Mzdy - Elektronické podání ELDP

vydání: 20050414 - verze: 11

K elektronickému odesílání dokumentů přes Portál veřejné správy (PVS) slouží doplněk Elektronická podání. Prvním typem realizovaného elektronického podání je ELDP. Soubor pro elektronické odeslání ELDP se vytváří v rámci tiskového formuláře modulu Mzdy v agendě Personalistika ELDP - roční. Výstupem z tohoto TF je xml soubor v požadované struktuře, který je možné odeslat jiným externím programem nebo doplňkem Elektronická podání. Jedná se o licencovaný doplněk.

Předpokladem pro elektronické podání ELDP je:

 1. Aktualizace Varia resp. TF ELDP - roční
 2. Registrace na PVS podle pokynů OSSZ (PSSZ)
 3. Instalace certifikátů a podpisového klíče na stanici, odkud se bude podání odesílat
 4. Instalace doplňku Elektronická podání a v možnostech podání ELDP zadané identifikační a známé údaje firmy

Základní postup pro odeslání podání:

 1. V modulu Mzdy v agendě Personalistika vybrat knihu a případně vyfiltrovat požadované zaměstnance
 2. Spuštění TF ELDP - roční s požadovaným rozsahem tisku
 3. V zobrazeném dialogu vybrat rok a požadovaný typ podání
 4. Spuštění výpočtu tlačítkem Výpočet
 5. Pomocí tlačítka Tisk zobrazit ELDP pro kontrolu údajů
 6. Klepnutím na tlačítko Elektronické podání vytvořit soubor
 7. Ve spuštěném doplňku Elektronická podání pro podání ELDP vybrat soubor, podpisový klíč, certifikát a odeslat podání

Dále jsou detailněji popsány nástroje pro elektronické odeslání ELDP: tiskový formulář ELDP - roční a doplněk Elektronická podání.

TF ELDP - roční

Nová verze TF ELDP - roční umožňuje vytvořit xml soubor pro elektronické podání. Před vytvořením souboru zkontrolujte, že odesílané údaje jsou správné a úplné. Pozornost věnujte také výběru zaměstnanců k odeslání. Ke kontrole je určeno tlačítko Tisk s volbou Do formuláře, Stejnopis a Podklad. Tištěné údaje odpovídají údajům elektronicky odesílaným. 

Aktuálnost údajů pro tisk se zajistí klepnutím na tlačítko Výpočet. Výpočet je nutné provádět pouze po změně údajů, které při tisku přenášejí do sekce 2. Průběh pojištění v daném roce. Je tedy možné provést jednou výpočet a poté opakovaně tisknout nebo vytvářet xml soubor. Výpočet se provádí vždy pro všechny zaměstnance v aktuální knize agendy Personalistika, kteří měli příjem spadající do základu sociálního pojištění nebo doby v ELDP vykazované. Před spuštěním výpočtu je nutné vybrat rok, za který se má výpočet provést. Po výpočtu je možné úvodní dialog zavřít a změnit výběr záznamů v dané knize pro tisk a pro tvorbu xml souboru. V poli Typ podání je možné vybrat typ podání. Tento typ se aplikuje při tisku a vytváření souboru pro všechny vybrané záznamy. Pro typ 5 - Opravné je nutné vyplnit do pole Datum datum vyhotovení ELDP, které se opravuje.

Soubor v požadované xml struktuře se vytvoří klepnutím na tlačítko Elektronické podání. Soubor se vytvoří do vybrané složky s názvem ve tvaru RELDP-IC-RRRR-MM-DD-hh-mm-ss.xml, kde IC je identifikační číslo organizace, za kterou se ELDP vytváří. Po vytvoření souboru se otevře doplněk Elektronická podání, ze kterého je možné vytvořený soubor zobrazit a odeslat.

Kontrola údajů před odesláním

Před odesláním souboru je vhodné zkontrolovat správnost údajů v tištěné podobě.

