Změny DPH od 1.1.2005

Od 1.1.2005 vstupuje v platnost novela zákona o DPH (viz INFO: Předpokládané změny v zákona o DPH). Altus VARIO 11 reaguje na nové požadavky zákona změnami popsanými v tomto článku.

Důležité upozornění: zajistěte, aby všichni vaši uživatelé používali od 1.1.2005 Altus VARIO vydání 20041220 a novější. Starší vydání nezahrnují nové legislativní požadavky!

Zaokrouhlování

Částku DPH je nyní možné zaokrouhlovat též na 0,50 Kč. V seznamu zaokrouhlení je nová položka (0,50), která umožňuje toto zaokrouhlení nastavit.

Částka daně se zaokrouhlovala nahoru, nyní způsob zaokrouhlení zákon nestanovuje. Vario zaokrouhluje doklady s datem vystavení od 1.1.2005 matematicky. Pokud si přejete i nadále zaokrouhlovat DPH nahoru, můžete si tento způsob nastavit v možnostech agendy Účetnictví (nastavení DPH zaokrouhlovat nahoru, platí pro všechny agendy prvotních dokladů).

§36 odstavec 5 hovoří o zahrnování rozdílu zaokrouhlení do základu daně. Podle některých výkladů se toto ustanovení vztahuje též na zaokrouhlení celkové částky u pokladních dokladů na násobky 0,50 Kč. Pokud nechcete toto zaokrouhlení vkládat do položek - čímž se nezahrne do základu daně - můžete toto možnost vypnout v nastavení modulu Pokladna (zatrhnete volbu Nezahrnovat zaokrouhlení příjmových dokladů do základu DPH). Modul Prodejna se řídí nastavením modulu Pokladna. Možnost vkládání zaokrouhlení do položek faktur (možnosti agendy Zaokrouhlovat vydané doklady, stejně jako pokladní) zůstává zachována a řídí se nastavením pokladny.

Upozornění: Pokud bude na pokladním dokladu (v Kč) ponecháno výchozí nastavení zaokrouhlení položek 0,10, změní jej Vario při přepočtu dokladu na 0,50, aby se doklad zaokrouhlil vždy na celý násobek 0,50 Kč.

Nový doklad JSD

Nový doklad typu JSD odpovídá dokladu JCD. Vykazuje se jím pouze clo, DPH se v případě použití JSD vykáže a odvede přijatou fakturou. Pokud pracujete s doklady JSD, vytvořte v příslušné knize agendy Přijaté doklady nový doklad založený na dokladu JCD (typ dokladu JC) a pojmenujte jej JSD.

Firmy, které používají JSD, vykazují DPH na vstupu a výstupu současně, stejným způsobem jako v případě nákupů z EU. Na přijaté faktuře se zadá místo plnění Třetí země. Vloží se položka s DPH a vybere se nový typ zdanitelného plnění Dovoz zboží.

Řádky s nenulovou sazbou DPH se nezapočítávají do součtu dokladu, tak jako nyní u dokladů z EU.

Zdanitelná plnění

Ve Variu byla zrušena tato plnění: Vývoz zboží A, Z dovozu - dočasný režim, (.. 2, .. 3)

Přibylo nové plnění: Dovoz zboží (Dovoz zboží 2, Dovoz zboží 3).

U přijatých faktur (FP), dobropisů (DP) a výdajových pokladních dokladů (PV) se řádky s nenulovou sazbou DPH nezahrnují do součtu, pokud je místo plnění EU nebo Třetí země.

