Novinky v EU vydání Altus VARIO

Tento dokument shrnuje změny, kterými reaguje nové vydání Altus VARIO na novelu zákona o DPH a vstup naší země do EU.

Hlavní změny souvisí se začleněním naší země do systému jednotného trhu. Obchodní výměna se členskými zeměmi EU probíhá bez celního řízení (obchod se třetími zeměmi se řídí pravidly EU). Místo cel přibývají nová pravidla pro vyměření DPH při nákupu a prodeji. Další důležitou změnou je změna sazeb DPH a možnost registrace jedné firmy jako plátce DPH ve více zemích EU.

Altus VARIO řeší vykazování DPH na základě nového údaje Místo plnění v záhlaví dokladu (tj. na kartě Obecné v detailu dokladu). Na tento údaj navazuje v položkách dokladu údaj Zdanitelné plnění, jehož způsob použití a význam zůstává zachován. Seznam typů plnění je rozšířen o další typy, které umožňují podrobné rozlišení typů obchodů v rámci EU. Díky tomu zvládnete novou administrativu snadno, přes její složitost se nijak nezkomplikuje ovládání Varia (počet polí na vydaných dokladech dokonce ani nevzrostl, protože pole Místo plnění nahradilo stávající pole Vývoz).

Altus VARIO je připraveno i na potřeby firem, které se budou muset registrovat jako plátci DPH v jiných zemích EU. V nastavení Naše firma je možno zadat více čísel DIČ, v katalogu sazby DPH pro každý produkt a jednotlivé členské země. Je možno vystavovat doklady s místem plnění a se sazbami platnými v jiných zemích EU. Formulář Přiznání k DPH je možno tisknout jen pro ČR, formuláře pro ostatní země budeme řešit na základě konkrétních požadavků.

Popis změn

Nové pole Místo plnění

Daňové doklady obsahují nové pole Místo plnění. Toto pole je důležité pro výběr správného typu zdanitelného plnění a tím pro určení řádku v přiznání k DPH a Souhrnném hlášení (nový výkaz).

Pokud se vyplní hodnota v tomto poli u dokladu typu Dobropis (přijatý i vydaný) a Zálohová faktura (přijatá i vydaná) stane se z dokladu daňový doklad i v případě, že není vyplněno Datum zdanitelného plnění. Díky tomu lze vystavit a vytisknout doklad s vyčíslenou DPH. Dokud se však nevyplní Datum zdanitelného plnění, nepůjde doklad do přiznání k DPH. Díky tomu bude možné správně vystavovat dobropisy a kontrolovat potvrzení jejich příjmu odběratelem.

Pole Místo plnění může nabývat těchto hodnot: Tuzemsko, EUTřetí země. Pokud budete registrováni k DPH v dalších státech EU, bude tento seznam rozšířen o kódy zemí, ve kterých jste registrováni (například SK, DE, FR atd.).

Místo plnění Použití
Tuzemsko Použijte pro všechny daňové doklady s místem plnění v tuzemsku (pro obchody s firmami v rámci ČR)
EU

Použijte při nákupu z EU. Vykázání DPH na vstupu se provede takto: Částku, kterou budete platit dodavateli, uvedete se sazbou DPH 0%. Tyto řádky budou uvedeny v součtu dokladu a budete je hradit dodavateli. Typ zdanitelného plnění neuvádíte. Řádky, u kterých uvedete sazbu DPH jinou než 0%, se nezahrnou do součtu dokladu. Slouží pouze pro vykázání DPH při pořízení zboží/služby z EU. U těchto řádků uvedete typ zdanitelného plnění (Z EUZ EU služba atd.) a příslušnou sazbu. Při zaúčtování se bude účtovat z těchto řádků pouze DPH (na konto DPH proti kontu DPH - nejde o závazek). Toto řešení vám umožní dopočítat DPH a uskutečnit zdanitelné plnění přímo prostřednitvím přijaté faktury. Budete tak mít přehlednou evidenci - bez nutnosti vystavovat k přijatým fakturám interní doklady za účelem vykázání DPH (zákon předpokládá, že DPH si dopočítá plátce a doplní jí na dodavatelskou fakturu).

Použijte při prodeji do EU osobě registrované k DPH. Zapište ověřené DIČ odběratele do pole DIČ.

Pokud prodáváte do EU neplátci DPH, vystavujete doklad s DPH a místem plnění je tuzemsko. Pro rozlišení obchodů do EU však doporučujeme v tomto případě požít ve Variu místo plnění EU a typ zdanitelného plnění Základ daně EU

Pokud jste prostředníkem v třístranném obchodu vyplňte DIČ dodavatele/odběratele a zadejte typ zdanitelného plnění Třístranný obchod PZ/Třístranný obchod DZ.

