Elektronická podání

 

Řešení doplněk
Název Elektronická podání
Status standardní řešení
Výrobce Altus software s.r.o.

 

Doplněk Elektronická podání slouží k odesílání podání prostřednictvím Portálu veřejné správy (dále PVS). 

Je navržen tak, aby s jeho pomocí bylo možné odesílat:

 

  • Přiznání k DPH
  • Nemocenské pojištění
  • Důchodové pojištění
  • INTRASTAT

 

Doplněk komunikuje jako průvodce, takže práce s ním je jednoduchá a intuitivní. Jak odeslat podání?

 

Elektronická podání - dialog

 

Nastavení doplňku

 

Z menu Nástroje|Doplňky jej spusťte

a tlačítkem Další přejděte na krok Typ podání a nastavení odeslání.

Klepněte na tlačítko Možnosti.

 

Elektronická podání - Možnosti

 

Nastavení je seskupeno na třech kartách Obecné, Certifikáty a PVS.

 

Karta Obecné

Na této kartě není potřeba nastavovat nic. Jedinou výjimkou je případ, že s doplňkem pracuje více uživatelů a každý z nich má vlastní podpisový certifikát.

Pokud podání stejného typu odesílá ve firmě více osob a každá má vlastní podpisový certifikát, vytvořte více definic podání stejného typu. Pokud odesílá podání daného typu jen jedna osoba, je vhodnější nastavit všechny vlastnosti do výchozího nastavení (tj. nastavení, které je k dispozici po instalaci doplňku).

Pokud potřebujete více nastavení daného typu, je možné na základě výchozího typu vytvořit novou definici podání tlačítkem Nové nastavení. Musíte zadat jedinečný název nového nastavení (pozor na duplicity). Přebytečné nastavení lze odstranit tlačítkem Odstranit nastavení.

Výchozí typy podání jsou Nemocenské pojištění, Důchodové pojištění, Přiznání k DPHINTRASTAT. Ostatní parametry na kartě Obecné nedoporučujeme měnit.

 

Karta Certifikáty

Zde se nastaví certifikáty pro podpis a šifrování dat.

Podpisový certifikát – osobní certifikát s privátním klíčem. Je určen pro podepisování dokumentů. Nastavení certifikátů je dostupné prostřednictvím programu Internet Explorer v menu Nástroje | Možnosti internetu..., karta Obsah, tlačítko Certifikáty (podpisový certifikát musí být uložen pod záložkou Osobní). Jedná se zpravidla o kvalifikovaný certifikát (viz Jak získat certifikát).

Dešifrovací certifikát – osobní certifikát s privátním klíčem. V této verzi doplňku se nepoužívá. Je určen pro šifrování a dešifrování dokumentů. Je uložen v úložišti osobních certifikátů. V doplňku Elektronická podání slouží k dešifrování odpovědi.

Tento certifikát musí být registrovaný na příslušném úřadě (pokud registrovaný nebude, odpověď je doručena nešifrovaná, což je ve většině případů dostatečné).

Úložiště šifrovacího certifikátu – úložiště certifikátů, ve kterém je uložen šifrovací certifikát (Osobní, CA, ROOT).

Šifrovací certifikát – veřejný certifikát pro šifrování dat. Certifikát je třeba stáhnout ze stránky daného úřadu:

Ministerstvo financí České republiky

Česká správa sociálního zabezpečení

 

Karta PVS

Zde se nastavuje způsob autorizace na PVS (Portál veřejné správy).

Autorizaci je možno provést buď pomocí přiřazeného přístupového kódu a hesla, nebo pomocí uživatelského certifikátu.

Poznámka:
při odesílání podání se musí používat stejný způsob přihlášení jako při návštěvě portálu internetovým prohlížečem.

Dále je nutné nastavit "známá fakta" v nastavení služby. Zadává se dvojice Název hodnoty a Hodnota. Hodnoty jsou k dispozici na stránkách PVS po přihlášení ke konkrétní službě.

