Upgrade Vario 11 – Vario 12

Platí pouze pro vydání 20150525.01 a nižší (pro vyšší vydání doporučujeme článek Aktualizace datového profilu a stanic).

 

Vážení uživatelé, děkujeme Vám za dlouholeté používání software Altus Vario 11. Nyní je čas jít dál a jsme velmi rádi, že Vám můžeme doporučit přechod na novou generaci – Altus Vario 12.

Altus Vario vždy patřil k nejmodernějším ekonomickým systémům na trhu a jeho nová verze představuje znovu velký krok vpřed. Na návrzích, co zlepšit, kam Vario posunout, se podílelo také mnoho z Vás, uživatelů Varia. Děkujeme za všechny tyto náměty a těšíme se na další.

Velké množství nových užitečných funkcí ve Variu 12 přispívá k vyšší produktivitě práce. Přehlednost, ergonomické a sjednocené ovládání celého systému nebo řada nových agend, které zvýší Vaši informovanost a výkon - to je jen část důvodů, proč přejít na nový software Altus Vario 12. Na stránce www.vario.cz/nove-vario/ se můžete podívat na některé zajímavé vlastnosti nového Varia. 

Pro plné využití nových možností Varia 12 doporučujeme provedení tzv. asistovaného upgradu. Konzultanti společnosti Altus software s.r.o. a naši certifikovaní partneři Vám pomohou nastavit nové Vario podle potřeb tak, aby bylo přínosem ve Vaší každodenní činnosti.

 

Předpokládaný průběh jednotlivých upgradů

 

1. Zaslání dotazníku

Před zahájením upgrade je potřeba, aby klient vyplnil dotazník k upgrade. Tento dotazník mapuje jeho stávající činnost, využívané tiskové výstupy a také technické parametry stávající instalace Varia. Následně je klient kontaktován naším obchodním oddělením k domluvě na objednávce upgrade.

Před samotným převodem je možné, a doporučuje se, provést zkušební převod dat. Zákazník nám posílá svoje data, případně se tento převod řeší u klienta - viz bod 2.

V dotazníku k předchodu je také připravena sekce na zakázková řešení - pokud si klient není jistý, co je zakázkové řešení a co je standardní, doporučujeme popsat vše, co využívá (doplňky, funkce, tiskové výstupy, exporty).

Některá řešení, která byla naprogramována na zakázku bývají již neaktivní a zákazník je nepožaduje převést, nebo jsou ve Vario 12 řešena standardními prostředky. Z toho důvodu provádíme u klienta při upgrade analýzu, pro kterou je vhodná příprava na základě výše zmíněných zdrojů.

 

2. První servis

Na první schůzce jde zejména o provedení analýzy pracovních postupů, nasazení Vario 12, odsouhlasit si jednak věci uvedené v dotazníku, zjistit zda se nepouživají nějaké další moduly, doplňky, formuláře, sestavy, specifické pracovní postupy. Pozor na standardní sestavy z Vario 11, ne všechny jsou ve Vario 12 a v dotazníku je klient často neuvede - to pak prodlouží samotný převod.

Dále je prováděna instalace Vario 12 a zkušební převod dat tak, aby klient po základním zaškolení zaměřeném zejména na změny ve Vario 12 oproti Vario 11 mohl testovat provoz ve Vario 12. Zakázkové doplňky, formuláře, sestavy je třeba získat vyexportované, v ideálním případě s kompletním popisem funkčnosti tak, aby je bylo možné převést do Vario 12. 

Školení změn je možné provést při této první schůzce, ale doporučujeme již dopředu absolvovat školení k tomu určené - viz stránka s aktuálním školením.

Při prvním servisu, případně ještě před ním, pokud má konzultant k dispozici data Vario 11, je také prováděn zkušební převod dat.

Součástí Vario 12 od vydání 20100409 je integrovaná kontrola převáděných dat Vario 11. Veškeré převáděné firmy jsou automaticky zkontrolovány pomocí integrovaných dotazů na známé chyby, uživateli je zobrazen protokol s výčtem chyb, tyto je nutné opravit ve Vario 11 (nad daty V11) před převodem. Konkrétně je nezbytné opravit veškeré záznamy označené jako kritické, bez jejich opravy je uživateli odepřena možnost pokračovat v převodu. U jednotlivých kontrol je vždy uveden stručný popis chyby, po rozkliknutí názvu kontrolního dotazu jsou zobrazeny konkrétní chybné záznamy.

