Mzdy - Doplněk Pořizování dohod

vydání: 20051201 - verze: 11

Pro rychlé zadávání dohod o provedení práce do modulu Personalistika byl vytvořen doplněk Pořizování dohod.

Doplněk má tyto funkce:

  • vytvoření záznamu zaměstnance do agendy Personalistika
  • vytvoření pracovního vztahu typu DPP do agendy Personalistika
  • vytvoření výchozí mzdové složky do agendy Personalistika
  • vytvoření měsíčních mzdových složek - celková částka, vyplacená záloha, záloha ve výši doplatku do agendy Mzdy
  • tisk dohody do šablony MS Word

Doplněk slouží k hromadnému zadání údajů nutných pro vytvoření pracovního vztahu typu DPP. Všechny údaje pro zpracování a výplatu dohody je možné zadat z jednoho formuláře a dále pokračovat zadáním další dohody. Před zahájením zadávání je možné nastavit, která pole se budou zadávat. Zadávání může probíhat v dialogovém nebo tabulkovém režimu. Při zavření doplňku je možné hromadně uložit do agendy Personalitika všechny vytvořené dohody pouze z vybrané knihy nebo dohody ze všech knih. Pokud se zadává dohoda pro osobu, která již má nějakou dohodu vytvořenou, je možné tuto osobu vybrat ze seznamu. V tomto případě se již nezadávají identifikační údaje o osobě, ale pouze údaje o nové dohodě. V seznamu osob s existující dohodou se zobrazuje také celkový počet odporacovaných na jiných dohodách v aktuálním roce. V poli Číslo účtu je možné vybrat z již existujících bankovních spojení osoby. Dále je možné nastavit mzdovou složku včetně částky (příp. sazbu, hodiny), která se vytvoří volitelně do výchozích mzdových složek v personalistice nebo do měsíčních složek vybraného období. Při zadání částky složky s provede předběžný výpočet daně a ve výši rozdílu těchto částek je možné vytvořit složku zálohy do měsíčních složek. Pokud byla k této dohodě předběžně vyplacena záloha, lze vytvořit i tuto složku.
Zadané hodnoty dohod je možné tisknout do šablony MS Word. Pro tisk je možné použít filtr. Šablonu je možné libovolně upravit s využitím všech zadaných údajů.

Nastavení

Dialog Nastavení slouží k nastavení způsobu použití doplňku. Je rozdělen na sekce:
- nastavení přístupů do polí
- výchozí hodnoty některých polí
- nastavení vytvoření výchozí mzdové složky
- nastavení vytvoření měsíčních mzdových složek

Doplněk má několik úrovní použití podle nastavení. Volitelně je možné vytvářet pouze karty zaměstnanců, nebo také vytvářet pracovní poměry - dohody. Současně je možné vytvořit výchozí mzdovou složku a/nebo měsíční mzdové složky do vybraného období. Je možné také vytvořit složku zálohy ve výši předpokládaného doplatku celkové částky po zdanění. Pokud je zadaná hodnota vyplacené zálohy a nastavená výchozí složka zálohy, je možné vytvořit také složku pro vyplacenou zálohu.

Zadávání dohod

Údaje pro zadávání dohod jsou rozděleny do sekcí:

1. Identifikační údaje

Pracovník - jednoznačný identifikátor, zadává se nebo vybírá ze seznamu
Pracovní poměr - jednoznačný identifikátor, zadává se

Pozn. Při zadání nové dohody a dodržení konvence identifikátoru ve tvaru Příjmení Jméno v poli Pracovník je možné tento identifikátor přenést (tlačítko za polem Pracovník) do pole Pracovní poměr a dále (tlačítko za polem Pracovní poměr) do polí Křestní a Příjmení.

Titul
Křestní
Příjmení
Rodné číslo
Ulice
PSČ
Město
Stát
Telefon
Mobil
E-mail

2. Údaje o dohodě

Datum nástupu
Datum ukončení
Typ mzdy
Pracovní týden
Pracovní den
Souběh

3. Údaje o mzdové složce

Mzdová složka
Částka
Sazba (Hodiny)
Středisko
Zakázka

4. Údaje pro vytvoření vytvoření měsíčních složek

Záloha
Daň
Doplatek
Období

4. Bankovní spojení

Číslo účtu
Kód banky
Variabilní symbol
Konstantní symbol
Specifický symbol

5. Ostatní

Údaj 1
Poznámky