INFO: Účtování poplatků za elektroodpad

vydání: 20051006 - verze: 11

Ministerstvo financí k režimu financování nakládání s elektrozařízením pocházejícím z domácností podle §37 n odst.3 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, sdělila, jak postupovat při účtování:

1. Z hlediska předpisů o účetnictví

Podle §37n zákona o odpadech je uložena účetním jednotkám povinnost přispívat do systému vytvořeného podle tohoto ustanovení. Účetní jednotky budou o vzniku povinnosti přispět do systému účtovat na vrub příslušného účtu nákladů a ve prospěch příslušného účtu závazků.

Tržbu z prodeje nového elektrozařízení zaúčtuje účetní jednotka na vrub příslušného účtu pohledávek, popř. při prodeji v hotovosti na vrub účtu pokladna, souvztažně s příslušným účtem výnosů.

Právní předpisy v oblasti účetnictví neřeší a nemohou řešit způsob, jakým bude výrobce sdělovat informace podle § 37n zákona o odpadech prodejcům a jakým způsobem budou prodejci uvádět tyto informace při prodeji v rámci své podnikatelské činnosti. Právní předpisy ani neupravují náležitosti faktur.

2. Z hlediska zákona o dani z přidané hodnoty

Podle § 36 odst. 1 zákona o DPH je základem daně vše, co jako úplatu obdržel nebo má obdržet plátce za uskutečněné zdanitelné plnění od osoby, pro kterou je zdanitelné plnění uskutečněno. Z hlediska zákona o DPH není podstatné, zda výrobce nebo prodejce bude při prodeji nových elektrozařízení uvádět náklady na zpětný odběr, zpracování a odstranění elektrozařízení odděleně nebo ne. Do základu daně se zahrnují i příspěvky na zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění elektroodpadu.

3. Z hlediska zákona o daních z příjmů

Příspěvky výrobců elektrozařízení jsou výdajem (nákladem) na dosažení, zajištění a udržení příjmů tj. nákladem daňově uznatelným.

U provozovatelů kolektivního systému zajišťujícího zpětný odběr, zpracování a odstranění elektrozařízení se navrhuje v novele osvobození příjmů z těchto příspěvků a to doplněním do § 19 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Viz také elektroodpad.