Vhodné je opravit dle uvážení i chyby označené jako nekritické, u veškerých zobrazených chyb, kde není uživateli zcela jasný jejich význam nebo způsob opravy, by se měl obrátit na Hotline. Pro tento účel může využít export protokolu chyb do html dostupný v dialogu zobrazujícím výsledky kontroly.

Při převodu dat SQL - SQL zobrazuje kontrola dat ještě záložku s triggery v převáděných datech. Pokud je na této záložce zobrazen nějaký záznam, je třeba zjistit o jaký trigger jde, jakou plní funkci a zrevidovat nutnost a způsob použití nad daty Vario 12. Pro samotný převod je nanejvýš vhodné trigger vypnout, případně vyexportovat, uložit a pro převod dočasně smazat. Pro vyexportování a smazání zakázkových triggerů je dostupná integrovaná funkce přímo v kontrole dat a to pro sql servery verze 2005 a výše.

Vždy je vhodné provést testovací převod (oprava zjištěných chyb nad daty Vario 11 při testovacím převodu zkrátí samotný ostrý převod), poté testovací provoz na verzi Vario 12. Až po řádném otestování provozu ve Vario 12 ostrý převod.

 

3. Kontroly skladu před a po převodu

Kontrola známých chyb v datech Vario 11 týkajících se skladu je nyní integrována do samotné procedury převodu. Je třeba opravit nad daty Vario 11 minimálně chyby označené jako kritické. S veškerými případnými dotazy ohledně nalezených chyb by se měl uživatel (převádějící) obrátit na linku technické podpory.

Kromě popsaných chyb v datech se vždy mohou objevit i chyby, které jsou většinou způsobeny individuálním přístupem k využívání Varia (individuální pracovní postupy), zatímco ve verzi Vario 11 nepředstavují žádné problémy, po převodu do Vario 12 mohou bránit použití některých funkcí nebo postupů. Jedině testovací provoz nad převedenými daty může odhalit i tyto dosud nepopsané chyby.

Po převodu je vhodné minimálně srovnat sestavu Sklad z Vario 11 se zobrazením Sklad ve Vario 12 nad všemi, nebo alespoň vybranými sklady, namátkově prokontrolovat, porovnat, zkusit dokončit doklady převedené z Vario 11, hlavně doklady se souvislostmi, nedokončené doklady, specifické doklady - vratky, převodky. Viz také Testovací scénáře níže v tomto článku.

 

4. Převod množstevních skupin (sériových čísel, trvanlivostí, šarží, variant)

Po převedení dat je vytvořena v datech Vario 12 (při převodu na SQL jsou to shodná data s Vario 11) tabulka V11_Skupiny_skladem - pokud jsou používány množstevní skupiny, obsahuje údaje o stavu produktů na skladu a stavu produktů v tabulce Skupiny_skladem, tato množství se musí v součtu po shodných produktech a shodných množstevních skupinách bezpodmínečně rovnat, již v datech Vario 11 je integrovanou kontrolou před převodem zjišťována rovnost těchto dvou údajů, u zobrazených chybných produktů (skladových karet)  je nutno před převodem rozchod vyřešit! Buď zrušit množstevní skupiny nebo vyskladnit vše do nuly a naskladnit s určením konkrétních množstevních skupin pro všechny kusy (přímo na skladové kartě ve Vario 11 lze s možstevními skupinami také pracovat - kupříkladu smazat množstevní skupiny).

Po úspěšném převodu je v případě používání množstevních skupin automaticky vytvořena výdejka na všechny produkty s množstevními skupinami a příjemka opět se všemi produkty s množstevními skupinami. Vznikne tak ve skladu pobyb produktu navíc - kvůli správné identifikaci množstevních skupin.

Tyto doklady jsou vytvořeny do náhodně zvolené knihy skladových dokladů v Kč, aktuálního roku.

U všech položek těchto dokladů musí být realizován skladový pohyb!

Pokud produkt nemá používat po převodu ve Vario 12 množstevní skupiny (varianty = ve Vario 11 kupříkladu barvy nebo velikosti, sériová čísla, trvanlivosti atd.), NESMÍ mit před převodem v datech Vario 11 v katalogové kartě vyplněnou jakoukoliv hodnotu v poli Skupina množ.