Třetí země

Použijte při prodeji do cizí země mimo EU místo pole Vývoz.

Použijte při nákupu z cizí země mimo EU.

Použijte na dokladu JCD (bude nahrazen JSD).

DE, FR, SK apod.

Pokud jste registrováni jako plátci DPH v jiné zemi EU a vystavujete daňový doklad s místem plnění v této zemi, uvedete v poli Místo plnění kód této země. V položkách dokladu se budou nabízet sazby DPH platné v této zemi a při vložení produktu se vloží sazba DPH definovaná pro danou zemi u produktu.

Poznámka: seznam míst plnění se rozšíří o další země po zadání dalších DIČ do nastavení Naše firma.

Zálohové faktury s DPH

Nové pole Místo plnění je nyní spolu s polem Datum zdanitelného plnění dostupné také na dokladech typu Zálohová faktura (ZV - záloha vydaná a ZP - záloha přijatá). Pokud vyplníte pole Místo plnění budou v položkách zálohové faktury dostupná pole Sazba DPH a DPH Celkem. Díky nim bude možno vyplnit a vytisknout zálohovou fakturu včetně DPH. Pokud se navíc vyplní pole Datum zdanitelného plnění, stane se ze zálohové faktury daňový doklad - tuto možnost však nedporučujeme využívat (aktualizováno 28.5.2004).

Aktualizováno: popis vykazování DPH z přijatých záloh naleznete v dokumentu Zálohové faktury a DPH.

Nové typy zdanitelných plnění

Nová povinnost vykazovat plnění do a z EU si vyžádala zavedení několika nových typů zdanitelných plnění. Seznam zdanitelných plnění nyní nabízí pouze plnění relevantní ke kombinaci hodnot těchto polí: Místo plnění, DIČ (odběratele), Sazba DPH. Díky tomu není možné vybrat ze seznamu nesprávný typ zdanitelného plnění.

Nyní jsou ve Variu tato zdanitelná plnění:

Zdanitelné plnění Místo plnění Poznámka Řádek přiznání
Přijatá zdanitelná plnění
Z tuzemska Tuzemsko   310 nebo 315
Z tuzemska 2 Tuzemsko Bez nároku na odpočet nevstupuje do DP
Z tuzemska 3 Tuzemsko Krácení odpočtu 310 nebo 315 (3.sloupeček daň na vstupu - krácený nárok)
Dovoz zboží Třetí země Pouze na FP, DP a  PV, když používáte JSD místo JCD 260 nebo 265 a současně 340 nebo 345
Dovoz zboží 2 Třetí země   260 nebo 265
Dovoz zboží 3 Třetí země Krácení odpočtu 260 nebo 265 a současně 340 nebo 345(3.sloupeček daň na vstupu - krácený nárok)
Z EU EU Reverse charge 220 nebo 225 a současně 320 nebo 325
Z EU 2 EU Bez nároku na odpočet 220 nebo 225
Z EU 3 EU Krácení odpočtu 220 nebo 225 a současně 320 nebo 325(3.sloupeček daň na vstupu - krácený nárok)
Z EU Služba EU Reverse charge 230 nebo 235 a současně 330 a 335
Z EU Služba 2 EU Bez nároku na odpočet 230 nebo 235
Z EU Služba 3 EU Krácení odpočtu 230 nebo 235 a současně 330 a 335 (3.sloupeček daň na vstupu - krácený nárok)
Z EU DP A EU Dopravní prostředek od plátce z EU 250 a 360
Z EU DP A 2 EU Bez nároku na odpočet

 250

Z EU DP A 3 EU Krácení odpočtu 250 a 360 (3.sloupeček daň na vstupu - krácený nárok)
Z EU DP B EU Dopravní prostředek od neplátce z EU 255 a 365
Z EU DP B 2 EU Bez nároku na odpočet

255

Z EU DP B 3 EU Krácení odpočtu 255 a 365 (3.sloupeček daň na vstupu - krácený nárok
Třístranný obchod PZ EU Pořízení zboží formou třístr. obchodu

 810

Z Třetí země-služba Třetí země Poskytnutí služby zahraniční osobou povinnou k dani podle §15 a §13 odst.8 270 nebo 275 a současně 350 nebo 355
       
