Mzdy - Novela zákona č. 586/1992, o daních z příjmů

vydání: 20051227 - verze: 11

Novela zákona č. 586/2992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, včetně poslaneckých pozměňovacích návrhů byla účinnosti 1.1.2006. Z této novely vyplývají pro zpracování mezd ve Variu některé změny. Pro uživatele Altus Varia bude uvolněno vydání pro rok 2006, které bude tyto změny řešit. Toto vydání bude uvolněno v průběhu ledna 2006.

Dopady novely zákona jsou následující:

1. Změna sazeb daně

V prvním daňovém pásmu se mění sazba daně z 15 % na 12 % a druhém daňovém pásmu z 20 % na 19 %. První daňové pásmo se rozšiřuje ze 109 200 Kč na 121 200 Kč.

2. Náhrada nezdanitelných částí daně (odpočtů) slevou na dani

Tuto změnu přináší nový paragraf 35ba zákona o dani z příjmu. Stávající odpočty jsou nahrazeny slevami na dani. Nové slevy se neodčítají od základu daně, ale až od vypočtené daně.
Tyto slevy činní:
1. 7 200,- na poplatníka
2. 4 200,- na manželku (manžela) - možno uplatnit pouze při ročním zúčtování
3. 1 500,- na částečný invalidní důchod
4. 3 000,- na plný invalidní důchod
5. 9 600,- na průkaz ZTP/P
6. 2 400,- na studenta

Zbývající ustanovení týkající se uplatnění nezdanitelných částí základu daně z titulu darů, úroků, příspěvků na penzijní připojištění, pojistného na soukromé životní pojištění a členských odborových příspěvků zůstávají v platnosti a je možné uplatnit je jen v rámci ročního zúčtování.

Ve zpracování mezd ve Variu se tyto změny projeví po aktualizaci na vydání pro rok 2006 takto:

1. Přidání nových mzdových složek

Budou přidány mzdové složky:
Sleva na dani - základní, Sleva na dani - student, Sleva na dani - ČID, Sleva na dani PID, Sleva na dani - průkaz ZTP/P, Slevy na dani, Daň po slevách a Daň sražená.

2. Změna mzdových složek pro odpočty

Provede se ukončení platnosti stávajících složek Odpočet - základní, Odpočet - student, Odpočet - částečná invalidita, Odpočet - plná invalidita a Odpočet - průkaz ZTP/P a vytvoření odpovídajících nových složek Sleva na dani - základní, Sleva na dani - student, Sleva na dani - ČID, Sleva na dani PID, Sleva na dani - průkaz ZTP/P s platností od 1.1.2006.

3. Ukončení odpočtů a vytvoření slev na dani

V dialogu Pracovník na kartě Rodina se provede ukončení odpočtů k 31.12.2005 a vytvoří se nové záznamy slev na dani s platností od 1.1.2006.

 

3. Změna výpočtu mezd

Zrušení vybraných nezdanitelných částí základu daně a zavedení nové slevy na dani podle § 35ba přinese s sebou podstatné změny též v systému zdaňování mezd a zejména při výpočtu měsíčních daňových záloh. Např. v ustanovení § 38h ZDPř má být mimo jiné u poplatníků s příjmy ze závislé činnosti a s funkčními požitky rovněž odečet vybraných měsíčních nezdanitelných částek při výpočtu zálohy na daň nahrazen tzv. měsíční slevou na dani podle § 35ba, kterou bude zaměstnavatel jako plátce daně odčítat u zaměstnance až z vypočtené zálohy (nová sleva na dani ale nepůjde do minusu). V té souvislosti se navrhuje, aby zálohu na daň nově vypočetl zaměstnavatel přímo ze základu pro výpočet zálohy, nikoliv jako dosud z tzv. zdanitelné mzdy (ze základu sníženého o 1/12 ročních nezdanitelných částí základu daně a 1/12 předpokládané úhrnné výše ročního úroku). Vypočtenou zálohu pak zaměstnavatel u zaměstnance s podepsaným Prohlášením k dani sníží o prokázanou částku měsíční slevy na dani podle § 35ba a až pak o částku měsíčního daňového zvýhodnění na dítě, která půjde jako dosud do minusu a bude nadále poskytovaná formou měsíční slevy na dani podle § 35c, měsíčního daňového bonusu a nebo kombinací obou těchto forem.

Při výpočtu mzdy od ledna 2006 se nově postupuje takto:
a) u poplatníka s podepsaným Prohlášením
1. Vypočítá se mzdová složka Základ daně
2. Mzdové složky Nezdanitelná částka základu daně a Zdanitelná mzda se nebudou vytvářet
3. Provede se výpočet zálohy daně podle nových sazeb daně do složky Záloha na daň
4. Provede se součet slev na dani podle § 35ba zadaných na kartě Měsíční složky a to do složky Slevy na dani
5. Od složky Záloha na daň se odečte složka Slevy na dani do složky Daň po slevách
6. Provede se součet Daňových zvýhodnění podle § 35c zadaných na kartě Měsíční složky a to do složky Sleva na dani.
7. Provede se výpočet konečné zálohy na daň po slevách podle § 35ba a 35c a to do složky Daň po slevě
8. V případě nároku se vytvoří složka Daňový bonus. Nárok na daňový bonus se nově posuzuje ve vztahu k dosažení úhrnu příjmů alespoň ve výši 1/2 minimální mzdy.
9. Vytvoří se složka Daň sražená s vyčíslením skutečně sražené zálohy na daň po uplatnění slev.

b) u poplatníka bez podepsaného Prohlášení
se provede výpočet zálohy daně podle nových sazeb daně, ale nejméně ve výši 20% ze základu daně, pokud nejde o příjmy zdaněné zvláštní sazbou podle §36 odst. 2 písm. c) bod 4 nebo §36 odst. 1 písm. a). V tomto případě se nepřihlíží k měsíční slevě na dani podle § 35ba a §35c.