Od tohoto vydání mají ve Variu zdanitelná plnění tento význam:

Zdanitelné plnění Místo plnění Poznámka Řádek přiznání
Přijatá zdanitelná plnění
Z dovozu Třetí země Pouze při odvedení na základě JCD

340 nebo 345

Z dovozu 2 Třetí země Plátce nemá nárok na odpočet

340 nebo 345

Z dovozu 3 Třetí země Plátce je povinen krátit ... odpočet 340 nebo 345 (3.sloupeček daň na vstupu - krácený nárok)
Z tuzemska Tuzemsko   310 nebo 315
Z tuzemska 2 Tuzemsko Plátce nemá nárok na odpočet nevstupuje do DP
Z tuzemska 3 Tuzemsko Plátce je povinen krátit ... odpočet 310 nebo 315 (3.sloupeček daň na vstupu - krácený nárok)
Dovoz zboží Třetí země Pouze na FP, DP a  PV, když používáte JSD místo JCD 260 nebo 265 a současně 340 nebo 345
Dovoz zboží 2 Třetí země Plátce nemá nárok na odpočet 260 nebo 265
Dovoz zboží 3 Třetí země Plátce je povinen krátit ... odpočet 260 nebo 265 a současně 340 nebo 345(3.sloupeček daň na vstupu - krácený nárok)
Z EU EU   220 nebo 225 a současně 320 nebo 325
Z EU 2 EU Plátce nemá nárok na odpočet 220 nebo 225
Z EU 3 EU Plátce je povinen krátit ... odpočet 220 nebo 225 a současně 320 nebo 325(3.sloupeček daň na vstupu - krácený nárok)
Z EU Služba EU   230 nebo 235 a současně 330 a 335
Z EU Služba 2 EU Plátce nemá nárok na odpočet 230 nebo 235
Z EU Služba 3 EU Plátce je povinen krátit ... odpočet

230 nebo 235 a současně 330 a 335 (3.sloupeček daň na vstupu - krácený nárok)

Z EU DP A EU Dopravní prostředek od plátce v EU 250 a 360
Z EU DP A 2 EU Plátce nemá nárok na odpočet 250
Z EU DP A 3 EU Plátce je povinen krátit ... odpočet 250 a 360 (3.sloupeček daň na vstupu - krácený nárok)
Z EU DP B EU Dopravní prostředek od neplátce v EU 255 a 365
Z EU DP B 2 EU Plátce nemá nárok na odpočet 255
Z EU DP B 3 EU Plátce je povinen krátit ... odpočet 255 a 365 (3.sloupeček daň na vstupu - krácený nárok
Třístranný obchod PZ EU Pořízení zboží formou třístr. obchodu 810
Z Třetí země-služba   Třetí země Poskytnutí služby zahraniční osobou povinnou k dani podle §15 a §13 odst.8 270 nebo 275 a současně 350 nebo 355
Uskutečněná zdanitelná plnění
Mezinárodní přeprava Třetí země Ostatní plnění osvobozená 440
Osvobozená Tuzemsko   440
Osvobozená 2 Tuzemsko Plátce nemá nárok na odpočet 530
Osvobozená -k 2 Tuzemsko (nové od vydání 20060720) 540
Vývoz služeb Třetí země Ostatní plnění osvobozená 440
Vývoz zboží Třetí země   430
Základ daně Tuzemsko   210 nebo 215
Základ vrácené daně Tuzemsko   600
Základ daně EU EU   210 nebo 215
EU Osvobozená EU   410
EU Osvobozená DP A EU Dopravní prostředek pro plátce v EU 420
EU Osvobozená DP B EU Dopravní prostředek pro neplátce v EU 425
Zvláštní režim EU a Třetí země Uskutečněná plnění podle §89 a §90 510
Třístranný obchod DZ EU Dodání zboží formou třístr. obchodu 815

Poznámka: Místo plnění je hodnota pole na dokladu Varia. Označuje, odkud byl doklad přijat nebo kam je doklad vystaven (tuzemsko, EU, třetí země). Toto označení nelze zaměňovat s místem uskutečnění zdanitelného plnění ve smyslu zákona o DPH.

Vyúčtovací faktura a výpočet DPH

Při přijetí zálohové platby se vystaví, pokud vznikne povinnost, Daňový doklad o přijetí platby. Postupuje se stejně jako dosud, žádné změny ve výpočtu ani v použití funkce nejsou. (Jen jedna drobná změna je v seznamu uhrazených záloh pro vystavení Daňového dokladu o přijetí platby: nabízí se pouze zálohy uhrazané po 1.5.2004.)

