Vario Property

Řešení doplněk
Název Vario Property
Status standardní řešení
Výrobce Altus software s.r.o.

 

Doplněk pro rozšíření datové struktury agendy o další údaje.

 

Doplněk umožňuje rozšířit datovou strukturu libovolné agendy o další údaje (dále vlastnosti) v relaci 1:1 nebo 1:N, zobrazit je v detailu záznamu i v datovém listu agendy a omezit jejich zobrazení jen pro určitou kategorii záznamu.

Je možné definovat výběrové seznamy, jejichž zdroj může být číselník nebo množina hodnot vrácená dotazem. Vlastnost lze svázat se záznamy jiné agendy a zajistit tak jednoduchý přístup k souvisejícím záznamům.

Jako úložiště dat doplněk používá vlastní databázi PropXXXX. Nastavení doplňku se ukládá v databázi Prop a pro každou firmu je individuální.

 

Zobrazení

Doplněk s rozšířenou strukturou se zobrazuje pro každý detail záznamu a podle nastavení také jako rozšířené zobrazení agendy.

 

Detail záznamu


Pro zobrazení polí, která se vztahují jen k určitému typu záznamu, lze využít členění dle kategorií (viz obrázek). Počet kategorií je neomezený.

 

Členění dle kategorií

 

Každý řádek vyjadřuje jednu definovanou vlastnost aktuálně vybrané kategorie.

Řádek obsahuje název vlastnosti a pole s hodnotou. Tu lze dle nastavení zadat ručně, vybrat ze seznamu konstantních hodnot, vybrat ze seznamu kategorií (i několik), zadat v kalendáři nebo díky propojení vybrat z jiné agendy Varia. Specifickou možností je zadání typu vlastnosti jako Položky, kdy vlastnost definuje úložiště libovolného počtu záznamů dle nastavení.


Příklad 1 – výběr konstantní hodnoty

 

Příklad 1 – výběr konstantní hodnoty

 

Příklad 2 – zdrojem seznamu je výběrový dotaz z tabulky – v tomto případě firmy z agendy Adresář ve Variu. Pokud se jedná o identifikátor agendy, vlastnost se sváže se záznamem agendy a je možné jej otevřít poklepáním.

 

Příklad 2 – výběrový dotaz z tabulky

 

Příklad 3 – pokud je typ vlastnosti nastaven jako Položky – vybarví se záznam modře.

 

Modrá barva záznamu

 

Poklikáním na hodnotu nebo stisknutím tlačítka s třemi tečkami se otevře datový list s položkami dle nastavení.

 

Otevření datového listu s položkami


Povinné položky

U každé vlastnosti je možné nastavit, zda má být uživatel upozorněn na její povinné vyplnění. Pokud v takovém případě nebyla hodnota zadána, vlastnost se podbarví žlutě a při pokusu zavřít takový záznam se objeví varovná hláška.

 

Rozšířené zobrazení agendy

Nad agendou jsou k dispozici tlačítka, která umožňují přepínat mezi různými zobrazeními agendy – normálním, rozšířeným a časovým diagramem a tak přehledně pracovat se záznamy (filtrovat, kopírovat záznam včetně rozšířené struktury apod). V časovém diagramu lze zobrazit záznamy agendy na časové ose a určit kritéria zobrazení.

 

Rozšířené zobrazení agendy

 

Při poklikání na obdélník grafu se otevře odpovídající záznam agendy.