Informace o dopadech vstupu ČR do EU v oblasti cel a DPH

Dne 1.5.2004 vstoupí ČR do EU. Tímto dnem přejímáme veškerou celní legislativu EU.

Jakýkoliv obchod se členskou zemí EU (včetně nově přijatých zemí) bude tzv. vnitrounijním obchodem. Nebude podléhat pravidelné celní kontrole, ani clům a dalším poplatkům vybíraným v souvislosti s dovozem nebo vývozem zboží. Zboží bude přes vnitřní hranice EU volně prováženo. Zachováno zůstane pouze celní řízení při obchodu se zeměmi mimo EU (třetími zeměmi). České celní předpisy jsou již delší dobu v souladu s evropskou úpravou, od 1.5. se pouze převezme celní nomenklatura a celní sazebník (obojí je k dispozici prostřednictvím systému TARIC - http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/dds/en/tarhome.htm).

Systém TARIC

Zboží je rozděleno dle nomenklatury pomocí 8 (resp. 10) místného kódu a je mu přiřazena sazba cla s ohledem na zemi původu. Tato sazba je většinou procentuelní z deklarované ceny zboží, v některých případech může být stanovena pevnou částkou na měrnou jednotku, nebo kombinací obou způsobů. Vedle sazeb může být uvedeno i minimální či maximální (celkové) clo, opět na měrnou jednotku.

Na všechny tyto změny Vario reaguje, viz Databáze znalostí - http://www.altusvario.cz/4429.

Daň z přidané hodnoty

Daň z přidané hodnoty je legislativně upravena národními předpisy jednotlivých členských zemí v souladu s příslušnou směrnicí ES. V České republice zatím nebyl příslušný národní právní předpis přijat, podrobný popis systému správy DPH zde proto ještě nemůže být uveden. V zásadě však budou uplatňována následující pravidla: Při obchodu mezi dvěma plátci DPH, majícími bydliště nebo sídlo v různých zemích EU, platí DPH příjemce, a to na základě pravidel a sazeb platných v zemi, kde má bydliště nebo sídlo. Pro oba účastníky takového obchodu samozřejmě platí povinnost vykazovat tyto obchody ve svém účetnictví, aby byla umožněna kontrola ze strany finančních orgánů. Pokud bude firma nebo osoba, která není plátcem DPH kupovat zboží od plátce DPH, zaplatí společně se zbožím i DPH podle sazby v zemi nákupu. V tomto případě se tedy v porovnání se současnou praxí nic nezmění.