Mzdy - Přihlášky, odhlášky, změny a opravy údajů na nemocenské pojištění od 1.7.2005

vydání: 20050628 - verze: 11

Podle ustanovení § 5 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, povede Česká správa sociálního zabezpečení od 1.7.2005 registr pojištěnců nemocenského a důchodového pojištění.

Z toho důvodu budou podle ustanovení § 22a výše uvedeného zákona organizace od 1. 7. 2005 povinny přihlásit u příslušné okresní správy sociálního zabezpečení na předepsaném tiskopise svého zaměstnance k pojištění, a to do 8 dnů ode dne vstupu do zaměstnání.

Dále budou organizace povinny na předepsaném tiskopise odhlásit svého zaměstnance z pojištění, a to do 8 dnů ode dne skončení pracovního vztahu. Pokud se údaje uvedené na přihlášce zaměstnance k pojištění změní, bude organizace povinna tuto změnu písemně oznámit. Stejné povinnosti budou mít i malé organizace.

Byl vytvořen nový tiskopis "Přihláška zaměstnance k nemocenskému pojištění - odhláška", který bude platný od 1.7.2005. Pro tisk tohoto formuláře byl ve Variu vytvořen nový tiskový formulář Nemocenské pojištění. Tento tiskový formulář nahrazuje dosavadní TF Přihláška zaměstnance, Přihláška zaměstnance B, Odháška zaměstnance a Odhláška zaměstnance B.

Z tohoto TF bude možné zasílat přihlášky a odhlášky zaměstnanců také v elektronické podobě analogickým způsobem jako roční evidenční listy důchodového pojištění (RELDP).

Před vlastním tiskem je vhodné provést zadání a kontrolu dat. Tu je možné provést v dialozích agendy Personalistika nebo po načtení do tiskového formuláře ještě před vlatním tiskem. Pokud se úprava provede v rámci tiskového formuláře, je možné následně data přenést zpět do Varia.

Údaje tiskopisu:

Jméno - dialog Pracovník - pole Křestní
Příjmení - dialog Pracovník - pole Příjmení
Titul - dialog Pracovník - pole Titul
Datum narození - dialog Pracovník - pole Datum narození
Rodné číslo - dialog Pracovník - pole Rodné číslo
Adresa trvalého bydliště:
Ulice - dialog Pracovník - Adresa - pole Ulice
Číslo popisné - dialog Pracovník - Adresa - pole Ulice
Obec - dialog Pracovník - Adresa - pole Město
PSČ - dialog Pracovník - Adresa - pole PSČ
Stát - dialog Pracovník - Adresa - pole Stát
Pohlaví - z rodného čísla - dialog Pracovník
Rodné příjmení - dialog Pracovník - pole Rodné jméno
Rodinný stav - dialog Pracovník - pole Stav. Pro toto pole je nutné použít kód z číselníku. Nejrychlejším způsobem vyplnění je načtení dat z Varia do tiskového formuláře a výběr hodnoty ze seznamu pro jednotlivé záznamy. Další možností je ve Variu uživatelsky připojit nad pole Stav číselník s hodnotami:
svobodný(á)
ženatý (vdaná)
rozvedený(á)
ovdovělý(á)
a doplnit tento údaj ve Variu.
Místo narození - dialog Pracovník - pole Místo narození
Počet dětí - dialog Pracovník karta Rodina
Státní občanství - dialog Pracovník - pole Občanství. Pro toto pole je nutné použít kód z číselníku. Pokud je ve Variu v poli Občanství hodnota ČR, CR, CZ, Česká republika nebo je pole prázdné, použije se při načtení z Varia kód CZ. V tiskovém formuláři je možné použít číselník.
Všechna další příjmení předcházející současnému  - dialog Pracovník - pole Dřívější příjmení
Adresa pobytu v ČR, je-li trvalý pobyt mimo ČR:
Ulice - dialog Pracovník, tlačítko Přihláška SP
Číslo popisné - dialog Pracovník, tlačítko Přihláška SP
Obec - dialog Pracovník, tlačítko Přihláška SP
PSČ - dialog Pracovník, tlačítko Přihláška SP, zadávejte bez mezer
Identifikace zaměstnavatele a informace o zaměstnání:
Název - dialog Naše firma
Ulice - dialog Naše firma
Číslo popisné - dialog Naše firma
Obec - dialog Naše firma
PSČ (post code) - dialog Naše firma
Stát - dialog Naše firma
Variabilní symbol - TF Nemocenské pojištění - dialog Možnosti - pole Variabilní symbol
- TF Nemocenské pojištění - dialog Možnosti - pole IČ
Stát, který IČ vydal - TF Nemocenské pojištění - dialog Možnosti - pole Stát IČ
Druh činnosti - dialog Pracovní poměr - pole Činnost
Místo výkonu činnosti - dialog Pracovník, tlačítko Přihláška SP
Předpokládaný hrubý měsíční příjem - dialog Pracovník, tlačítko Přihláška SP
Úvazek - dny týdně - dialog Pracovník, tlačítko Přihláška SP
             - hodiny týdně - dialog Pracovník, tlačítko Přihláška SP
Datum vstupu do zaměstnání - dialog Pracovní poměr - pole Datum nástupu
Datum ukončení zaměstnání - dialog Pracovní poměr - pole Datum ukončení
Druh důchodu - dialog Pracovník - pole Nástup v případě starobního, ostatní tlačítko Přihláška SP
Důchod pobírán od - pole Nástup v případě starobního, ostatní tlačítko Přihláška SP
Identifikace posledního cizozemského nositele pojištění:
Název cizozemského nositele pojištění - dialog Pracovník, tlačítko Přihláška SP
Ulice - dialog Pracovník, tlačítko Přihláška SP
Číslo pojistné - dialog Pracovník, tlačítko Přihláška SP
Obec - dialog Pracovník, tlačítko Přihláška SP
Post Code - dialog Pracovník, tlačítko Přihláška SP
Stát - dialog Pracovník, tlačítko Přihláška SP
Cizozemské číslo pojištěnce - dialog Pracovník, tlačítko Přihláška SP
Registrace k OSSZ (PSSZ) - TF Nemocenské pojištění - dialog Možnosti - pole Okres org. jednotky ČSSZ
Počet příloh - TF Nemocenské pojištění - dialog Zaměstnanci - pole Přílohy
Datum vyplnění formuláře  - TF Nemocenské pojištění - dialog Možnosti - pole Datum