 

Pro přiznání k DPH se nastavuje vaše DIČ:

Název hodnoty Hodnota
dic CZ12345678

 

Pro nemocenské a důchodové pojištění se nastaví variabilní symbol:

Název hodnoty Hodnota
vars 12345678

 

Jak získat podpisový certifikát

Je potřeba postupovat podle pokynů příslušného poskytovatele. V současnosti jsou pro elektronickou službu podání pro ČSSZ uznávány certifikáty všech akreditovaných certifikačních autorit:

 

Použití

 

Odeslání podání

Odeslání podání provedete nejlépe přímo z tiskového formuláře Varia. V takovém případě se doplněk otevře a již je vyplněn Soubor podání a Název podání.

Konkrétně:
Podání Nemocenské pojištění se odešle z tiskového formuláře Nemocenské pojištění v agendě Personalistika.

Podání Důchodové pojištění se odešle z tiskového formuláře ELDP – roční v agendě Personalistika.

Podání Přiznání k DPH se odešle z tiskového formuláře Přiznání k DPH v agendě Účetnictví.

Pokud byste si soubor k odeslání vytvořili jinak, můžete doplněk otevřít přes menu Nástroje | Doplňky | Elektronická podání | Odeslat nové podání a soubor vyplňte sami. Název podání je interní pojmenování a slouží k usnadnění orientace v tabulce odeslaných podání.

Po klepnutí na tlačítko Odeslat je obsah souboru podepsán, zašifrován a odeslán na PVS (Portál veřejné zprávy).

Na PVS je provedena základní kontrola (v podstatě je ověřeno jen jestli je odesílatel registrován k dané službě). Pokud proběhne kladné ověření, PVS přidělí požadavku jednoznačné číslo (correlationId) a předá podání na příslušný úřad.

Doplněk zobrazí odeslané podání v seznamu odeslaných podání. Stav podání je nastaven na Odesláno Tento stav znamená, že podání bylo doručeno na PVS, ale příslušný úřad se k němu dosud nevyjádřil.

 

Stav podání

PVS předá vaše podání příslušnému úřadu. Ten provede kontrolu zaslaných údajů a podání buďto přijme nebo zamítne. Odpověď úřadu získáte prostřednictvím PVS. Je potřeba vědět, že doby odpovědi jsou různé. Někdy je odpověď k dispozici téměř obratem, jindy trvá několik hodin. Dále je důležité vědět, že PVS pro vás odpověď úřadu ukládá jen na omezenou dobu (údajně 60 dní, ale praxe je jiná). Poté odpověď vymaže a stav nelze zjistit.

Naštěstí úřady zasílají po určité časové prodlevě e-mail s informací o přijetí či zamítnutí podání. Po přijetí e-mailu doporučujeme spustit doplněk Elektronická podání a aktualizovat stav podání v seznamu odeslaných podání.

Příkazem menu Nástroje | Doplňky | Elektronická podání otevřete doplněk. Zvolte Prohlédnout si odeslaná podání... a přejděte dále, vyberte typ podání, jejichž stav chcete zobrazit a přejděte na seznam.

Poklepáním na text Odesláno ve sloupci Stav podání se odešle dotaz na PVS. Doplněk poté ze zprávy načte informaci o přijetí či zamítnutí příslušným úřadem. Stav se nastaví na Přijato nebo Odmítnuto. U odmítnutých podání musíte zjistit důvod odmítnutí. Poklepejte na názvu podání (sloupec Odeslaná podání) otevře se detail. V poli Info vidíte důvod odmítnutí. Pokud jsou informace nedostatečné, klepnutím na XML detail zobrazíte celou zprávu z PVS. Do pole Poznámka si můžete poznamenat vlastní informace. Potom je potřeba odstranit chybu a podání odeslat znovu (zopakujete celý postup, případně opravíte soubor podání a pošlete jej znovu - viz odeslání podání).

Může nastat situace, že jste se na stav podání nedotázali včas a PVS informaci o stavu podání smazal (PVS by měl udržovat informaci o výsledku asi 60 dní). Pokud již není informace o výsledku na PVS, nezbývá, než nastavit stav podání ručně na základě e-mailu od příslušného úřadu.

Poklepáním na označení podání se otevře detail s informacemi o podání. Pokud potřebujete stav podání natavit ručně, vyberte ze seznamu stav příslušný výsledek. Můžete použít pole Poznámka pro zapsání dalších informací.