Mzdy - Změny ve mzdách v roce 2014 - I. část

vydání: 20131215 - verze: 14

V souladu s dosud schválenými legislativními změnami jsme do systému Altus Vario, do modulu Mzdy, zařadili úpravy, jejichž přehled uvádíme v tomto článku. Současně byla vydána aktualizace Varia k nastavení roku 2014 souběžně s dokumentem Mzdy - Nastavení roku 2014.

Během měsíce ledna 2014 bude následovat vydání, které bude obsahovat zbývající, dosud neschválená nastavení a legislativní změny. Teprve aktualizací na toto vydání bude modul Mzdy kompletně připraven na zpracování mezd v roce 2014!

Daň z příjmu

Zvýšení hranice pro srážkovou daň u DPP a zrušení srážkové daně u ostatních příjmů

Hranice pro srážkovou daň se zvyšuje od roku 2014 na 10 tisíc Kč, ale pouze u Dohod o provedení práce, a to v případě, že není podepsané Prohlášení daně. Současně se ruší srážková daň z ostatních příjmů při nepodepsaném Prohlášení daně, kromě příjmů členů statutárních orgánů. Pokud je Prohlášení daně podepsané, postupuje se stejně jako dosud.

Hranice pro srážkovou daň z honorářů se zvyšuje z dosavadních 7 tisíc Kč na 10 tisíc Kč. Zde je nutné ruční nastavení mzdové složky pro danění honorářů (s Typem složky Zvláštní sazba) v poli Sazba 2 na hodnotu 10 000,00 před výpočtem mezd za leden 2014.

Osvobození od placení daně z příjmů učňů

Pokud jsou učňům vyplácené příjmy z praktického výcviku, jsou od roku 2014 osvobozené od daně z příjmu. Tato úprava se projeví u poměrů s hodnotou Učni v poli Poměr v dialogu Pracovní poměr.

Daňový bonus a příjem pro jeho nárok 

Od ledna 2014 je výše příjmu pro nárok na Daňový bonus ve výši 4 250 Kč, tedy poloviny aktuální minimální mzdy, která činí 8 500 Kč. Jelikož se polovina minimální mzdy posuzuje vždy k 1. 1. daného roku, zvýšení minimální mzdy se neprojevilo u nároku na Daňový bonus v roce 2013.

Omezení nároku na slevy a daňová zvýhodnění u daňových nerezidentů

U daňových nerezidentů kromě členských států EU, Norska a Islandu, dochází k omezení v poskytování slev na dani a daňových zvýhodnění. Systém Altus Vario nárok na slevy a zvýhodnění u nerezidentů nijak nekontroluje.

Nemocenské a sociální pojištění

Náhrada při dočasné pracovní neschopnosti (dále jen DPN)

Mění se doba poskytování Náhrady při DPN z 21 kalendářních dnů na 14 kalendářních dnů (jako tomu bylo v letech 2009 a 2010). Pro nemoci začínající v prosinci 2013 platí ještě dosavadní délka poskytování Náhrady při DPN, tj. 21 kalendářních dnů.

Pro výpočet Náhrady při DPN se zvyšují redukční hranice průměrného výdělku. Výše redukčních hranic je zobrazena v dialogu Mzdy | Nastavení - karta Zdravotní - volba v poli Redukční hranice: Náhrada při DPN.

Pro nemoci přecházející z prosince 2013 bude průměrný výdělek pro výpočet Náhrady při DPN od 1. 1. 2014 redukován automaticky. Principy zadání a výpočtu se nemění. Více informací k Náhradě při DPN naleznete v dokumentu Náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti.

Výše maximálního vyměřovacího základu

Maximální vyměřovací základ pro sociální pojištění v roce 2014 činí 1 245 216 Kč. Je to 48 násobek průměrné mzdy, která pro rok 2014 činí 25 942 Kč.

Rozhodný příjem pro účast na pojištění - součet příjmů u Zaměstnání malého rozsahu 

Hranice rozhodného příjmu zůstává 2 500 Kč (platí od roku 2012, pro roky 2009-2011 byla 2 000 Kč). Změna nastává u příjmů ze Zaměstnání malého rozsahu, kdy nově dochází ke sčítání příjmů z více takových poměrů. V souvislosti s touto změnou upozorňujeme uživatele na nutnost vytvoření a zadání všech mezd jednoho zaměstnance, které jsou společně posuzované pro účely sociálního pojištění (a také daní), před spuštěním výpočtu mzdy.

Připomínáme, že do sociálního pojištění nově vstupuje další okruh osob, např. společníci a jednatelé s.r.o. atd., členové družstev a členové kolektivních orgánů, kteří sice nejsou za práci odměňováni, ale plynou jim příjmy ze závislé činnosti (např. mají k dispozici služební auto i pro soukromé účely). Těmto osobám je nutné nastavit v poli Druh SP pojištění odpovídající kategorii buď "Nemocenské pojištění" nebo "Zaměstnání malého rozsahu" a tyto osoby k pojištění přihlásit. Obdobně to platí pro další osoby podle odstavce 21 a 22 § 5 zákona č. 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění, pokud splňují další podmínky tohoto zákona a jsou pojištění účastni.

Zároveň se ruší Krátkodobé zaměstnání. V detailu záznamu Prac. poměru, na kartě Obecné, při výběru typu KZ nebo KZ DPC v poli Poměr, se objeví upozornění "Tento typ poměru je platný pouze do konce roku 2013".  U nově zadaných poměrů odpovídajících původní povaze, upozorňujeme na nutnost správného zadání v polích Poměr, Druh SP pojištění a Činnost.

Elektronická komunikace s ČSSZ

Dne 4. 12. 2013 byla povinná elektronická komunikace s Českou správou sociálního zabezpečení posunuta o 1 rok, tj. od roku 2015. Nicméně vybízíme uživatele, aby možnost elektronických podání využívali a připravili se na ni již v průběhu roku 2014 (viz Elektronická podání a Datové schránky).

Další změny

Průměrná mzda

Pro rok 2014 se mění na 25 942 Kč.

Změny v tiskových formulářích

V důsledku zapracovaných změn byly provedeny změny u těchto tiskových formulářů:

 • ELDP - roční
 • Potvrzení o příjmu - čtvrtletí
 • Potvrzení o příjmu - roční
 • Potvrzení o příjmu - roční - souhrn
 • Mzdové listy
 • Výplatní lístek

Další připravované změny

Následující vydání přinesou další změny, které nejsou řešeny v tomto vydání z důvodu vývoje legislativy a postupné přípravy podkladů státní správou:

 • hodnota průměrné mzdy pro tiskový formulář ZPS o plnění povinného podílu osob se ZP za rok 2013,
 • hodnota normativních nákladů na bydlení pro výpočet srážek pro rok 2014,
 • zásadní změny ve výpočtu srážek ze mzdy,
 • nový tiskopis Potvrzení o zdanitelných příjmech pro rok 2014,
 • změny v elektronickém podání Hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření pro rok 2014,
 • nové elektronické podání Vyúčtování pojistného na důchodové spoření za rok 2013.