1. TF Nemocenské pojištění

Nový tiskový formulář Nemocenské pojištění je k dispozici po aktualizaci Varia a je dostupný běžným způsobem volbou Soubor|Tisk. Vlastní tisk a export dat probíhá podle zvoleného rozsahu dat.

2. Vyplnění údajů v dialogu Možnosti

V zobrazeném dialogu Možnosti se vyplní následující údaje:

Okres org. jednotky ČSSZ - vybere se ze seznamu kód okresu podle příslušné správy SP
Akce - vybere se ze seznamu. Seznam nabízí akce také pro hromadný sběr. Vybraná akce je výchozí. Pokud v rámci jednoho výběru chcete tisknout přihlášky, odhlášky, změny nebo opravy, můžete tyto akce následně přidělit jednotlivým záznamům po načtení dat a klepnutí na tlačítko Zobrazit. Při tisk přihlášky a současně odhlášky je možné použít kód 7. Pro elektronické podání je nutné vytvořit dva záznamy.
Datum vyhotovení - vyplní se aktuální datum
Platnost změny od/Datum opravované přihlášky - vyplňuje se jen v případě opravy nebo změny údajů
Variabilní symbol - doplní se z dialogu Platby z typu platby Sociální pojištění
- doplní se IČ firmy
Stát IČ - výběr ze seznamu, výchozí je kód pro Českou republiku

3. Načtení dat z Varia

Klepnutím na tlačítko Načíst se provede přenesení údajů potřebných pro tisk a export.

4. Zobrazení, úprava a kontrola dat

Pomocí tlačítka Zobrazit se otevře dialog, kde je možné provést úpravu údajů, zkontrolovat úplnost údajů a provést export zpět do Varia. Načtením údajů se do dialogu Zaměstnanci přenesou dosud zadané údaje a další je možné pohodlně doplnit. Pro některá pole jsou připraveny číselníky. Úpravy lze provádět v tabulce nebo poklepáním na pole Pracovní poměr nebo tlačítko Detail v detailním formuláři Zaměstnanec. Záznamy ve formuláři Zaměstnanci je možné přidávat (případně odstraňovat) bez ohledu na existující záznamy v agendě Personalistika.
Klepnutím na tlačítko Kontrola je možné zkontrolovat, zda jsou vyplněna všechna povinná pole ve vztahu k poli Akce.
Klepnutím na tlačítko Export do Varia se vyplněné údaje přenesou zpět do Varia. Tuto akci je nutné provést před případnou aktualizací Varia (resp. tiskového formuláře), jinak dojde k jejich ztrátě a je nutné je znovu načíst z Varia. Před exportem do Varia zkontrolujte úplnost dat, aby při zpětném exportu nedošlo ke ztrátě dat.

5. Tisk

Tlačítkem Tisk se provede tisk, a to podle volby možnosti tisku: do formuláře, stejnopis nebo podklad.

6. Elektronické podání

Klepnutím na tlačítko Elektronické podání se provede vytvoření xml souboru do vybraného adresáře. Otevře se doplněk Elektronická podání, pokud je nainstalován. Popis odeslání podání pomocí doplňku najdete v článku Mzdy - Elektronická podání - nový typ podání Nemocenské pojištění.