Ukončení podpory modulu Mzdy Altus Vario 11 k 31. 12. 2012

vydání: 20120314 - verze: 11

Vážení uživatelé programu Altus Vario, 

děkujeme Vám, že jste si před lety vybrali pro zpracování mezd software Altus Vario. Víte z vlastní zkušenosti, že měsíc co měsíc reagujeme na měnící se legislativu. Také jste ale mohli zaregistrovat, že v posledních třech letech nedochází v modulu Mzdy k výraznějšímu zlepšení komfortu práce. Důvodem je uvedení modulu Mzdy v nové generaci programu Altus Vario 12. Původní verze 11 je od té doby udržována pouze v souladu s legislativou a vylepšení se odehrávají jen ve Variu 12.

Většina našich zákazníků již přešla na nový systém Vario 12 a oceňují přehlednější a příjemnější prostředí včetně mnoha inovativních funkcí. Také díky Vašim námětům na vylepšení Varia umožnuje nová generace modulu Mzdy rychlejší a komfortnější zpracování této agendy.

V roce 2013 lze očekávat zásadnější legislativní změny v modulu Mzdy a tyto změny budou zapracovány pouze do nové generace Vario 12. Všem zbývajícím klientům, kteří ještě používají Vario 11, se budeme snažit pomoci do konce roku 2012 s upgrade celého systému Altus Vario. Ve výjimečných případech, kdy nebude možné (nestihne se) provedení kompletního upgrade, Vám pomůžeme s přechodem částečným – pouze modul Mzdy. Informace jak postupovat, Vám rádi poskytneme na info@altus.cz, nebo telefonu 236 190 190. Informace a pomoc hledejte také u Vašich dodavatelů - Altus Vario Partnerů.

Další výhody přechodu do nové verze Varia naleznete v článku co přináší nové Vario 12. Vítejte v novém programu Altus Vario 12.

 

Souhrn novinek v modulu Mzdy Altus Vario 12

Agenda Personalistika

1. Dovolená

V novém systému Vario 12 je pro obsluhu agendy dovolené vytvořen samostatný dialog Nárok na dovolenou pracovního vztahu, který zobrazuje všechny údaje záznamu dovolené vybraného roku a současně zobrazuje přehled záznamů dovolené pro všechny roky.

Formulář se otevírá z dialogu Pracovní poměr a Mzda tlačítkem Dovolená. Dialog lze otevřít také po zadání datumu ukončení pracovního poměru ze zobrazeného dialogu Ukončení pracovního poměru tlačítkem Nastavit u řádku Nový nárok na dovolenou.

Oblast dovolené byla rozšířena o možnost:

 • zadání individuálních nároků jednotlivých zaměstnanců
 • výpočet nároku na dovolenou za odpracované dny nebo nároku na roční dovolenou
 • volitelné započítání celého měsíce nástupu v podobě 1/12 nároku
 • výpočet nároku u nepravidelných režimů podle plánovaného počtu směn
 • výpočet krácení nároku na dovolenou z důvodu dlouhodobé absence
 • vypořádání dovolené při ukončení pracovního poměru

 

2. Pracovní rozvrhy

Základní 5 denní pracovní režim je ve Vario 12 rozšířen o agendu nepravidelných pracovních režimů. Vytvořené rozvrhy se nabízejí v dialogu Pracovní poměr a Mzda v poli Rozvrh. Detail rozvrhu je možné otevřít tlačítkem za polem Rozvrh. Dialog Rozvrhy pro správu pracovních rozvrhů se otvírá z agendy Mzdy volbou Agenda | Rozvrhy. Pokud není žádný rozvrh vytvořen, otevře se dialog Přehled rozvrhů, který umožní rozvrhy pro jednotlivé rozvrhy vytvořit. Dialog Rozvrhy pak slouží k zadání pracovních hodin do jednotlivých období a dnů daného rozvrhu.

Je možné zadat neomezené množství pracovních režimů neboli rozvrhů. Pro každý rozvrh je možné nastavit počet pracovních hodin v jednotlivých dnech a obdobích. Jednotlivým pracovním poměrům je tento rozvrh přiřazen a z něj se odvíjí výpočet pracovních hodin a dní při zadávání složek absencí a následně výpočet celkového počtu odpracovaných hodin.

Pracovní rozvrhy je potřeba zadávat v souladu s ustanoveními zákoníku práce. Pro potřeby zpracování mezd je nezbytné definovat rozvrhy pro následující období nejpozději před vytvořením mezd na toto období. Do rozvrhu se plánují pracovní směny bez ohledu na předpokládanou nepřítomnost jednotlivých zaměstnanců. Při zadávání mzdových složek slouží plánovaný pracovní rozvrh k vyhodnocení počtu odpracovaných hodin a hodin absencí.