 

5. Zkušební provoz

Firma pracuje ve zkušebním provozu, je třeba otestovat standardní provoz, tedy naskladnění, vyskladnění, fakturaci, dobropisování, vratky skladových dokladů, banku atd. Vhodné je zaměřit se mimo jiné na práci navazující na převedené doklady, tedy kupříkladu dobropisování převedené faktury, vratka příjemky k převedené příjemce, částečné plnění převedené zakázky atd. V případě převodu skladů je vhodné porovnat obdobné sestavy ve Vario 11 a Vario 12 - Sklad ke dni, Sklad pohyby...

 

6. Převod zakázkových řešení

Převedená řešení z Vario 11 jsou postupně zasílána k instalaci, testována.

 

7. Druhý servis

Po kompletním převodu všech používaných řešení zpravidla následuje druhý servis, v rámci něho je dotaženo do konečné podoby nastavení, doinstalování zakázkových řešení. Je proveden opakovaný převod dat z Vario 11. Pokud je třeba, je provedeno individuální školení již v kompletním prostředí Vario 12, nejlépe na praktických příkladech. Kompletní instalace s nastavením je předána do ostrého užívání.

 

Rady, postřehy, důležité kroky

DŮLEŽITÁ NASTAVENÍ

Následující dokumenty popisují důležitá nastavení Vario 12, která je vhodné v případě používání zmíněných modulů po převodu provést, zkontrolovat:

 

TESTOVACÍ SCÉNÁŘ

Dokument obsahující testovací scénář zajišťující základní kontrolu dat (předpokládá se jeho použití již v testovacím provozu):

 

ZÁLOHY
Před jakoukoliv činností s daty takto zásadního charakteru je samozřejmostí zálohování, tedy rozhodně před převodem zazálohovat data Vario 11, před druhým ostrým převodem znovu, mimoto je vhodné před druhým převodem zazálohovat i profil Vario 12. Na SQL je samozřejmostí záloha databází, případně jejich odpojení, zkopírování - poté znovu připojení.

Převod na SQL je realizován prostřednictvím úpravy stávajících databází. Je vhodné při zkušebním i ostrém převodu spouštět proces na kopii databázíí připojené na novou instanci SQL, pozor však na nutnost změny údajů v tabulce data na hodnotu nového SQL serveru, stejně tak v kopii datového profilu v souboru vario.ini

 

ROZHODNĚ PŘED KAŽDÝM PŘEVODEM DAT JE NUTNÉ AKTUALIZOVAT VARIO!

Je nanejvýš vhodné zaktualizovat jak Vario 11 tak Vario12. Ve Vario11 je nezbytné před převodem provést opravu a kompresi, kontrolu integrity (při převodu na mdb) - tato kontrola je také integrována přímo ve Variu 12 při spuštění převodu.

 

PŘEVOD NEDOKONČENÝCH ZAKÁZEK A OBJEDNÁVEK
Do Varia 12 jsou převáděny položky veškerých dokladů zakázek a objednávek a to včetně nedokončených položek z minulých let, které patrně nikdy dokončeny (fakturace, skladový pohyb) nebudou. Po dokončení převodu je vhodné využít hromadné funkce pro vystornování položek starých zakázek a objednávek. Stornování může podstatně zrychlit zejména práci s průvodci objednáním a plněním zakázek.

Funkce pro hromadné stornování položek jsou dostupné v menu agend Zakázky a Objednávky - Agenda | Stornování zakázek.../Stornování objednávek...

 

PŘEVOD REZERVACÍ
Do Varia 12 jsou nyní převáděny rezervace provedené ve Variu 11. Při převodu jsou veškeré rezervace od zvoleného datumu až po současnost zarezervovány i ve Variu 12. Zatímco v předchozí verzi Varia nebyly rezervace striktní, bylo možné dokonce zarezervovat do minusu, při převodu se zarezervuje v souladu s funkčností pouze na skladu dostupné množství. Může tedy nastat situace, kdy některé rezervace po převodu budou čekat na nové disponibilní množství skladu (nový příjem, vrácení výdeje).

Rezervace jsou při upgrade převáděny v případě vytvoření konfiguračního souboru prevod.ini v datové složce Varia 12, konfigurační soubor obsahuje nejstarší datum, od kterého jsou na dokladech rezervace respektovány.