Uskutečněná zdanitelná plnění
Mezinárodní přeprava Třetí země Ostatní plnění osvobozená

440

Osvobozená Tuzemsko  

440

Osvobozená 2 Tuzemsko Bez nároku na odpočet

530

Osvobozená -k 2 Tuzemsko Bez nároku na odpočet; nevstupuje do výpočtu koeficientu 530 a 540
Vývoz služeb Třetí země Ostatní plnění osvobozená

440

Vývoz zboží Třetí země  

430

Základ daně Tuzemsko   210 nebo 215
Základ daně -k Tuzemsko Plnění nevstupuje do výpočtu koeficientu 210 nebo 215, poté 520
Základ vrácené daně Tuzemsko Základ daně při vracení DPH cizincům

600

Základ daně EU EU   210 nebo 215
EU Osvobozená EU  

410

EU Osvobozená DP A EU Dopravní prostředek pro plátce v EU

 420

EU Osvobozená DP B EU Dopravní prostředek pro neplátce v EU

425

Zvláštní režim EU a Třetí země Uskutečněná plnění podle §89 a §90

510

Třístranný obchod DZ EU Dodání zboží formou třístr. obchodu

815

Zasílání zboží EU Zasílání zboží z jiného členského státu s místem plnění v tuzemsku 240 nebo 245 a poté do součtového řádku 730
       

Doklad obsahuje striktnější kontroly typů zdanitelných plnění. Správná funkce vyžaduje vyplnit správně nejprve záhlaví dokladu: pole Datum zdanitelného plnění, Místo plnění a DIČ (odběratele v případě plnění z/do EU). Potom teprve vyplňovat položky.

U typů zdanitelných plnění, která budete používat je potřeba vyplnit čísla účtů, na která se bude účtovat DPH (dialogové okno Možnosti předkontací). Seznam předkontací na dokladu je však nyní na vyplněných zdanitelných plněních nezávislý.

Nový význam pole DIČ na dokladu

Pokud prodáváte zboží plátci DPH v jiné zemi EU a ověříte platnost jeho DIČ, uvedete toto DIČ na dokladu. Dále nastavíte Místo plnění na EU. Položky dokladu se potom budou vyplňovat bez DPH a typ zdanitelného plnění bude nastaven na EU osvobozená. Pokud je Místo plnění nastaveno na EU a nemáte ověřeno DIČ kupujícího, musíte vystavit doklad včetně DPH. V tomto případě nesmíte DIČ na dokladu vyplnit.

Pokud jste prostředníkem v třístranném obchodu, musíte nastavit DIČ odběratele resp. dodavatele (musí být ověřené) a Místo plnění EU. Typ zdanitelného plnění pak můžete nastavit na Třístranný obchod DZ resp. Třístranný obchod PZ.

Hromadná aktualizace sazeb DPH a typů zdanitelných plnění v položkách dokladu

V místní nabídce nad sloupcem Sazba DPH v položkách dokladu, je nová položka Aktualizovat sazby DPH. Tento příkaz slouží k hromadné aktualizaci Sazby DPH a Zdanitelného plnění u všech položek dokladu.

Použijte tento příkaz pokud:

  • Vytvoříte doklad na základě jiného dokladu, který obsahuje již neplatné sazby DPH. Nové sazby DPH se u produktů načtou z katalogu, u položek bez vazby na katalog se zamění sazby 22% a 19% v závislosti na datu zdanitelného plnění.
  • Změníte místo plnění nebo DIČ odběratele a tím dojde ke změně typu zdanitelných plnění. Použitím této funkce se typy plnění opraví na výchozí typ pro dané místo plnění a typ dokladu.
  • Změníte místo plnění nebo DIČ odběratele a tím dojde ke změně povinnosti fakturovat položky s DPH nebo bez DPH. Funkce v tomto případě nastaví sazbu DPH u položek na 0% resp. na sazbu DPH podle katalogu a typy plnění nastaví na výchozí typ pro dané místo plnění a typ dokladu.

Poznámky: výchozí typ plnění je ten, který se zobrazí pro vložení produktu do dokladu. Změny provedené funkcí nelze odvolat.

Nový číselník DPH

Sazby DPH jsou nyní uloženy v samostatném číselníku, který umožňuje definovat platnost sazby od-do. Dále umožňuje definovat sazby jednotlivých členských států EU (má význam pro firmy povinné se registrovat v jiné členské zemi).

Nový číselník vyžaduje nové dotazy pro seznam sazeb DPH. S tím mohou nastat nečekané problémy v modulech a doplňcích zhotovených na zakázku.