Při vystavení konečné (vyúčtovací) faktury je však plátce povinen (nově od 1.1.2005) vypočítat DPH z rozdílu základů DPH, tj. jako:

Základ DPH = (Celkový základ DPH z fakturovaných položek) - (Součet základů uvedených na DDoP k zálohám)

DPH = 19% (resp. 5%) ze Základ DPH

(viz §37 odstavec 3)

Vario odečte zálohu s DPH z faktury položkově, stejně jako dosud. Poté zkontroluje, zda celková částka DPH odpovídá částce vypočtené z rozdílu základů. Pokud ne, vloží se do faktury nová položka Oprava DPH na částku z rozdílu základů. V tomto řádku bude uvedena sazba DPH a rozdíl DPH. Tím se celková částka DPH z vyúčtovací faktury bude rovnat částce vypočtené dle zákona, přičemž bude souhlasit celková částka faktury s daní (doplatek) i částky bez DPH. Tato oprava je však problematická a signalizuje špatný postup ve výpočtu DPH, který spočívá zpravidla v tom, že na některém z dokladu byla DPH vypočtena koeficientem a na jiném procentem. Doporučujeme fakturu upravit tak, aby byl základ počítán stejným způsobem jako na daňových dokladech o přijetí platby (a po úpravě přepočítat zálohu - nové tlačítko Přepočítat zálohu v seznamu záloh) a opravný řádek nebyl potřeba. Více viz příklad na konci tohoto článku. 

Pozměnili jsme způsob zahrnutí zálohy do celkové částky faktury. V předchozích vydáních se záloha s DPH vložila pouze do položek a ne do pole Uhrazená záloha. Nyní se záloha s DPH vloží do položek i do pole Uhrazená záloha. Záloha vložená do položek se však nezapočítává do součtu dokladu, takže částka Celkem bez DPH a Celkem s DPH nebude ovlivněna tím, jestli je záloha s DPH nebo není. Faktury s odečtenou zálohou s DPH se díky tomu budou v přehledech zobrazovat stejně jako ostatní faktury.

Upozornění: nový způsob vkládání záloh se použije u dokladů s datem vystavení od 1.1.2005, u starších dokladů se použije stávající. Nový způsob vkládá položky se stavem Záloha. Tento stav indikuje systémovou položku, kterou uživatel nemůže měnit. Položky odečítající daňovou zálohu lze ovlivnit pouze změnou přiřazených záloh v seznamu souvisejících dokladů. Nový způsob není kompatibilní se starým. Pokud použijete na doklady vystavené od 1.1.2005 staré vydání Varia, nedokáže nové vydání Varia správně spočítat součty dokladu ani upravit seznam záloh!

Příklady k odpočtu záloh

Příklad 1

Pokud zachováte při vystavení zálohové faktury, daňových dokladů o přijetí platby a konečné faktury stejnou metodu výpočtu DPH (tj. procentem "zdola" nebo koeficientem "shora"), splníte bez problémů nové ustanovení zákona.

Zakázka

Cena bez DPH

DPH (5%)

Cena s DPH

Prodej

100 000

5 000

105 000

Byla uhrazena záloha 50 000 (polovina částky). Byl vystaven daňový doklad o přijetí platby:

Daňový doklad o přijetí platby

Cena bez DPH

DPH (5%)

Cena s DPH

Přijatá platba

50 000

2 500

52 500

Vystavíme konečnou fakturu. Částka DPH se vypočte z rozdílu základů DPH:

Faktura

Cena bez DPH

DPH (5%)

Cena s DPH

Rozdíl základů

50 000

2 500

52 500

Faktura ve Variu bude mít tyto položky:

Faktura

Cena bez DPH

DPH (5%)

Cena s DPH

Prodej

100 000

5 000

105 000

Odpočet uhrazené zálohy

-50 000

-2 500

-52 500

Celkem:

50 000

2 500

52 500

Na kartě Součet bude uvedeno:

Celkem bez DPH: 100 000
Celkem s DPH:     105 000
Uhrazená záloha:  52 500
Celkem:                 52 500
Zbývá uhradit:       52 500

Výsledek je stejný, jako bychom vypočetli DPH z rozdílu základů, ale ve faktuře je uvedena částka za prodej a uhrazená záloha. Díky tomu můžeme sledovat a účtovat částku za prodej, částky DPH a záloh. Můžeme tudíž sledovat saldo záloh. To by nebylo možné, pokud by faktura obsahovala pouze řádek s rozdílem základů.