[Prevod]
DatumOdRezervovatZakazky=31.12.2011

 

PŘEVOD OBJEDNÁVEK
Nově je při převodu do Varia 12 respektován stav Objednáno z Varia 11. Položky objednávek jsou s tímto stavem převedeny avšak pouze u těch objednávek, které nejsou dle datumu dokladu starší než jeden rok od převodu.

 

PŘEVOD OPRÁVNĚNÍ

Oprávnění, ani uživatelé, se z Varia 11 nepřevádí (je potřeba je znovu nastavit - ve zkušebním, v ostrém provozu).

Pokud budou mít k převedeným datům ve zkušebním provozu přístup běžní uživatelé, je třeba prokonzultovat nastavení oprávnění již na testovacích datech (účto, banka, mzdy...)

Pro testovací provoz je možné použít zjednodušeného nastavení na úrovni celých firem, modulů, agend.

 

PŘEVOD ÚČETNICTVÍ

DOČASNÉ:

Nepřevádí se soubory PDPH (v nové struktuře již nejsou, je nahrazeno tabulkami v databázi DUCT) = firma ztratí souvislost pro výpočet koeficientu (chybí minulá Přiznání), pracujeme na převodu - problém odstraněn, od 01/2010 se převádí společně s jinými daty i databáze PDPH, její převedený ekvivalent je v databázi DUCT dat Vario 12, soubory PDPH v datovém profilu Vario 12 jsou neaktivní, slouží pouze jako záloha původních dat přiznání k DPH z Vario 11.

Nepřevádí se celní kursy pro intrastat (v nové struktuře jsou zaevidovávány v Kursovním lístku = pokud přecházíte v průběhu měsíce, nezapomeňte nastavit, pracujeme na převodu) - problém odstraněn, od 01/2010 je při převoud převáděn celní kurs z Vario 11.

Pokud firma používá vícemístnou analytiku ve Vario 11, je problém po převodu do Vario 12, kde se vždy nastaví 3 místa. Pokud je již účtováno, tak Vario nedovolí hodnotu změnit a je potřeba problém opravit v datech - odstraněno ve vydání 20100409, integrována kontrola na délku analytik.

 

PŘEVOD DAŇOVÉ EVIDENCE

Po převodu dat je nutné odúčtovat a znovu zaúčtovat data (alespoň aktuální rok). Ve Vario 12 se částky k předkontacím interpretují jinak, než ve Vario 11. V tomto smyslu jsou upraveny i tiskové formuláře. Pokud se odúčtování neprovede, budou se hodnoty do tiskových formulářů načítat chybně!

 

PŘEVOD DAT PŘIZNÁNÍ K DPH

Před převodem dat Varia 11 do Varia 12 je potřeba v případě, že bylo vytvářeno ve V11 přiznání k DPH v některé z vedených firem, spustit nad daty Varia 11 - danou firmou mimo jiných i kontrolu DPH, tato je integrována přímo v převodním můstku. Automaticky spuštěná kontrola odhalí, zda firma, která vytváří přiznání k DPH neměla v nějakém roce vytvořené přiznání jak měsíční, tak čtvrtletní. Pokud dotaz zobrazí chybu znamená to, že uživatel v daném některém roce měl jak měsíční, tak čtvrtletní přiznání a před převodem je NUTNÉ ručně upravit tabulku DPH_Priznani v souboru PDPHxxxx, aby v datech zůstala buď jen měsíční nebo pouze čtvtletní přiznání.

Jak se pozná v tabulce DPH_Priznani, které přiznání je měsiční a které čtvrtletní a zda jde o dodatečné přiznání:

  • 2005K1 - pokud na 5. místě bude písmeno K znamená to, že jde o čtvtletní přiznání a na 6. místě je informace o jaké čtvtletí jde (1. až 4.) - takže toto je přiznání za první čtvrtletí roku 2005.
  • 201003 - pokud na 5. místě a 6. místě jsou čísla, jde o měsíční přiznání, může však jít o řádné nebo kupříkladu dodatečné (viz níže), toto je přiznání měsíční řádné a to za březen roku 2010.
  • 201052 - na 5. místě je číslo pět a více - toto je měsíční dodatečné přiznání za únor roku 2010 nebo 201062 - toto je měsíční dodatečné přiznání za prosinec roku 2010 (k číslu 5 značícímu dodatečné přiznání je přičítána jednička v případě, že jde o měsíce 10, 11 nebo 12).
  • 2010D4 na 5. místě je písmeno D a 6. místo je označení čtvrtletí - 2010D4 je tedy dodatečné přiznání čtvrtletní za 4. čtvrtletí roku 2010.

