Zrušení platnosti 10 a 20 haléřových mincí

Po zrušení platnosti 10 a 20 haléřových mincí se bude při zaokrouhlení cen včetně daně postupovat podle novelizovaného znění zákona č. 634/1192 Sb. o ochraně spotřebitele. Zaokrouhlovat se budou až konečné částky celkových plateb za zboží a služby při úhradách v hotovosti k nejbližší platné nominální hodnotě zákonných peněz v oběhu. Vzniklý rozdíl ze zaokrouhlení bude součástí ceny včetně daně a tedy i základu pro výpočet DPH podle § 17 odst. 3 ZDPH. V žádném případě nelze vzniklý rozdíl považovat pouze za finanční vypořádání, které není předmětem daně. Výpočet částky daně podle § 17 odst. 3, tj. ceny včetně daně se použije proto, že se jedná o úhradu v hotovosti a cena je v tomto případě cenou včetně daně. Pokud se jedná o zdanitelné plnění podléhající pouze jedné sazbě daně, plátce vypočte částku daně z konečné ceny po zaokrouhlení s využitím koeficentu. V případě, že nákup bude obsahovat více zdanitelných plnění a s různými sazbami daně, je možno při zaokrouhlení celkové částky za zboží a služby při úhradě v hotovosti rozdíl vzniklý ze zaokrouhlení celé částky přiřadit pouze k jedné z použitých sazeb daně, popř. rozdělit vzniklý rozdíl do jednotlivých základů daně v členění podle sazby daně. 

Bude-li při výpočtu částky daně vycházet plátce daně z ceny bez daně a dopočte cenu s daní jako součet cen bez daně a vypočtené částky daně v haléřích nebo zaokrouhlené na 10 haléře a tuto cenu s daní zaokrouhlí dodatečně na koruny nebo 50 haléře, je povinen provést výpočet daně z této konečné, zaokrouhlené ceny včetně daně.  

Zrušení některých mincí nebude mít dopad na zaokrouhlování částky daně na daňových dokladech a dokladech o použití podle §12 ods. 2 a 5, kde se bude jako dosud daň nadále uvádět v haléřích nebo desítkách haléřů, jako platných jednotkách české měny. Částka daně uváděná na daňových dokladech je součástí ceny včetně daně, není v praxi nikdy samostatně placena v hotovosti, je pouze vedena v účetní a daňové evidenci plátce. Na daňových přiznáních, na jejichž základě je přiznávána a placena daň, se daň uvádí v celých korunách.

K uvedené problematice byl vydán Ministerstvem financí metodický pokyn č. D - 253.

Více informací na http://cds.mfcr.cz/

Změny ve Variu

Změny modulu Prodejna se týkají verze 10 a 11.

Změny modulu Pokladna se týkají verzí 9, 10 a 11.

Modul Prodejna

V modulu Prodejna se nyní zaokrouhluje celková částka dokladu na 0,1 Kč, od 1.11.2003 se celková částka bude zaokrouhlovat na 0,5 Kč. Zaokrouhlení se bude vkládat jako poslední položka dokladu. Částka zaokrouhlení je uvedena jako Cena s DPH "metodou shora" se vypočte DPH a základ DPH. Použije se nejvyšší sazba použitá na dokladu. Tím je zajištěno zahrnutí zaokrouhlení do DPH.

Zaokrouhlení dokladu nelze změnit nastavením knihy a není závislé na tom, zda bude vystaven pokladní doklad nebo doklad pro bezhotovostní platbu (faktura), neboť celková částka se zobrazí zákazníkovi ještě před vystavením dokladu.

Modul Pokladna

V modulu Pokladna se bude automaticky vkládat zaokrouhlení u Příjmových pokladních dokladů jako položka dokladu, ale pouze v případě, že jde o daňový doklad (je zadáno Datum zdanitelného plnění) a jde o doklad zadaný v měně Kč.

Do těchto dokladů bude vloženo zaokrouhlení také v případě, že doklad bude vystaven pomocí funkce menu Pokladna / Pokladní doklad k / Výdejkám... a / Zakázkám....

Tím je zajištěno zaokrouhlení dokladu na celé Kč nebo 50 haléřů a zároveň zahrnutí zaokrouhlení do DPH.

Ostatní doklady zůstávají beze změny.

Co je třeba udělat

1) Aktualizujte Altus VARIO na vydání 20031017 a novější (vyšší)

2) Doporučujeme nastavit výchozí hodnotu pole Zaokrouhlovat součet dokladu na 0,50 u zakázek a vydaných dokladů, aby nedocházelo k potížím při jejich úhradě v hotovosti.

Poznámka: Běžnou praxí je uvádět zaokrouhlení celkové částky včetně DPH "na konci" dokladu. Tak funguje i pole Zaokrouhlení ve všech dokladech Varia. Nyní je zřejmé, že MF vyžaduje aby zaokrouhlení bylo součástí DPH i přesto, že se jedná o zanedbatelné částky. V praxi však zřejmě tento požadavek nebude uplatňován. Jednak nemá jednoznačnou oporu v zákoně a za druhé by byl vymáhán dodatečným vyměřením daně (to by znamenalo sečíst haléřové částky zaokrouhlení faktur za kontrolované období a vyměřit z nich daň (v zanedbatelné výši vzhledem k vynaložené námaze)).

FAKTURY V HOTOVOSTI: V současné době nám není znám jednoznačný pokyn k tomu, jak postupovat při úhradě faktury v hotovosti. Zatím vycházíme z toho, že "u bezhotovostních dokladů zůstává vše beze změny" a s řešením (u faktur) čekáme až dojde k širší shodě.

Pozor: PRAVDĚPODOBNĚ v případě, že vystavíte doklad faktury nezaokrouhlený na 0,50 hal a zákazník zaplatí tuto částku v hotovosti, bude potřeba ručně vystavit ještě daňový doklad na toto haléřové zaokrouhlení - buď jako pokladní doklad (PP, PV), kterým se tak v pokladně dorovná částka zaplacení faktury a nebo fakturu či dobropis do knihy vydaných dokladů (případně do knihy interních dokladů - typ FV nebo DV) a tento doklad také nechat proplatit pokladnou.

Novinka: řešení ve fakturách.