Způsob výpočtu srážek podle Občanského soudního řádu

 

1. Srážky se provádějí z čisté mzdy – z aktuálního období se sčítají částky z mzdových složek Čistá mzda, DNP Nemoc, DNP POČR, DNP PPM, Náhrada při DPN, Náhrada při DPN - oprava.

2. Do čisté mzdy se započítávají čisté mzdy z hlavního a vedlejšího pracovního poměru a dohod o pracovní činnosti.

3. V souvislosti s přijetím nového zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, bylo přijato nové nařízení vlády o nezabavitelných částkách, které stanoví:

A) dvě složky základní nezabavitelné částky, a to:
a) na osobu povinného (dále nezabavitelná částka).
b) na každou osobu, které je povinen poskytovat výživné, přičemž základní nezabavitelná částka je rovna jejich úhrnu.

B) částku, nad kterou se zbytek čisté mzdy srazí bez omezení.

 

Částky Aa) a B) budou odvozeny ze součtu životního minima jednotlivce (§ 2 zákona č. 110/2006 Sb., – to na roky 2007-2011 činilo 3 126 Kč a Nařízením vlády 409/2011 Sb., - od roku 2012 činí 3 410 Kč) a normativních nákladů na bydlení jednotlivce, stanovených pro obec velikosti od 50 000 do 99 999 obyvatel bez ohledu na to, v jaké obci skutečně povinný žije (§ 26 odst. 1 písm. a) zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 112/2006 Sb., (pro rok 2014 ve znění Nařízení vlády č. 440/2013 Sb., - částka činí 5 873 Kč).

 

Základní nezabavitelná částka, která slouží pro výpočet částek Aa) a B) pro rok 2014 činí 3 410 + 5 873 = 9 283 Kč. Historické částky naleznete v článku Výpočet srážek podle Občanského soudního řádu předchozích let. Na rozdíl od toho částka Ab) bude odvozována z částky Aa), tj. z tzv. nezabavitelné částky. Nová právní úprava požaduje, aby se základní nezabavitelná částka zaokrouhlila na celé koruny nahoru. Částku B) není nutné zaokrouhlovat, neboť je dána v celých korunách.

 

Nezabavitelné částky r. 2014 činí (po zaokrouhlení na haléře):

 

Aa) 2/3 výše uvedené základní nezabavitelné částky, tj. z 9 283

6 188,67 Kč

Ab) 1/4 částky Aa)

1 547,17 Kč

B) 100 % základní nezabavitelné částky

9 283,00 Kč

z toho vypočtená maximální výše 1/3 zbytku čisté mzdy

3 094,33 Kč

 

V tomto smyslu je nyní upraven i výpočet srážek ve Variu. V rámci nastavení roku jsou částky 3 410 Kč a 5 873 Kč nastaveny v dialogu Mzdy/Nastavení.
Z těchto částek a principů by měl vycházet výpočet srážek od prosince roku 2006. §4 nařízení vlády č. 595/2006 Sb., nově stanovuje, že zvýší-li se částky životního minima, nebo normativních nákladů na bydlení, uplatní se poprvé za výplatní období, do něhož připadne den, od něhož se tyto částky zvyšují.

 

4.  1. třetina je určena k vydobytí pohledávek oprávněných osob.

2. třetina slouží jen k vydobytí přednostních pohledávek a pokud takových není, vyplatí se povinnému.
3. třetina se vždy vyplatí povinnému. Bez omezení se plně srazí zbytek čisté mzdy, přesahující základní nezabavitelnou částku. Ten se použije k úhradě přednostních pohledávek, případný zbytek se přesune do 1. třetiny. Přednostními pohledávkami jsou: pohledávky výživného, náhrady škody způsobené poškozenému ublížením na zdraví, pohledávky náhrady škody způsobené úmyslnými trestnými činy, pohledávky daní a poplatků, pohledávky náhrady přeplatků na DNP, pohledávky na SP a ZP, pohledávky náhrady za příspěvek na výživu dítěte a na náhradu potřeb dítěte svěřeného do pěstounské péče.

