ale složky Příspěvky PP - daňově uznatelné a neuznatelné již nevytvářejí a je tedy nutné zajisit, aby se částka z čisté mzdy neodčítala. Tzn., že je nutné u složky Penzijní připojištění - firma odškrtnout parametr K výplatě. Problematice penzijního připojištění se detailně věnuje článek Mzdy - Penzijní připojištění a životní pojištění v roce 2008.

Nastavení poměrů

Standardními typy pracovních poměrů a vztahů jsou: HPP, DPC, DPP, PZ. Nastavení těchto typů není nutné uživatelsky měnit. Pokud používáte jiné typy pracovních poměrů nebo jste změnili statndardní je nutné věnovat pozornost dalšímu nastavení. 

Nestandardní typy pracovních vztahů
Pokud používáte jiné nestandardní typy pracovních poměrů např. pro výplatu statutárních odměn, odměn na základě mandátních nebo příkazních smluv, nastavte u těchto typů parametr ZP vzhledem k rozšíření okruhu zdravotně pojištěných osob. Nastavení proveďte v dialogu Nastavení na kartě Prac. poměry zatržením pole ZP.

Typ CD
Pokud používáte typ CD pro evidenci členů družstev, kteří nejsou v pracovněprávním vztahu k družstvu, ale vykonávají pro něj práci, za kterou budou odměňováni, je nutné vytvořit samostatný typ vztahu s nastavením Základ bez ZP na 400,- a tento typ poměru nastavit v poli Poměr v dialogu Pracovní poměr u konkrétních zaměstnanců. Typ CD se nadále používá pro evidenci vztahů společníků a jednatelů s.r.o. a komanditistů, pro které bude nastaven parametr Základ bez ZP na 0.

V případě nevyhnutelného zpětného výpočtu v roce 2007 nebo dřívějším je nutné při použití těchto složek a poměrů provést změnu nastavení zpět. Poté je nutné pro výpočet v roce 2008 obnovit správné nastavení. 
 

4. Ukončení slev na dani a daňových zvýhodnění daňovým nerezidentům a slevy na daní pro starobní důchodce

Stav k 1. 1. 2008
Daňoví nerezidenti mohou v průběhu roku uplatnit pouze daňovou slevu na studenta. Další slevy mohou uplatnit pouze v rámci daňového přiznání.

Stávající složky slev a daňových zvýhodnění u daňových nerezidentů je nutné ukončit k 31.12.2007 v dialogu Pracovník - karta Rodina - tabulka Slevy na dani a daňová zvýhodnění pro roční zúčtování a v dialogu Pracovní poměr - karta Nastavení.

Starobní důchodci mohou od roku 2008 uplatnit slavu na dani - základní bez ohledu na začátek pobírání důchodu. Slevu jim můžete zadat na kartě Rodina v dialogu Pracovník a na kartě Nastavení v dialogu Pracovní poměr.

Stav k 7. 2. 2008
Opatřením Ministerstva financí se k 7.2.2008 tento stav mění. Viz článek Mzdy - Sleva na dani - základní u daňových nerezidentů v roce 2008 nově upravena Opatřením MF.

5. Kontrola nastavení

Doporučujeme také provést kontrolu provedení nastavení podle následujících údajů.


Změny nastavení roku 2008 proti roku 2007

V rámci automatického nastavení se po potvrzení dotazu na nastavení roku provede ve všech firmách daného datového profilu:

1. Automatická změna nastavení mzdových složek a typů pracovních poměrů

V souvislosti se zákonem č. 261/2007 Sb. je nutné změnit nastavení vlivu některých složek na základ daně a na vyměřovací základ sociálního a zdravotního pojištění. Nastavení některých složek se provede automaticky. Nastavení ostatních složek je nutné provést podle kapitoly 3. Uživatelské nastavení . 
Automaticky se p
rovedou tyto změny v nastavení složek a změny v nastavení poměrů:

Nastavení složek

Statutární odměny:  Hrubá mzda - Ano 
                                Zdravotní pojištění pracovníka - Ano
                                Zdravotní pojištění zaměstnavatele - Ano

Auto odpočet 1%: Zdravotní pojištění pracovníka - Ano
                              Zdravotní pojištění zaměstnavatele - Ano
                              Sociální pojištění pracovníka - Ano
                              Sociální pojištění zaměstnavatele - Ano
                              DNP - Ano
SP pracovníka: Základ daně - Ne
ZP pracovníka: Základ daně - Ne
ZP doplatek do MM: Základ daně - Ne
ZP doplatek do MM - oprava: Základ daně - Ne
ZP pracovníka - přeplatek: Základ daně - Ne
SP zaměstnavatele: Základ daně - Ano
ZP zaměstnavatele: Základ daně - Ano