 

3. Tiskové formuláře v agendě Personalistika

 • Nové tiskové formuláře
Pracovní smlouva
Jedná se o obecnou pracovní smlouvu, kterou si můžete, po kliknutí na jednotlivé odstavce v polích, změnit. Po zadání údajů do Varia lze pro zaměstnance vytisknout pracovní smlouvu. Všechny tiskové formuláře lze uložit pod Dokumenty.
Mzdový výměr
Po zadání údajů v agendě Personalistika se zobrazí údaje o zaměstnanci. V poli Pracovní poměr je přednastaven první pracovní poměr, který trvá. Tento tiskový formulář lze vytisknout samostatně nebo pod Pracovní smlouvou.
Dohoda o provedení práce
Možnost tisku DPP přímo z Varia.
Dohoda o pracovní činnosti
Možnost tisku DPČ přímo z Varia.
Potvrzení – neuplatňuje daňové zvýhodnění
Potvrzení, že zaměstnanec u zaměstnavatele neuplatňuje daňové zvýhodnění na děti.

 

 • Upravené tiskové formuláře
Evidenční stav
Na formulář se tisknou nově i součty Počet pracovních poměrů a Počet pracovníků.
Nástupy a Ukončení
Na formuláře se tisknou nově i součty pracovních poměrů (počet nástupů nebo počet ukončení).

 

4. Zobrazení

(v terminologii Vario verze 11 se jedná o tzv. "Sestavy")

Nová funkce Zobrazení, grafy a kontingenční tabulky přinášejí rozšířené možnosti prezentace (analýzy) mzdových a personálních údajů.

Pomocí přednastavených nebo uživatelských zobrazení můžete měnit pohled na data v tabulce agendy.

Uživatelská zobrazení ("vlastní sestavy") jsou tabulky, ve kterých lze např. filtrovat, řadit záznamy, přidávat či měnit sloupce.

 

 • Výrobcem předdefinovaná nová zobrazení
Životní výročí a Pracovní výročí V zobrazení jsou barevně označeny měsíce:
 • Zelená - tento měsíc
 • Červená - již proběhlo
 • Žlutá - v následujících měsících
Kvalifikace pracovníků → Nejvyšší dosažené vzdělání  Nové zobrazení zobrazuje nejvyšší dosažené vzdělání, které se vyplňuje ve formuláři Pracovník, na kartě Pracovní poměry, Další údaje: Nejvyšší dosažené vzdělání. 
Kvalifikace pracovníků → Praxe  Nové zobrazení zobrazuje praxi, která se zadává ve formuláři Pracovník, na kartě Pracovní poměry v tabulce Další údaje: Praxe. 
Vyřazení  Nové zobrazení slouží pro souhrnný přehled všech druhů Vyřazení (PPM, Rodičovská dovolená atd.).

 

 

Agenda Mzdy

1. Zaúčtování mezd

Nejdůležitější změnou v oblasti zaúčtování je rozšíření možností účtování mzdových nákladů na střediska a zakázky. Stávající možnosti účtování nákladů dle kmenového střediska nebo dle střediska mzdových složek u hodinových mezd je rozšířena o rozúčtování nákladových mzdových složek podle zadaného procentního poměru u libovolných složek, nebo podle podílu odpracovaných hodin na jednotlivých střediscích a zakázkách.

Ke zjednodušení účtování zdravotního pojištění přispěje také možnost nastavení předkontací k jednotlivým zdravotním pojišťovnám. Další rozšíření přináší možnost nastavení párovacích znaků pro všechny mzdové složky, rozšíření nastavení účtování pojištění odpovědnosti na střediska včetně nastavení zaokrouhlení apod. Při účtování na střediska a na zakázky rozhoduje způsob zaúčtování. Volba Dle hrubé mzdy a Po složkách použije střediska a zakázky zadané na složkách vstupujících do hrubé mzdy. Volba Dle hodin, Dle podílu mzdových složek nebo Dle podílu hrubé mzdy provede rozúčtování dle podílů zadaných v těchto režimech.

 

2. Tiskové formuláře v agendě Mzdy

 • Nové tiskové formuláře
Životní pojištění

Dva nové tiskové formuláře pro životní pojištění jsou obdobou tiskových formulářů pro penzijní připojištění.

 • Životní pojištění: zobrazuje předběžný přehled odvodů pojišťovnám.
 • Životní pojištění - platba: zobrazuje přehled hromadných plateb příspěvků životního pojištění pro jednotlivé pojišťovny.

 

 • Upravené tiskové formuláře
Malá rekapitulace
Tiskový formulář nově zahrnuje údaje ze všech existujících knih v agendě Mzdy včetně ostatních plateb a srážek.
Rekapitulace dle středisek a Rekapitulace po střediscích
Na formulář se tiskly údaje dle tzv. kmenového střediska (z Prac.poměru na kartě Obecné). Nově tiskový formulář zahrnuje údaje ze středisek mzdových složek ve vytvořených a spočítaných mzdách.
Zdravotní pojištění
K součtům za jednotlivé zdravotní pojišťovny byl přidán údaj o počtu pojištěnců.

 

3. Nová mzdová složka

Z důvodu správného krácení dovolené byla vytvořena nová mzdová složka PPM po porodu se stejnojmenným typem složky. Zároveň je ošetřena hláška při pořízení mzdové složky PPM (která se zadává od nástupu na peněžitou pomoc v mateřství, což je zpravidla 4 - 6 týdnů před předpokládaným dnem porodu), aby se složka PPM ukončila dnem, který předchází dni porodu a ode dne porodu se má pokračovat složkou PPM po porodu.

 

Připravujeme

Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti – elektronické podání.