Mzdy

Vytvoření mzdových složek pro srážky z karty Platy


V dialogu Pracovní poměr na kartě Platby je v detailu platby tlačítko Vytvořit složku. Po klepnutí na tlačítko Vytvořit složku se zobrazí dialog, kde se vyplní platnost složky, částka a název složky, která se má vytvořit. Po klepnutí na tlačítko Vytvořit složku se složka vytvoří na kartu Nastavení. Není tedy nutné složku vytvářet samostatně na kartě Nastavení a provádět vazbu na platbu nastavením pole Platba.

Nastavení předkontací pro platební příkaz


V dialogu Platba je možné v pro jednotlivé platby v zobrazení detailu zadat předkontaci, která se přenese s platbou do vytvořeného platebního příkazu. Obdobně lze zadat předkontaci také v dialogu Pracovní poměr na kartě Platby v detailu jednotlivých srážek. Zadání předkontací usnadní párování příkazu s výpisem a snazší zaúčtování výpisu.

Možnost výběru zobrazení protokolů v průvodci vytvořením a průvodci příkazem


V průvodci vytvořením mezd a průvodci příkazem se již automaticky nezobrazuje protokol o průběhu. Protokol lze zobrazit volitelně zaškrtnutím volby Zobrazit protokol v obou průvodcích.

Průvodce vytvořením bez karty fáze zpracování


V průvodci vytvořením mezd byla karta Fáze zpracování nahrazena volbou Vytvořit pouze zálohy v kroku Nastavení průběhu zpracování.

Číselník Svátky


Číselník Svátky je nyní dostupný v dialogu Nastavení na kartě Další.

Dny nemoci bez prvních dnů


V dialogu Mzdy na kartě Měsíční složky je možné v detailu mzdové složky Nemoc zadat počet dní nižší sazby pro výpočet dávek nemocenského pojištění. Při pokračování nemoci z předcházejícího období systém sám doplní případný zbývající počet dní nižší sazby, které nebyly uplatněny v předcházejícím období. Úprava pole je vhodná při přechodu do Altus VARIO z jiného systému při potřebě snížit počet dní nižší sazby u nemocí, které přecházejí z minulých období.

Generace data narození z rodného čísla


V dialogu Pracovník na kartě Personální se po zadání nebo změně rodného čísla nastavuje automaticky pole Datum narození.

Mzdové složky s DPH


V dialogu Složka v detailu mzdové složky (volba menu Mzdy|Mzdové složky - tlačítko Upravit - tlačítko za polem Typ složky) je možné nastavit pole Formulář na hodnotu 13. Takto nastavená složka má obdobné vlastnosti jako složky s typem formuláře 0. To znamená, že se u nich zadává pouze pole Částka. Z částky složky s formulářem 13 se při zaúčtování spočítá DPH podle sazby, která se zadá v dialogu Mzdová složka v Sazba (volba menu Mzdy|Mzdové složky - tlačítko Upravit). Do položky dokladu se vloží Částka bez DPH, Sazba DPH, Částka DPH a Částka. Zdanitelné plnění se nastaví na Základ daně a nastaví se pole Datum zdanitelného plnění. Ostatní položky dokladu mají zdanitelné plnění Není. Pro fungování této funkce je nezbytné, aby se předkontace složky jmenovala stejně jako mzdová složka.

Zákaz úpravy výsledných složek


Mzdové složky, které mají v dialogu Složka v detailu mzdové složky nastaven Typ Výsledná, není možné upravovat. Pro úpravu pole Účtovat, Předkontace, Středisko a Zakázka použijte dialog Mzdy|Zaúčtování.

Nastavení kontroly dovolené podle poměru v agendě Personalistika


Nastavení nároku dovolené při vyplnění pole Datum nástupu a Datum ukončení v dialogu Pracovní poměr se provádí jen pro pracovní poměry, které mají v dialogu Mzdy|Nastavení na kartě Prac. poměry zatrženu vlastnost Dovolená. Ostatní typy poměru budou mít nárok dovolené 0.

