Mzdy - Změny ve mzdách v roce 2014 - II. část

vydání: 20140124 - verze: 14

Do modulu Mzdy jsme zapracovali veškeré legislativní změny, které ovlivňují výpočet mezd od ledna 2014. V tomto článku uvádíme zbývající úpravy, které dosud nebyly popsané. První souhrnný popis změn byl publikován v článku Změny ve mzdách v roce 2014 - I. část. Na něj navazovaly dokumenty Mzdy - Nastavení roku 2014 a Mzdy - kontrola pracovního poměru a úpravy tiskových formulářů.

Upozorňujeme na nutnost instalovat aktualizaci, se kterou bude modul Mzdy kompletně připraven na zpracování mezd v roce 2014. Nové vydání naleznete na stránce Altus Vario 12 - stažení software

Výpočet srážek ze mzdy v roce 2014

Dohody o srážkách ze mzdy nebo jiných příjmů

Zákon č. 89/2012 Sb. (nový občanský zákoník) v § 2045 až 2047 změnil dosavadní právní úpravu zajištění dluhu zaměstnance dohodou o srážkách ze mzdy nebo z náhrady mzdy. Nově nesmí sjednané srážky přesáhnout polovinu této mzdy. Mzda pro výpočet poloviny je brána v hrubé výši a dosažení poloviny je posuzováno bez ohledu na eventuálně souběžně prováděné exekuční srážky. Na způsobu stanovení pořadí všech srážek a na pravidlech pro výpočet exekučních srážek se nic nemění. Nová pravidla vyplývají ze současného právního stavu a jejich výklad je i mezi specialisty na danou oblast značně nejednotný, proto doporučujeme sledovat další vývoj v této oblasti. Řešení srážek v modulu Mzdy vychází z právního výkladu JUDr. Bořivoje Šubrta, který je dlouholetým a odbornou veřejností uznávaným odborníkem na pracovněprávní vztahy a speciálně oblast srážek ze mzdy a jiných příjmů.

K nastavení srážky dohodou o srážkách do poloviny mzdy je připravena v dialogu Srážka v poli Způsob rozhodnutí nová volba Dohoda o srážkách do ½ mzdy. Tato volba se použije pro dohody sjednané po 1. 1. 2014. U dříve sjednaných dohod, u kterých se zúčastněné strany smluví, že se dohoda bude řídit novými pravidly, je možné tuto volbu také použít. Tím nedojde ke ztrátě pořadí takové dohody. Nezměněné dohody o srážkách, sjednané před rokem 2014, se provádějí podle starých pravidel.

Dohody o srážkách ze mzdy při souběhu s příjmem z DPP nebo přímo z DPP toto vydání neřeší. Uživatel je na tuto skutečnost při výpočtu upozorněn. Řešení této oblasti bude upraveno v některém z následujících vydání. 

Normativní náklady na bydlení

Nařízením vlády č. 440/2013 Sb. došlo ke změně částky normativních nákladů na bydlení pro jednotlivce, která se promítá do výpočtu základní nezabavitelné částky pro výpočet srážek ze mzdy v roce 2014. Tato částka pro rok 2014 tedy činí 5 873 Kč.
Částka životního minima jednotlivce zůstává stejná jako v roce 2013 a činí 3 410 Kč.

Tyto částky se nově použijí pro srážky ze mzdy za leden 2014. Nastavení částek je možné zkontrolovat v dialogu Mzdy | Nastavení - karta Sociální - pole Normativní náklady na bydlení a Životní minimum jednotlivce.

Další úpravy

Kontrola polí Poměr a Druh SP pojištění v Prac. poměru

Nová funkce nyní kontroluje existenci provázanosti polí Poměr a Druh SP pojištění při zadávání Prac. poměru. V případě poměru DPP se objeví dotaz, zda se má do pole Druh SP pojištění doplnit Dohoda o provedení práce. Výchozí hodnotou je Nemocenské pojištění a v případě ponechání výchozí hodnoty by se u DPP spočítalo pojistné na SP. Obdobně je nastavena kontrola v případě zadání poměru ostatních druhů , tj. DPČ, CD, Statutáři i HPP, kdy uživatel vybírá, zda se jedná o Zaměstnání malého rozsahu či Nemocenské pojištění

Kontrola Odpočet ZP a Plátce stát

Pro zaměstnavatele, kteří zaměstnávají víc jak 50 % osob se zdravotním postižením, byla provedena úprava, která zajistí, aby po zadání údajů v dialogu Přihláška SP u typu Důchody nebyl při výpočtu snížen vyměřovací základ ZP o částku odpočtu zadanou v Nastavení na kartě Zdravotní. Odpočet se neprovede, pokud nebude současně nastaven u daného zaměstnance parametr Plátce stát. Tato informace se vztahuje pouze na tyto konkrétní zaměstnavatele.

Nové tiskové formuláře

Důchodové spoření vyúčtování

Stejně jako u měsíčního hlášení na důchodové spoření, můžete pro tento nový tiskový formulář vytvořit xml soubor a odeslat jej elektronickou cestou. Podrobný popis naleznete v článku Tiskový formulář Důchodové spoření vyúčtování.

Změny v tiskových formulářích

V důsledku zapracovaných změn byly provedeny změny u těchto tiskových formulářů:

ELDP – roční

Ve jmenovaném tiskovém formuláři, v dialogu tisku, je umožněna editace období, za která nebylo odvedené pojistné na sociální zabezpečení, a to u osob, které jsou Statutárními zástupci. Současně s aktualizací byl dialog Statutární zástupce (karta Personální) ukončen k 31. 12. 2013, protože dosavadní pravidlo pro statutární zástupce se od roku 2014 změnilo. Již se písmeno S na třetí pozici kódu ELDP nebude uvádět a stejně tak se nebudou období, za která nebylo pojistné odvedené, odečítat z doby pojištění.

Dále bylo v dialogu tisku přidáno nové pole Od období (třetí řádek od shora). Slouží k tisku ELDP za zbytek roku v případě vystavení ELDP do určitého období jako přílohy k žádosti o důchod.

Potvrzení o zdanit příjmech

Tiskový formulář Potvrzení o zdanitelných příjmech byl upraven podle nového vzoru platného na rok 2014.

ZPS

Pro korektní výpočet výše odvodu tzv. povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením za rok 2013, byla v tiskovém formuláři nastavena hodnota 2,5 násobku průměrné mzdy dosažené v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2013, která činí 61 555 Kč.