Mzdy - Upozornění na legislativní stav k ustanovení § 3 odst. 5 zákona č. 592/1992 Sb.

vydání: 20051201 - verze: 11

Ustanovení § 3 odst. 5 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů je ve Variu řešeno tak, že při použití složky např. Neplacené volno se automaticky zvyšuje vyměřovací základ o poměrnou část minimální mzdy připadající na jeden kalendářní den v daném měsíci za každý den trvání složky. Pokud se použije např. složka Neplacené volno s doplatkem ZP, vytvoří se navíc složka ZP doplatek do MM, kterou se zaměstnanci zahrne do jeho pojištění ta část pojistného z navýšeného vyměřovacího základu, kterou za něj uhradil zaměstnavatel. K tomuto navýšení nedochází, pokud je zaškrtnut parametr Plátce stát nebo nezaškrtnut parametr Doplatek ZP do MM. Při použití složky Neomluvená absence se toto navýšení provádí vždy.

Problém nastal se zněním pozdějších předpisů, které upravují toto ustanovení. V textu zákna č. 123/2005 s účinností od 30.3.2005 došlo údajně k tiskové chybě. Důsledkem této chyby by se i pro osoby, pro které toto navýšení běžně neplatilo ("osoby, kde plátcem stát, tělesně postižení, pečující o dítě, OSVČ,..."), toto navýšení mělo provádět. Podle konzultace s VZP se postup bez navýšení toleruje ještě v pojistném za duben a květen, ale od června již ne. Předpokládá se, že se tato "chyba" legislativně opraví. Ve Variu je možné si pro tento případ vypomoci novou mzdovou složkou vytvořenou s typem složky Neomluvená absence. Pro tento typ složky se navýšení provádí bez ohledu na nastavení polí Plátce stát a Doplatek ZP do MM. Pokud by zaměstnavatel chtěl eliminovat dopad tohoto stavu na daného zaměstnance, je možné použít složku ZP doplatek do MM - oprava k převodu platby pojistného z tohoto navýšení na zaměstnavatele.