 

PŘEVOD FILTRŮ, ČÍSELNÍKŮ

Filtry a číselníky se nepřevádí. Bude potřeba je znovu nastavit po převodu (ve zkušebním, v ostrém).


 

PŘEVOD NĚKTERÝCH POLÍ

Struktura Vario 12 a Vario 11 je odlišná, některá pole z Vario 11 nemají svůj protějšek ve Vario 12 a nepřevedou se. Z tohoto hlediska známá pole jsou  Druh_baleni v Katalogu, Umisteni ve Skladu (umístění ve Vario 12 je nutné definovat znovu, dle zásad jeho nastavení v prostředí Vario 12), Skupina_firmy v Adresáři.

Obsah těchto polí je před převodem případně nutné přesunout dočasně do polí, která převáděna jsou, po převodu dotazem přesunout do nových polí ve Vario 12, případně uživatelských polí, která jdou ve Vario 12 založit. Jinou alternativou je po převodu propojit data Vario 11 a Vario 12, pomocí SQL dotazů provést ruční aktualizaci.

 

PŘEVOD ELEKTROZAŘÍZENÍ

Do 17. 2. 2010 se nepřeváděl elektroodpad. Od aktualizace ze 17. 2. se již převádí.

 

PŘEVOD MNOŽSTEVNÍCH SKUPIN

Při převodu dat z Vario 11 do Vario 12 jsou převáděny množstevní skupiny u produktů v katalogu, které mají vyplněno pole Skupina (množ.). Pokud je v převáděných datech využíván sklad a množstevní skupiny, je třeba kontrolám dat před převodem a po převodu věnovat zvýšenou pozornost.

Někteří uživatelé Vario 11 využívali oproti svému původnímu určení pole Skupina pro kategorizaci produktů (zařazení). Před převodem dat je rozhodně nutné tyto kategorie přesunout do jiného pole. Pole Skupina musí zůstat vyplněno pouze u produktů, u kterých jsou sledovány množstevní skupiny.

Nastavení způsobu evidence množstevních skupin ve Vario 12 je oproti Vario 11 jiné, obsahuje více možností. Je třeba na základě konzultace se zákazníkem zjistit, jakým způsobem bude daná množstevní skupina, skupiny využívány, nastavení provést. Nastavení způsobu práce s množstevními skupinami lze velice jednoduše provést hromadně nad tabulkou katalog aktualizačním dotazem.

 

PŘEVOD DOKUMENTŮ

Pokud se používají připojené dokumenty, při převodu dat je zachována cesta k nim (a tedy pozor na její přesunutí - v případě přesunutí by se musela v databázích hromadně upravit cesta - nelze uživatelsky), ale pokud je používán systém složky dokumentů, do které jsou ukládány všechny dokumenty bez vytváření odkazů, pak by měla být přesunuta i složka Dokumenty z datové složky Vario 11, protože odkaz na dokumenty z Varia 12 povede přirozeně do dat Vario 12. Alternativou je přemapování cesty ke složce dokumentů ve Vario 12 přímo v nastavení Varia 12.

 

PŘEVOD ARCHIVOVANÝCH DAT

V případech kdy data V11 obsahují zaarchivované doklady, může dojít po převodu k nežádoucím stavům převedených položek dokladů. K tomuto dochází v rámci obchodních případů, které mají pouze část dokladů zaarchivovanou. Archivace V11 povolovala převést do archivu kupříkladu pouze faktury a k nim související zakázky zůstaly v produkčních datech. Takovéto zakázky, jejich položky mohou být po převodu v nedokončených stavech umožnujících opakovanou fakturaci.

Pro odstranění tohoto problému důrazně doporučujeme v případě dat V11 s provedenou archivací buď obnovit ve V11 archiv, převést data a poté zaarchivovat zpět ve V12. Nebo minimálně k datumu "nejmladšího" zaarchivovaného dokladu veškeré doklady obchodních případů (faktury, pokladní doklady, zakázky, skladové doklady) důkladně ve V11 před převodem zaarchivovat tak aby nenastal případ, že v rámci jednoho obchodního případů je část dokladů zaarchivována a část nikoliv.