Více DIČ

U firem (včetně naší firmy) lze zadat další čísla DIČ (tlačítko vedle pole DIČ v detailu firmy). Toto rozšíření je určeno pro firmy, které budou registrovány k DPH ve více zemích EU.

Pokud vyplníte další DIČ v možnostech Naše firma, rozšíří se seznam Místo plnění na dokladu o kódy zemí, ke kterým patří tato DIČ (DIČ začíná kódem země EU).

Nový tiskový formulář (TF) Přiznání k DPH

Stávající TF Přiznání k DPH je přejmenován na Přiznání k DPH 11. Nové přiznání k DPH se nazývá Přiznání k DPH. Nové přiznání se používá pro období od 1.5.2004.

Dále byly přejmenovány TF Zdanitelná plnění na Zdanitelná plnění 11 a Uskutečněná plnění nezdanitelná na Uskutečněná plnění nezdanitelná 11.

Čtvrtletní plátci budou tisknout za 2. čtvrtletí 2004 obě přiznání. Za tímto účelem Přiznání k DPH 11 při vybraném období 2/2004 zobrazuje plnění z dokladů s datem zdanitelného plnění do 30.4.2004 a Přiznání k DPH zobrazuje plnění z dokladů z datem zdanitelného plnění od 1.5.2004.

Kontroly sazeb DPH

Doklad nyní obsahuje kontrolu použití sazby 22 a 19% v závislosti na datu zdanitelného plnění (DZP). Zároveň se v závislosti na DZP při vložení produktu zaměňuje sazba 19% / 22%.

Pro správnou funkci kontrol je potřeba nejprve vyplnit záhlaví dokladu (Datum zdanitelného plnění) a potom přejít na položky. Při dodatečné změně DZP se oprava sazby DPH neprovede. Při uzavření dokladu však bude provedena kontrola a uživatel bude na nesprávnou sazbu daně upozorněn.

Poznámka: Nevyjasněnou otázkou je použití sazby 22% na dokladech se zdanitelným plněním po 1.5.2004. například dobropis vystavený v dubnu s potvrzeným datem přijetí v květnu má DZP v květnu, ale bude obsahovat DPH 22%. (Na dotaz ohledně správnosti tohoto postupu jsme od MF obdrželi 2 zcela protichůdné odpovědi.)

IBAN

Na dokladech je nové pole IBAN. Vkládá se z adresáře (karta bankovní spojení). V adresáři lze generovat IBAN z tuzemského čísla účtu. V dokladech a v Adresáři je kontrola platnosti IBAN.

IBAN se musí vyplňovat bez mezer a bez prefixu "IBAN" (v tzv. elektronickém formátu).

Text dokladu

Na kartě Součet dokladu je nové pole se seznamem Text dokladu. Ze seznamu se vybírá identifikátor textu, který se vytiskne na dokladu (mezi částkou a poznámkou). Seznam je plněn z nového číselníku Texty dokladů. V tomto číselníku jsou standardní texty předepsané zákonem o DPH. Další texty si mohou uživatelé definovat sami. V číselníku se vyplňují dva údaje: identifikátor textu a vlastní text. Idenitfikátor je údaj, který se vloží na doklad (maximální délka 30 znaků). Text je text, který se vytiskne na doklad. Velikost tohoto pole je neomezená.

Pole Vývoz odstraněno

Z vydaných dokladů bylo odstraněno pole Vývoz. Jeho funkci nyní přebírá pole Místo plnění nastavené na hodnotu Třetí země. Z důvodu zpětné kompatibility bylo pole Vyvoz zachováno v datové struktuře. Při nastavení místa plnění na Třetí země v dokladu se pole Vyvoz nastaví na hodnotu Ano.

Nový tiskový formulář Souhrnná hlášení

V modulu Účetnictví je k dispozici nový tiskový formulář Souhrnná hlášení. Slouží pro vykázání obchodů mezi plátci DPH v různých členských státech. Do souhrnného hlášení budou zahrnuty všechny daňové doklady, které mají Datum zdanitelného plnění ve vykazovaném čtvrtletí, Místo plnění EU a Typ zdanitelného plnění je EU Osvobozená (DP A, DP B) nebo Třístranný obchod DZ.

Nový tiskový Výkaz pro INTRASTAT

V modulu Účetnictví je k dispozici nový tiskový formulář Výkaz pro Intrastat. Slouží pro vykázání pohybu zboží mezi členskými státy EU Statistickému úřadu. Popis použití je uveden v samostatném dokumentu.