Mzdy - Zadání dlouhodobých odměn vyplacených před zpracováním mezd ve Variu

vydání: 20080428 - verze: 11

 

Pokud před zpracováním mezd v sytému Altus Vario byly vyplaceny dlouhodobé odměny a ovlivňují výši průměrů pro PPÚ ve čtvrtletích, která se budou počítat ve Variu, je třeba výši odměn do sytému zadat.

K tomu se použije typ složky Prémie minulých let. Pokud složku v nabídce nemáte, zašleme ji na vyžádání e-mailem k importu.

Typ mzdové složky importujte takto:
1. Přílohu mailu uložte a rozbalte do libovolné složky
2. Spusťte Vario, otevřete modul Mzdy a vyberte agendu Mzdy
3. Otevřete dialog Mzdy|Mzdové složky, klepněte na tlačítko Načíst a vyberte uložený soubor z přílohy, klepněte na Otevřít a import se provede.

Mzdová složka je nastavena pro roční odměny, tj. vstupuje do 4 následujících čtvrtletí po vyplacení. Údaje o odměnách se budou zadávat do nově vytvořené MS Prémie minulých let do stejného období, ve kterém byly vyplacené v předchozím systému. Jestliže byly vyplaceny odměny např. jen pololetní, je možné v detailu typu složky upravit pole PV, kde vyberete volbu 2 čtvrtletí. Pokud by byly vyplaceny odměny, které kombinují oba druhy dlouhodobých odměn, kontaktujte konzultanta modulu Mzdy.

Výši odměn je nutno zadat před uzávěrkou posledního měsíce čtvrtletí (březen, červen, září, prosinec), které již bylo jako první celé zpracované v systému Altus Vario. Např. při prvním zpracování mezd v lednu 2008 a vyplacení ročních odměn v listopadu 2007, je nutné zadat odměny do Varia před spuštěním funkce Uzávěrka v období 3 roku 2008.


Zadání částek dlouhodobých odměn:

 1. V agendě Mzdy vyberte období a rok, ve kterém byly dlouhodobé odměny vyplaceny.
 2. Použijte dialog Hromadné zadávání|Paušální částka. Vyplňte v horní části dialogu výchozí hodnoty nových záznamů, tj. v poli Mzdová složka vyberte Prémie minulých let
 3. a) postupně ve sloupci Pracovní poměr vybírejte pracovní poměry, kterým byla odměna vyplacena, a doplňte pole Částka
  nebo
  b) použijte tlačítko Výběr poměrů, kde hromadně nejdříve vyberete pracovní poměry (označíte kliknutím) a po skončení výběru dáte OK. Tím se do tabulky níže vytvoří v řádcích u vybraných poměrů požadovaná MS s částkou nula. Do pole Částka vyplníte výši vyplacené odměny. Pomocí místní nabídky (otevřete pravým tlačítkem myši) můžete použít filtr pro právě vytvořený typ složky, případně můžete pracovní poměry seřadit dle abecedy.
 4. Po zadání složek zavřete dialog tlačítkem OK. V tabulce agendy lze provést kontrolní součet – s kursorem ve sloupci Částka pravým tlačítkem myši otevřete místní nabídku a vyberte funkci Rychlý součet. 
  Výpočet mezd neprovádějte.
 5. Po zpracování mezd ve třetím období čtvrtletí, které předchází čtvrtletí, do kterého se mají dlouhodobé odměny promítnout, spusťte funkci Mzdy|Uzávěrka
  V uvedeném případě to bude březen 2008.