ZP Doplatek do MM


Tato mzdová složka se vytvoří, pokud:
1. zaměstnanec má zatrženo pole Doplatek ZP do MM a jeho vyměřovací základ nedosahuje minimálního vyměřovacího základu.
Pole Doplatek ZP do MM by měli mít zatržené všichni zaměstnanci, kteří mají stanoven minimální vyměřovací základ. To jsou všichni kromě osob:
- za které je plátcem pojistného stát (jejich vyměřovacím základem je částka přesahující odpočet, v současné době částku 3 458 Kč)
- s těžkým tělesným, smyslovým nebo mentálním postižením
- celodenně pečuje o jedno dítě do 7 let věku nebo nejméně 2 děti ve věku do 15 let věku
- která současně vedle zaměstnání vykonává samostatnou výdělečnou činnost a odvádí pojistné z min. vyměřovacího základu
pokud tyto skutečnosti trvají celé rozhodné období.
Minimální vyměřovací základ zaměstnance se snižuje na poměrnou část odpovídající počtu kalendářních dnů, pokud:
- zaměstnání netrvalo celé období - zajištěno automaticky polem Datum nástupu a Datum ukončení
- zaměstnanci bylo poskytnuto pracovní volno pro důležité osobní překážky v práci - zajištěno mzdovými složkami se
 zatrženým pole Dny kvalifikovaných důvodů např. Nemoc, OČR s uvedením datumů
- zaměstnanec se stal, nebo přestal být v průběhu rozhodného období osobou, za kterou platí pojistné i stát, nebo osobou
s těžkým tělesným, smyslovým nebo mentálním postižením, dále osobou, která dosáhla věku potřebného pro nárok na starobní
důchod, avšak nesplňuje další podmínky pro jeho přiznání a nebo osobou, která celodenně pečuje o jedno dítě do 7 let věku
nebo nejméně o 2 děti do 15 let věku.
To je možné zajistit mzdovou složkou Dny bez MVZ ZP, do které se zadají pouze datumy od kdy do kdy není minimální vyměřovací  základ pro zaměstnance stanoven.

Stát je plátcem pojistného za:
- nezaopatřené děti
- poživatele důchodů z důchodového pojištění
- ženy na mateřské a rodičovské dovolené
- osoby pobírající peněžitou pomoc v mateřství
- uchazeče o zaměstnání
- osoby konající ZVS a civilní službu
- osoby pobírající dávky sociální péče z důvodu sociální potřebnosti
- osoby převážně nebo úplně bezmocné a osoby pečující
- osoby ve vazbě nebo ve výkonu trestu odnětí svobody
Tyto osoby by měly mít v dialogu Pracovník zatržené pole Plátcem stát. Vyměřovacím základem pro výpočet zdravotního pojištění je částka převyšující částku 3 458 Kč. Výši tohoto odpočtu je možné nastavit v dialogu Mzdy|Nastavení na kartě Zdravotní
v poli Odpočet osob, kde plátcem ZP je i stát. Odpočet lze uplatnit u osob, které jsou u ZP zařazení jako osoby, za které platí pojistné stát, po celý kalendářní měsíc.
Za tohoto předpokladu lze odpočet uplatnit i pokud zaměstnanec:
- pracuje na nepravidelnou výpomoc
- je po část měsíce nemocen
- uzavře nebo rozváže pracovní poměr v průběhu měsíce
- pracuje u dvou zaměstnavatelů

Při výpočtu ZP se do složek ZP pracovníka a ZP zaměstnavatele doplní částka ZP vypočtená z plného minimálního vyměřovacího základu nebo vyššího skutečného. Tyto částky se odvádějí zdravotní pojišťovně. Pokud byl původní vyměřovací základ nižší než minimální vyměřovací základ, je z něj vypočítaná částka ZP zaměstnavatele ve složce ZP doplatek do MM. Tato částka se neodvádí zdravotní pojišťovně, pouze se strhne zaměstnanci ze mzdy.