 

HW PROSTŘEDKY

Pro proces převodu je nanejvýš vhodné rezervovat solidní stanici, nebo ho provádět přímo na serveru v době mimo běžný provoz, tedy v době, kdy není zatížený. Data je při převodu mdb->mdb nutné převádět výhradně lokálně.

Nároky Vario 12 na hardwarové prostředky při běžném provozu jsou vyšší než u Vario 11, je třeba s tímto počítat, mimo jiné i z tohoto důvodu nepodceňovat testovací provoz, který odhalí případné nedostatečné hardwarové vybavení, problémy.

 

PŘEVOD DAT NA SQL
POZOR!!! MS SQL SERVER 2000 již není Variem 12 podporován, nelze ho využít pro převod dat při upgrade ani pro samotný provoz Varia 12 po upgrade

 

Zejména při převodu dat uložených na SQL je třeba postupovat obezřetně, převod by rozhodně neměl provádět uživatel či konzultant s pouze povrchními znalostmi administrace SQL serveru. Jak je již zmíněno na jiném místě tohoto dokumentu, převod je prováděn přímo na stávajících databázích, není tedy vytvářena kopie dat při převodu a v případě neúspěchu nejsou data použitelná pro verzi 12 ani 11!!! Je tedy rozhodně před převodem nutné pořídit úplnou zálohu databází, nanejvýš vhodné je provádět převod na nově vytvořené instanci SQL, kam jsou po odpojení z produkční instance připojeny zkopírované databáze (pozor při připojení databází na nové instanci - teoreticky je možné, pokud smažete log soubory (ldf) v kopii databází, které budete připojovat na novou instanci, že se při připojení databází nevytvoří nový log soubor, ale použije se stávající ve složce původních produkčních databází - toto je samozřejmě nežádoucí a je třeba odkontrolovat). K účelu převodu na kopii produkčních dat je vhodné zkopírovat i datový profil Vario 11. Po zkopírování datového profilu, vytvoření nové instance a připojení zkopírovaných databází je třeba zejména zkontrolovat/upravit následující údaje:

  • v kopii datového profilu Vario 11 přepsat název SQL serveru na název nové instance.
  • v databázi Firmy, tabulce Data zkopírovaných databází na nové instanci přepsat důsledně u všech firem Server na název nové instance.
  • po provedení těchto dvou kroků odpojit data na nové instanci a zkopírováním si vytvořit zálohu, kterou je možné v případě kolize kdykoliv znovu připojit, ještě vhodnější je provést zálohu kopie databází těsně před spuštěním převodu, kdy jsou opraveny všechny kritické chyby, takto pořízenou zálohu (kopii) pak je možné rychle obnovit..
  • před samotným spuštěním převodu je pro jistotu vhodné vypnout původní produkční instanci SQL serveru, tím je 100 % zajištěno, že i v případě zanedbání některých potřebných úprav nebudou původní produkční data dotčena.

 

Převod dat SQL -> SQL předpokládá jednak, že veškeré firmy mají uložená data na SQL, dále, že databáze firmy je také na SQL, pokud není databáze firmy na SQL, stačí založit novou firmu na SQL ještě ve Vario 11, databáze se převede (firmu poté smažte), pokud je některá z firem uložena na fileserveru a je třeba jí převést do Vario 12, proveďte ještě ve Vario 11 před převodem překlopení firmy na SQL, pokud firma nebude převáděna, smažte jí (pokud chcete zachovat funkční Vario 11 s touto firmou i po převodu do Vario 12, provádějte jak zkušební, tak ostrý převod na kopii dat Vario 11 se smazanou mdb firmou, v původních datech Vario 11 jí ponechte).

Samotný ostrý či předcházející testovací převod dat  na kopii databází (nové instanci SQL serveru) je vhodné realizovat v době minimálního zatížení serveru, pokud je to možné, je vhodné dočasně dané instanci SQL serveru přidělit zvýšenou kapacitu paměti serveru. Vyšší kapacita volné RAM, kterou SQL Server může při převodu využít se mnohonásobně vrací v několikanásobném zkrácení doby převodu kupříkladu u RAM 4GB/16GB může jít v závislosti na velikosti databází o zrychlení z dní na hadiny či z hodin na minuty.