Příklad 2

Pokud nezachováte při vystavení zálohové faktury, daňových dokladů o přijetí platby a konečné faktury stejnou metodu výpočtu DPH, splní Vario ustanovení zákona za cenu poněkud problematického řešení.

Zakázka

Cena bez DPH

DPH (5%)

Cena s DPH

Prodej

100 000

5 000

105 000

Zákazník uhradil předepsanou zálohu 105 000 ve dvou splátkách: 50 000 a 55 000. Účetní se rozhodla vypočítat DPH na daňovém dokladu metodou shora (v souladu se zákonem určila jako rozhodující pro výpočet uhrazenou částku s DPH - v roce 2004 byla povinná takto postupovat, od 1.1.2005 si může zvolit metodu sama):

Daňový doklad o přijetí platby

Cena bez DPH

DPH (5%)

Cena s DPH

Přijatá platba 1

47 620

2 380

50 000

Přijatá platba 2

52 382

2 618

55 000

Vystavíme konečnou fakturu. Částka DPH se vypočte z rozdílu základů DPH

100 000 - (47 620 + 52 382) = 100 000 - 102 000 = -2

Faktura

Cena bez DPH

DPH (5%)

Cena s DPH

Rozdíl základů

-2

-0,10

-2,10

Faktura ve Variu bude vypadat následovně:

Faktura

Cena bez DPH

DPH (5%)

Cena s DPH

Prodej

100 000

5 000

105 000

Odpočet uhrazené zálohy 1

-47 620

-2 380

-50 000

Odpočet uhrazené zálohy 2

-52 382

-2 618

-55 000

Oprava DPH na částku z rozdílu základů

0

-2,10

0

Celkem:

-2

-0,10

0

Na kartě Součet bude uvedeno:

Celkem bez DPH:  100 000
Celkem s DPH:      105 000
Uhrazená záloha: 105 000
Celkem:                          0
Zbývá uhradit:                 0

Výsledek z pohledu DPH je stejný, jako bychom vypočetli DPH z rozdílu základů, ale do ceny s DPH (a tím pádem do součtu dokladu) nezahrnujeme 2,10. Díky tomu nevznikne potřeba vrátit přeplatek nebo žádat doplatek. Částku -0,10 Vario neúčtuje. Zahrne jí do pouze do přiznání k DPH. Pokud by se tato částka účtovala, nesouhlasilo by saldo faktury vůči zálohám a daňovým dokladům o přijetí platby (o účtování částky za prodej a saldu záloh platí totéž, co bylo řečeno u prvního příkladu).

Tento příklad názorně ukazuje, o jak problematické ustanovení zákona se jedná z hlediska praxe. Tento příklad je extrémní v tom, že je vyžadována záloha na celou částku faktury. V praxi byste zřejmě upravili základ fakturované částky tak, aby součet základů uhrazených záloh odpovídal základu částky fakturované za prodej (stačilo by DPH u prvního řádku vypočíst shora). Problém je v tom, že často budete vyžadovat zálohu pouze na část celkové částky nebo nevystavíte daňové doklady o přijetí platby ke všem zálohám (při úhradě poslední zálohy vystavíte fakturu).

Domníváme se, že problém není v tom, jak ve Variu řešíme odpočet záloh s DPH, ale ve výše uvedeném ustanovení zákona, kvůli kterému se v praxi bude těžko srovnávat základ daně a celková částka faktury vůči zálohám (a to bez ohledu na to, jestli se faktury vystavují pomocí software nebo "v ruce"). Řešením je důsledně používat jeden způsob výpočtu DPH, při kterém se "nerozejdou" základy DPH.