Autoclose_off.sql

-- u databází vytvořených na MSDE je defaultně zapnuta volba AUTO_CLOSE, která může při častém
-- připojování a odpojování zpomalit práci s Variem. Tento skript tuto volbu vypne u všech databází Varia.

declare @DBName sysname

/*Nacteni seznamu databazi pro vypnuti volby Autoclose*/
declare DBNames cursor local for
    select name
    from master.dbo.sysdatabases
    where
    (
      (name like 'Data%'
      or name like 'DMaj%'
      or name like 'DMzd%'
      or name like 'DOLE%'
      or name like 'DUct%'
      )
      and isnumeric(right(name, 4)) = 1
    )
    or name = 'Firmy'
/*Zde je samozrejme mozno specifikovat i dalsi zakazkove databaze*/
    order by name

open DBNames
FETCH NEXT FROM DBNames INTO @DBName
WHILE @@FETCH_STATUS=0
 BEGIN

-- vypnutí automatického zavírání databází po odpojení posledního uživatele
        EXECUTE('ALTER DATABASE ' + @DBName + ' SET AUTO_CLOSE OFF')

  FETCH NEXT FROM DBNames INTO @DBName
 END
close DBNames
deallocate DBNames