Pro převod databází počítejte s nutností dostatečného prostoru na disku, jak z důvodu potřeby pořizování zálohy, kopie databází, tak z důvodu zvětšování transakčních logů při převodu. Podcenění této potřeby může vést ke kolizi při převodu, tedy nutnosti obnovy dat a znovuspuštění převodu. Pro představu původní databáze V11 DataXXXX o velikosti cca 3 GB jednak může narůst po převodu na velikost přesahující 4 GB (takovou databázi mimo jiné není možné převádět na SQL Express 2008 verzi, která má omezení velikosti jedné databáze do 4 GB), transakční log této jediné databáze pak při převodu může narůst na velikost cca 40 - 60 GB!. U enormě velkých databází o velikosti nad 10GB pak může být poměr mezi velikostí databáze a velikostí transakčního logu při převodu ještě větší.

V  případě selhání převodu je možné spustit na SQL serveru převod konkrétní databáze ručně s logováním průběhu převodu dle následujícího postupu:

Při převodu na SQL se využívají napsané skripty ze složky datového profilu:

 \Setup\Vario\Moduly\Vario\Data\Prevod_z_V11_MSSQL\90 - pro sql 2005 a vyšší

 

V této složce jsou tedy pro jednotlivé databáze skripty, které lze spustit na sql ručně. Konkrétně Upgrade_dataXXXX.sql, pokud je upraven ve smyslu nalezení a nahrazení znaků komentáře uvozujících níže uvedené dva řetězce v celém skriptu, poté je skript nad databází DataXXXX spuštěn, provádí převod dané databáze a do složky databází vytváří textový log soubor s průběhem převodu.

 

--set @Hlaska = convert(varchar, getdate(), 120)

nahradit za

set @Hlaska = convert(varchar, getdate(), 120)

 --exec usp_LogToFile @Hlaska, @LogSoubor

nahradit za

exec usp_LogToFile @Hlaska, @LogSoubor

 

PŘEVOD DAT Vario 10 - Vario 12

Přímý převod dat Vario 10 do Vario 12 není možný, je třeba nejdříve převést data z Vario 10 do Vario 11 s použitím známých postupů. Poté převést data z Vario 11 do Vario 12 s využitím postupů popsaných v tomto dokumentu.

 

PŘEVOD SLOVENSKÝCH FIREM

S převodem slovenských firem úzce souvisí problém potřeby jednotné collation SQL Serveru, databází i všech textových polí v nich (v tabulkách). Výhradně collation czech_ci_as je přípustná a musí být dodržena u všech zmíněných objektů. Výjimku tvoří slovenská collation slovak_ci_as, která je přípustná, musí být však v daném datovém profilu výhradní, jinými slovy SQL Server, všechny variovské databáze a textová pole v jednom datovém profilu na sql musí mít jednotnou českou nebo slovenskou collation. Pokud bude mít pouze vybraná firma nebo několik firem datového profilu jinou collation svých variovských databází, je tyto třeba před zahájením převodu dat do Vario 12 převést na collation SQL Serveru (která však může být výhradně czech_ci_as nebo slovak_ci_as) skriptem uloženým na CD Varia 12.

CD\Setup\Vario\Moduly\Vario\Data\spolecne\tools - 90 pro SQL Server 2005 a vyšší (SQL server 2000 již není pro Vario 12 podporován). Skript je třeba spustit postupně nad všemi databázemi, u kterých je třeba collation změnit, případně včetně databáze Firmy. Pokud je požadována nová collation slovak_ci_as, je třeba v začátku skriptu přepsat hodnotu prom. NewCollation.

Pokud by však celý SQL server měl nastavenou jinou než jednu ze dvou výše zmíněných collation, je třeba ho přeinstalovat, případně použít postupy pro změnu collation SQL Serveru.

29. 3. 2010 byl upraven převod dat Slovenska. Správně se nastaví v Účetnictví Měna doklad a účetnictví na EUR. U dokladů starších než 1. 1. 2009, u kterých nebyla vyplněna měna, to znamená, že byly v SKK, se do pole Měna napíše SKK, u dokladů mladších nebo rovno 1. 1. 2009 se do měny napíše EUR.

OSTATNÍ MODULY, DOPLŇKY, ŘEŠENÍ OD NAŠICH PARTNERŮ

Je nutné informovat se individuálně nejlépe před zahájením upgrade.