5. Z 2. třetiny se uspokojují nejdříve bez ohledu na pořadí pohledávky výživného. Nejsou-li z druhé třetiny kryty všechny tyto pohledávky, rozdělí se částka poměrně podle výše běžného výživného. Poté se uspokojí nedoplatky výživného z dřívější doby opět s poměrným dělením, pokud zbytek druhé třetiny nepokryje všechny nedoplatky. Dále se uspokojí podle svého pořadí ostatní přednostní pohledávky. Přednostní pohledávky, které nemohly být uspokojeny z 2. třetiny, se přesouvají do 1. třetiny, kde ztrácejí přednostní povahu.

6. Z 1. třetiny jsou všechny pohledávky uspokojovány podle svého pořadí. Pokud na pohledávky se stejným pořadím částka nedostačuje, uspokojí se poměrně.

 

Při výpočtu mzdy v modulu Mzdy probíhá výpočet při splnění všech předpokladů podle bodů 1 až 6. Případné krácení částek se projeví v jednotlivých mzdových složkách srážek, kdy v poli Základ zůstane částka ke sražení v plné výši a do pole Částka se dosadí zkrácená částka. Uživatel je hlášením o krácení informován. Srážky, které nejsou v aktuálním období plně pokryty, se převádějí do dalšího období při vytváření mezd pomocí průvodce vytvářením mezd.

> Související téma Založení nového pracovního poměru

 

Způsob výpočtu před rokem 2007

1. Srážky se provádějí z čisté mzdy – z aktuálního období se sčítají částky z mzdových složek Čistá mzda, DNP Nemoc, DNP POČR, DNP PPM.

2. Do čisté mzdy se započítávají čisté mzdy z hlavního a vedlejšího pracovního poměru a dohod o pracovní činnosti.

3. Výpočet základní nezabavitelné částky – stanoví se jako procento z životního minima jednotlivce (ŽMJ), které se skládá z částky potřebné k zajištění výživy a ostatních osobní potřeb občana a částky potřebné k zajištění nezbytných nákladů na domácnost jednotlivce. Základní nezabavitelná částka činí 62 % ŽMJ na osobu povinného a 25 % ŽMJ na každou osobu, které je povinen poskytovat výživné.

4. Základní částka se odečte od čisté mzdy a takto zjištěný zbytek čisté mzdy se zaokrouhlí směrem dolů na částku dělitelnou třemi. Drobná částka, která zůstane po zaokrouhlení, se vyplatí povinnému (přičte se k základní částce). Zaokrouhlení se neprovádí, přesahuje-li zbytek čisté mzdy 150 % ŽMJ.

5. Zaokrouhlený zbytek čisté mzdy se dělí na třetiny. Přesahuje-li zbytek čisté mzdy 150 % ZMJ, dělí se na třetiny jen tato částka.
1. třetina je určena k vydobytí pohledávek oprávněných osob.
2. třetina slouží jen k vydobytí přednostních pohledávek a pokud takových není, vyplatí se povinnému.
3. třetina se vždy vyplatí povinnému. Bez omezení se plně srazí zbytek čisté mzdy, přesahující 150 % ŽMJ. Ten se použije k úhradě přednostních pohledávek, případný zbytek se přesune do 1. třetiny. Přednostními pohledávkami jsou: pohledávky výživného, náhrady škody způsobené poškozenému ublížením na zdraví, pohledávky náhrady škody způsobené úmyslnými trestnými činy, pohledávky daní a poplatků, pohledávky náhrady přeplatků na DNP, pohledávky na SP a ZP, pohledávky náhrady za příspěvek na výživu dítěte a na náhradu potřeb dítěte svěřeného do pěstounské péče.

6. Z 2. třetiny se uspokojují nejdříve bez ohledu na pořadí pohledávky výživného. Nejsou-li z druhé třetiny kryty všechny tyto pohledávky, rozdělí se částka poměrně podle výše běžného výživného. Poté se uspokojí nedoplatky výživného z dřívější doby opět s poměrným dělením, pokud zbytek druhé třetiny nepokryje všechny nedoplatky. Dále se uspokojí podle svého pořadí ostatní přednostní pohledávky. Přednostní pohledávky, které nemohly být uspokojeny z 2. třetiny, se přesouvají do 1. třetiny, kde ztrácejí přednostní povahu.

7. Z 1. třetiny jsou všechny pohledávky uspokojovány podle svého pořadí. Pokud na pohledávky se stejným pořadím částka nedostačuje, uspokojí se poměrně.