Mzdové složky s typem složky Zvláštní sazba: Sazba - 15,00

Nastavení poměrů

DPC: Doba bez ZP - 0
CD: Doba bez ZP - 0
Statutáři: ZP - Ano

 

2. Přidání nových mzdových složek

V rámci nastavení roku se do nabídky mzdových složek přidají tyto složky:

Zahraniční SP zaměstnavatele
Zahraniční ZP zaměstnavatele
OČR - neplacená s typem složky OČR bez nároku dávky
Nemoc - neplacená s typem složky Nemoc bez nároku dávky
Příjmy osvobozené od daně a Nepeněžní dary osvobozené s typem složky Příjmy osvobozené od daně
Pracovní volno - voj. cvičení s typem složky Pracovní volno - voj. cvičení
Zahr. pojištění zvláštní sazby

 

3. Aktualizace tiskových formulářů

Podle nově vydaných vzorů byly upraveny tiskové formuláře: Výpočet daně z příjmu, Přehled o výši pojistného, Přehled o vyměřovacích základech. Nový vzor Potvrzení o zdanitelných příjmech pro rok 2008 bude vydán v dalších aktualizacích po zveřejnění nového vzoru na stránkách Ministerstva financí.
Legislativní změny jsou dále zapracovány do tiskových formulářů Zápočtový list, Zápočtový list - potvrzení výdělku, ZPS, DNP, Výplatní lístek, Sociální pojištění, Zdravotní pojištění, Denní vyměřovací základ, Přehled o platbě pojistného, Mzdové listy, Mzdové listy - za období od-do.

 

4. Nastavení parametrů výpočtu

1. Číselník Svátky

V dialogu Mzdy|Nastavení na kartě Další jsou nastaveny hodnoty:

Datum           Název svátku
1.1.2008        Den obnovy samostatného českého státu
24.3.2008      Velikonoční pondělí
1.5.2008        Svátek práce
8.5.2008        Den vítězství
5.7.2008        Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
6.7.2008        Den upálení mistra Jana Husa
28.9.2008      Den české státnosti
28.10.2008    Den vzniku samostatného československého státu
17.11.2008    Den boje za svobodu a demokracii
24.12.2008    Štědrý den
25.12.2008    1. svátek vánoční
26.12.2008    2. svátek vánoční

 

2. Nastavení Kalendáře

V dialogu Mzdy|Nastavení v jednotlivých obdobích na kartě Obecné jsou nastaveny hodnoty:

Období    Kalendářní dny   Pracovní dny   Svátky

1                     31                         22                 1
2                     29                         21                 0
3                     31                         20                 1
4                     30                         22                 0
5                     31                         20                 2
6                     30                         21                 0
7                     31                         23                 0
8                     31                         21                 0
9                     30                         22                 0
10                   31                         22                 1
11                   30                         19                 1
12                   31                         20                 3

 

3. Sazby dávek nemocenského pojištění

Nová sazba OČR - 60%

Nové sazby nemocenské:

0-3 den - 0%
4-30 den – 60%
31-60 den – 66%
61- a další – 72%

Hranice pro redukci vyměřovacího základu se nemění.

4. Sazba daně

Jednotná sazba daně 15% v tabulce Sazby daně z příjmu fyzických osob a v poli Minimální sazba daně v dialogu Nastavení na kartě Daňové.

5. Slevy na dani a daňové zvýhodnění

Daňové zvýhodnění - dítě 10 680,00
Daňové zvýhodnění - inv. dítě 21 360,00
Sleva na dani - ČID   2 520,00
Sleva na dani - inv. partner 49 680,00
Sleva na dani - partner 24 840,00
Sleva na dani - PID   5 040,00
Sleva na dani - průkaz ZTP-P 16 140,00
Sleva na dani - student   4 020,00
Sleva na dani – základní 24 840,00

 

6. Další nastavení

Maximální vyměřovací základ pro výpočet sociálního a zdravotního pojištění - 1 034 880,- Kč

Normativní náklady na bydlení pro výpočet nezabavitelných částek pro srážky - 3 155,- Kč

Ochranná lhůta - 7 dní

Maximální počet dní pobírání nemocenské v roce 2008 u starobních důchodců - 81 dní

Maximální roční daňový bonus - 52 200,- Kč

Maximální měsíční daňový bonus - 4 350,- Kč