2. zaměstnanec čerpá pracovní volno bez náhrady příjmu nebo má neomluvenou absenci a za tuto dobu si sám platí ZP z minimálního vyměřovacího základu.
Pokud tato skutečnost trvá celý kalendářní měsíc, je minimálním vyměřovacím základem pro ZP minimální mzda. Pokud jde o dobu kratší, připočte se k úhrnu příjmů započitatelných do vyměřovacího základu za každý kalendářní den, který trvalo pracovní volno nebo neomluvená nepřítomnost, poměrná část minimální mzdy připadající na jeden kalendářní den v daném měsíci.
Mzdové složky, které se pro tyto případy používají mají zatrženou vlastnost Bez příjmu. Jsou to např. složky Neplacené volno, Neplacené volno s doplatkem ZP, Neomluvená absence, Omluvená absence - doplatek ZP. Pokud mají tyto složky v poli Vliv nastaven Doplatek, vytvoří se složka ZP doplatek do MM, která se zaměstnanci strhne ze mzdy za tu část ZP zaměstnavatele, které zaměstnavatel za zaměstnance zaplatil za dny absence. Toto navýšení o poměrnou část minimální mzdy se neprovádí, pokud má zaměstnanec nárok na zatržení pole Plátcem stát.

Mzdová složka Dny bez MVZ ZP


Mzdová složka Dny bez MVZ ZP se používá pro zadání dnů kdy, zaměstnanec nemá stanoven minimální vyměřovací základ pro výpočet zdravotního pojištění. Je to období, kdy se zaměstnanec stal, nebo přestal být v průběhu rozhodného období osobou, za kterou platí pojistné i stát, nebo osobou s těžkým tělesným, smyslovým nebo mentálním postižením, dále osobou, která dosáhla věku potřebného pro nárok na starobní důchod, avšak nesplňuje další podmínky pro jeho přiznání a nebo osobou, která celodenně pečuje o jedno dítě do 7 let věku nebo nejméně o 2 děti do 15 let věku.

Hromadné zadávání - přenos sazby


V dialogu Mzdy|Hromadné zadávání|Hodinová sazba je nově stanovena posloupnost nastavení sazby složky. Při změně existující složky se respektuje stávající sazba a po změně počtu hodin se podle ní přepočítá pole Částka.
Při vytvoření nové složky se sazby přebírají v tomto pořadí:
1. pokud není nulová, respektuje se sazba samotné mzdové složky, jak byla nastavena původně na kartě Nastavení v dialogu Pracovní poměr nebo následně upravena v dialogu Mzda na kartě Měsíční složky
2. pokud je sazba složky nulová, použije se sazba zadaná v horní části dialogu jako výchozí
3. pokud je výchozí sazba nulová, použije se sazba složky zadaná v dialogu Mzdy|Mzdové složky
Dialog pro hromadné zadávání lze využít pro pohodlné zadání většího množství zaměstnanců s hodinovými mzdami např. brigádníků, osob pracujících na dohody. V dialogu Pracovní poměr se na kartě Nastavení vytvoří složka Hodinová mzda a zadá Sazba. Ve mzdách se vytvoří mzdy v průvodcem vytvoření bez zobrazování pracovních poměrů. V dialogu pro hromadné zadávání hodinových sazeb se jim pohodlně zadají odpracované hodiny a poté se spustí hromadný výpočet volbou Mzdy|Výpočet mezd. Sazbu složky lze také zadat jako výchozí v horní části dialogu, pokud je pro více osob společná.

Dialog Výchozí složka


Při otevření mzdové složky v dialogu Pracovní poměr na kartě Nastavení jsou nyní přístupná jen pole Částka, Platnost Od a Do. Pole Platba je přístupné jen v případě, že na kartě Platby je nadefinována nějaká platba, které lze složku přiřadit. Pole Částka a Sazba jsou přístupné podle typu složky, resp. pole Formulář ve vlastnostech složky. Např. Složka Měsíční mzda má přístupné pole Částka, složka Hodinová mzda má přístupné pole Sazba. Pole Středisko a Zakázka se zpřístupní v závislosti na nastavení těchto vlastností u daných mzdových složek.

