Mzdy - Změny ve mzdách v roce 2015 – I. část

vydání: 20141215 - verze: 14

V souladu s dosud schválenými legislativními změnami jsme do modulu Mzdy systému Altus Vario zařadili úpravy, jejichž přehled uvádíme v tomto článku. Nové vydání Varia obsahuje také nové parametry pro výpočet mezd v roce 2015, které popisuje dokument Mzdy – Nastavení roku 2015.

Během měsíce ledna 2015 bude následovat vydání, které bude obsahovat zbývající, dosud neschválená nastavení a legislativní změny včetně aktualizovaných tiskových formulářů. Teprve aktualizací na toto vydání bude modul Mzdy kompletně připraven na zpracování mezd v roce 2015!

Daň z příjmu

Daňové zvýhodnění na druhé a další dítě

Zákonem č. 267/2014 Sb. byl novelizován zákon o dani z příjmů. Nová úprava navyšuje daňové zvýhodnění na druhé dítě na 15 804 Kč ročně a třetí a každé další dítě na 17 004 Kč ročně. Podrobnosti k této rozsáhlé úpravě najdete v samostatném článku Zvýšení daňového zvýhodnění na druhé a další dítě od roku 2015.

Nová sleva na dani – za umístění dítěte

Zákonem č. 267/2014 Sb. byla paragrafem 35ba odstavec 1 písmeno g zavedena nová sleva na dani – sleva za umístění dítěte.

Novou slevu Sleva – za umístění dítěte je možné zadat v dialogu Pracovník na kartě Rodina v tabulce Nezdanitelné částky odpočtu daně a slevy pro roční zúčtování. Při zadání částky probíhá kontrola, zda částka nepřekračuje maximální výši slevy dané částkou minimální mzdy stanovené k počátku zdaňovacího období. Sleva se uplatňuje pouze v rámci ročního zúčtování daně a je možné ji použít už za rok 2014.

V souvislosti s touto změnou byl upraven tiskový formulář Výpočet daně z příjmu.

Solidární zvýšení daně

Vlivem zákona č. 267/2014 Sb. se mění také oblast solidárního zvýšení daně. Nová úprava vyjímá z povinnosti podat daňové přiznání osoby, jejichž příjem v průběhu zdaňovacího období sice podléhal solidárnímu zvýšení daně, ale celková výše příjmů nepřekročila 48násobek průměrné mzdy. Tito poplatníci tedy mohou při splnění ostatních podmínek požádat zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování. Poplatníkům, jejichž příjmy překročily 48násobek průměrné mzdy, ve Variu nelze provést roční zúčtování daně a musí podat daňové přiznání. Tato úprava platí už pro zdaňovací období 2014.

Přehled poplatníků, jejichž příjem podléhal v některém období roku solidárnímu zvýšení daně, nabízí v agendě Mzdy upravené zobrazení Mzdy – Solidární daň. Poplatníci, jejichž příjmy ve Variu překročily 48násobek průměrné mzdy, mají ve sloupci Rozdíl ročního SP a 48xPM kladnou částku.

Daňový bonus a příjem pro jeho nárok

Od ledna 2015 je výše příjmu pro nárok na Daňový bonus ve výši 4 600 Kč, tedy poloviny aktuální minimální mzdy, která činí 9 200 Kč.

Zdravotní pojištění

Změny v placení zdravotního pojištění za dobu pracovního volna a neomluvené absence

Vlivem zrušení § 3 odst. 5 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění a souvisejícího § 9 odst. 3 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, dochází ke změnám v placení zdravotního pojištění po dobu neplaceného pracovního volna a neomluvené absence zaměstnance.

Od ledna 2015 zaměstnavatelé nebudou platit pojistné za tuto dobu a při stanovení vyměřovacího základu přihlédnou pouze ke skutečnosti, zda musí být u zaměstnance dodržen v rozhodném období kalendářního měsíce minimální vyměřovací základ.

Při výpočtu mzdy se v důsledku této změny od roku 2015 neprovádí navýšení vyměřovacícho základu za dobu trvání složek, které mají zatržen parametr Bez příjmu. Jedná se o složky "Neplacené volno", "Neplacené volno s doplatkem ZP", "Neomluvená absence", "Omluvená absence", "Omluvená absence – doplatek ZP" a "Prac. volno – zákonné bez náhrady".

Změny v platbě pojistného na zdravotní pojištění z více DPP a DPČ

Zákonem č. 267/2014 ze dne 21. 11. 2014 se mění zákon č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění. Od roku 2015 budou plátcem pojistného osoby činné na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, popřípadě více dohod o provedení práce (resp. více dohod o pracovní činnosti) u jednoho zaměstnavatele, pokud úhrn příjmu z takových dohod v kalendářním měsíci přesáhl započitatelný příjem.

Při výpočtu zdravotního pojištění ve Variu se od roku 2015 dosažení rozhodného příjmu posuzuje přes všechny DPP nebo DPČ zaměstnance. Předpokladem správného posouzení je vytvoření a zadání všech pracovních vztahů daného typu před spuštěním výpočtu.

Další úprava stanovuje, že započitatelný příjem zúčtovaný zaměstnavatelem až po skončení dohody o provedení práce, resp. dohody o pracovní činnosti, se považuje za příjem zúčtovaný do kalendářního měsíce, v němž tato dohoda skončila.

Při příjmu v období po skončení DPP nebo DPČ se nyní nově zjišťuje, zda bylo v období ukončení dohody rozhodného příjmu dosaženo a odvedeno z něj pojistné. Pokud ne, zobrazí se dotaz, zda se má tento nepojištěný příjem pojistit společně s příjmem aktuálního období.

Nemocenské a sociální pojištění

Náhrada při dočasné pracovní neschopnosti (dále jen DPN)

Pro výpočet Náhrady při DPN se zvyšují redukční hranice průměrného výdělku. Výše redukčních hranic je zobrazena v dialogu Mzdy | Nastavení – karta Zdravotní – volba v poli Redukční hranice: Náhrada při DPN.

Pro nemoci přecházející z prosince 2014 bude průměrný výdělek pro výpočet "Náhrady při DPN" od 1. 1. 2015 redukován automaticky. Principy zadání a výpočtu se nemění. Více informací k "Náhradě při DPN" naleznete v dokumentu Náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti.

Výše maximálního vyměřovacího základu

Maximální vyměřovací základ pro sociální pojištění v roce 2015 činí 1 277 328 Kč. Je to 48násobek průměrné mzdy, která pro rok 2015 činí 26 611 Kč.

Elektronická komunikace s ČSSZ

Novelou zákona o daních z příjmů se elektronická komunikace mezi úřadem a zaměstnavateli, osobami samostatně výdělečně činnými a lékaři stává v oblasti sociálního zabezpečení dobrovolnou. To znamená, že ti, kteří zatím nedokáží elektronické podávání tiskopisů zajistit, budou od 1. 1. 2015 dál moci zasílat papírové tiskopisy. Pro pohodlnější způsob komunikace doporučujeme využití našich doplňků (viz Elektronická podáníDatové schránky).

Další připravované změny

Následující vydání přinesou další změny, které nejsou součástí tohoto vydání zejména z důvodu postupné přípravy podkladů státní správou:

  • tiskový formulář ZPS o plnění povinného podílu osob se ZP za rok 2014,
  • doplnění hodnoty normativních nákladů na bydlení pro výpočet srážek pro rok 2015,
  • nový tiskopis "Potvrzení o zdanitelných příjmech" pro rok 2015.