Evidence smluv

 

Řešení modul
Název Evidence smluv
Status obecné řešení
Výrobce Altus software s.r.o.

 

Slouží pro evidenci smluv, jejích položek a pravidelné fakturace ze smluv vyplývající (doklady vydané i přijímané).

Řešení je vhodné zejména pro společnosti poskytující pravidelné služby na základě smluv – například pronájmy, pravidelné servisní, úklidové a podobné činnosti nebo pro společnosti, které v pravidelných měsíčních intervalech zadávají velké množství dokladů přijatých. Modul generuje doklady typu Zakázka, Pokladní doklad, Faktura vydaná i přijatá a Interní doklad.

 

Karta Obecné - nový záznam

Karta obecné obsahuje číslo záznamu (identifikátor), které se dle nastavení generuje automaticky nebo se zadává ručně. Může i nemusí být shodné s číslem smlouvy.

 

Karta Obecné - nový záznam

 

A další základní údaje – termíny platnosti dohody, údaje o druhé straně (klient, dodavatel), typ dohody (na dobu určitou nebo neurčitou), s kaucí, bez kauce a osobu referenta. Také se může jednat jen o dodatek jiné smlouvy – viz. zatržítko vlevo nahoře. Pro záznamy ve VARIU obvyklá pole Údaj 1 a Údaj 2 slouží k doplnění libovolných interních poznámek.

 

Karta Položky

Údaje potřebné pro vygenerování správného dokladu se nacházejí na kartě Položky. Tu lze zobrazit jako seznam – položek může být několik, nebo v detailu – viz obrázek níže. Na kartě je definován předmět smlouvy, cena, způsob vytvoření dokladu – kdy, v jakém intervalu se bude tvořit, který doklad, do které agendy a které knihy, splatnost … Na kartě je možné posunout datum dokladu v případě svátku – před nebo za den volna a nastavit text, který se automaticky přenese do každého vygenerovaného dokladu.

 

Karta Položky - detail

 

Ve druhé záložce karty (Pole dokladu) se nacházejí údaje o bankovních spojeních, způsobu úhrady a další volná pole pro poznámky.

 

Karta Doklady

Eviduje veškeré doklady vytvořené na základě smlouvy. Poklepáním se doklad otevře. Zadáním kategorie na kartě Doklady lze záznamy pohodlně rozlišit a filtrovat.

 

Karty Deník a Dokumenty

Karty mají stejnou funkci ve všech modulech Varia.

 

Práce s modulem

Po zadání údajů se stiskem tlačítka vytvoří kalendář, podle kterého se vygenerují potřebné doklady. Vytvořené doklady se zobrazují ve sloupci Číslo dokladu a poklepáním na záznam je lze například pro kontrolu rovnou otevřít.

 

Číslo vystaveného dokladu

 

Vytváření dokladů

Zadáním příkazu Vygenerovat doklady se do tabulky načtou všechny položky k fakturaci k zadanému datu (nově lze načítat jen doklady z vybraných knih). Poté se tlačítkem Vystavit doklady spustí automatické generování dokladů dle nastavených pravidel.

 

Vytváření dokladů

 

Nastavením parametrů lze zajistit, aby se položky se shodou v polích typu Datum, se stejnou cílovou agendou, knihou a dokladem, stejnou firmou, shodným účtem a splatností seskupily do jednoho dokladu.