Kontrola


V dialogu Nastavení na kartě Ostatní je tabulka, ve které je možné nastavit provádění kontrol a zpracování některých druhů mzdových složek při výpočtu mzdy. Pokud se volba zaškrtne, provede se testování a zpracování těchto mzdových složek běžným způsobem. Pokud volba zaškrtnuta není, testování a zpracování se neprovádí. Tím se eliminuje nutnost při každém běhu výpočtu mzdy kontrolovat, zda mzda tyto mzdové složky obsahuje a zda je nutné je zpracovat. Zpracování těchto složek např. Procento z čisté mzdy, Procento z hrubé mzdy, Penzijní připojištění si nastaví pouze firma, která tyto složky používá, a ostatní firmy mohou výpočet urychlit omezením tohoto zpracování. Obdobně bude možné uživatelsky ukončit např. kontrolu příjmu starobního důchodce bez nutnosti aktualizace Varia v případě změny legislativy. Tuto tabulku je možné otevřít také v průvodci vytvořením mezd (tlačítko Nastavení kontrol) a v detailu mzdy (za tlačítkem Výpočet mzdy). Klepnutím na tlačítko Návrh systém provede návrh nastavení kontrol podle mzdových složek a nastavení, která jsou pro dané období aktuální.

Stav


V dialogu Pracovník na kartě Personální je nové pole Stav. Rozbalovací nabídku je možné naplnit funkcí Číselník v místní nabídce tohoto pole.

Oslovení příjmení


V dialogu Pracovník je v dialogu Jméno nové pole Oslovení příjmení, které bude možné využít pro hromadnou korespondenci.

Typ poměru


V dialogu Pracovní poměr je nové pole Typ poměru. Určuje, zda jde o pracovní poměr na dobu určitou nebo neurčitou. Rozbalovací nabídku je možné naplnit funkcí Číselník v místní nabídce tohoto pole.

Starobní důchod


Problematika starobního důchodu je nově zpracována na kartě Personální v dialogu Pracovník. V poli Nárok je možné zadat
spočítaný datum nároku na starobní důchod. Tlačítkem Návrh se pole Nárok doplní podle legislativní úpravy platné pro rok 2003. Výpočet se provádí podle rodného čísla a u žen podle počtu dětí s vlastností Vliv na důchod zadaných na kartě Rodina. V poli Nástup se zadá datum skutečného nástupu do starobního důchodu. V polích Druh a Vyplácí lze zadat další údaje k čerpání starobního důchodu.

Osobní číslo


V dialogu Pracovník je nové pole Osobní číslo. Toto pole se zobrazuje také v tabulce agendy Personalistika.

Dítě s vlivem na důchod


V dialogu Pracovník na kartě Rodina je možné nastavit vlastnost Vliv na důchod. Počet zadaných dětí s takto nastavenou vlastností ovlivňuje u žen výpočet datumu nároku na starobní důchod.

Kategorie složky


V dialogu Složka (volba menu Mzdy|Mzdové složky - tlačítko Upravit - tlačítko za polem Typ složky) je nové pole Kategorie. Umožňuje kategorizaci typů mzdových složek.

Minimální mzda


V dialogu Složka (volba menu Mzdy|Mzdové složky - tlačítko Upravit - tlačítko za polem Typ složky) je nové pole Minimální mzda. Umožňuje tuto vlastnost nastavit a sledovat, jaká je částka těchto složek proti stanovené minimální mzdě.

TF Předstihové řízení


Tiskový formulář Předstihové řízení zobrazuje pro zadaný rok přehled pracovníků, kteří mají v daném roce nárok na starobní důchod. TF čerpá údaje z karty Personální dialogu Pracovník. Správné fungování tohoto TF předpokládá zadávání pole Rodné číslo a vyplnění karty Rodina.