Mzdy - Tiskový formulář ELDP - roční, Sociální pojištění - úpravy

vydání: 20080428 - verze: 11


V tiskových formulářích ELDP -  roční a Sociální pojištění se do vyměřovacího základu nezahrnují nepojištěné příjmy do 400,- Kč u DPČ, jednatelů,  společníků a pod. Tyto přijmy se nezáměrně zahrnovaly po úpravách provedených v souvislosti s maximálním vyměřovacím základem sociálního pojištění. 

 

V TF ELDP - roční byly dále provedeny tyto úpravy:

  1. Znakem X se označují ty kalendářní měsíce trvání výdělečné činnosti, které se nepovažují za dobu důchodového pojištění z důvodu, že nebyly splněny zvláštní podmínky účasti na nemocenském pojištění, které u některých druhů činností upravuje vyhláška č. 165/1979 Sb. U zaměstnanců činných na DPČ, společníků a jednatelů apod. není nutné na tato nepojištěná období zadávat mzdové složky neplaceného volna. Pokud činnost nebyla vykonávaná v rozsahu zakládajícím účast na nemocenském pojištění, zobrazí se X automaticky. Obdobně se automaticky vyplňují Doby odečtěné u pojištěnců výdělečně činných po vzniku nároku na starobní důchod (nebo poživatelů tzv. předčasného starobního důchodu) bez zadávání složky Neplacené volno, pokud čerpali pracovní volno bez náhrady příjmů. Doba neomluvené nepřítomnosti a doba pobírání nemocenských dávek se nadále vykazuje mzdovou složkou.
  2. Úvodní dialog tiskového formuláře byl rozšířen o výběr kódů spojených s úmrtím zaměstnance.
  3. Kromě tisku do formuláře, stejnopisu a souhrnného podkladu je nyní možné tisknout také seznam zaměstnanců zpracovaných v dané dávce ELDP určený pro hromadné potvrzení převzetí ze strany sociální správy.
  4. Pokud u činností, které upravuje vyhláška č. 165/1979 Sb., jsou počáteční období roku nepojištěná, zjišťuje systém, zda byla v předchozím roce výdělečná činnost zahájena. Pokud nejsou pojištěná období zpracováná v systému Altus Vario, je možné zadat v dialogu Mzdy|Hromadné zadávání|Průměry|Průměry DNP vyměřovací základ, za kterého bylo odvedeno pojištění do příslušného období předchozího roku.