1. Identifikace pojištěnce - údaje přebírané z Personalistiky z dialogu Pracovník
Rodné číslo
Datum narození
Příjmení
Jméno
Titul
Ulice
Číslo domu - uvádí se do pole Ulice za název ulice. Pokud obec bydliště nemá uliční systém, uvede se číslo
do pole Ulice nebo se ulice neuvede a číslo domu se uvede za název obce do pole Město
Obec - uvádí se do pole Město. V názvu obce nemají být zkrácené tvary a tečky. Pokud není v obci pošta, uvede se za názvem obce text  p. (tzn. pošta) a název obce pošty, např. Rovná u Sokolova p. Sokolov
Pošta - použije se prvních pět znaků z názvu obce. Pokud je v názvu obce text p., použije se prvních pět následujících znaků
Rodné příjmení
Místo narození

2. Průběh pojištění v daném roce
Kód - 1. znak - určen polem Činnost v dialogu Pracovní poměr nebo Mzda. Vzhledem ke změně číselníku, který používala sociální správa, je nutné zkontrolovat hodnotu tohoto pole zejména u vedlejších pracovních poměrů, které nejsou souběžné a u dohod o pracovní činnosti.
- 2. znak

 • N - při poskytování nemocenského
 • R - při poskytování podpory při ošetřování člena rodiny
 • M - při poskytování peněžité pomoci v mateřství (peněžité pomoci u mužů)
 • P - příjmy po skončení výdělečné činnosti
 • D - dovršení důchodového věku za trvání výdělečné činnosti - dáno polem Starobní důchod: Nárok v dialogu Pracovník na kartě Personální
 • + - v ostatních případech

- 3. znak

 • S – statutární zástupce obchodní společnosti - pokud v dialogu Pracovník na kartě Personální je v tabulce Další údaje zadána kategorie Statutární zástupce pro dané období
 • + - v ostatních případech

Od, Do, Dny - dáno polem Datum nástupu, Datum ukončení nebo dobou pobírání dávek v ochranné lhůtě
1-12, Vyloučené doby, Vyměřovací základ, Doby odečt. - přebírají se ze mzdových složek zpracovaných za vybrané období
Vojenská služba, Civilní služba, PPM/PP - přebírá se z dialogu Vyřazení, který se otevírá nad dialogem Pracovní poměr nebo Mzda

3. Identifikační údaje organizace a podpisy
Údaje se přebírají z detailu Nástroje|Možnosti|Naše firma. Pole Variabilní symbol organizace určuje pole Variabilní symbol v dialogu Mzdy|Platby v detailu platby sociálního pojištění.

Doplněk Elektronická podání

 

Předpokladem pro použití doplňku pro odeslání elektronického podání je registrace oprávněné osoby na Portálu veřejné správy a získání kvalifikovaného certifikátu a podpisového klíče ČSSZ k elektronickému podpisu pro podání ELDP.

Doplněk umožňuje realizovat elektronická podání přes Portál veřejné správy. Prvním krokem je nastavení možností podání. Pro vybraný typ podání je možné odesílat nová podání, sledovat jejich stav, rušit podání, zobrazovat přehled provedených podání a zobrazovat odesílané soubory v xml struktuře.
Po spuštění doplňku je možné v dialogu Elektronická podání pro vybraný typ podání (ELDP) nastavit jeho možnosti, zobrazit detail pro další funkce, a dále přidat nebo odebrat další typy podání.


Možnosti
Klepnutím na tlačítko Možnosti se zobrazí dialog Elektronická podání, který umožní zadat identifikační údaje organizace. Jde o Uživatelský identifikátor a Heslo pro přístup do PVS. Pokud se heslo nezadá, objeví se výzva k jeho zadání při každém elektronickém podání nebo přístupu na PVS. V dolní části dialogu se zadávají tzv. známá fakta. V případě ELDP je to variabilní symbol. Do sloupce Typ se zadá text vars a do sloupce Hodnota vlastní variabilní symbol.


Přidat a Odebrat
Tlačítka Přidat a Odebrat slouží k přidání nebo odebrání dalších typů podání.


Zobrazit
Klepnutím na tlačítko Zobrazit se zobrazí dialog Elektronické podání pro odeslání podání, sledování stavu podání a zobrazení souboru a přehledu podání. Seznam podání zobrazuje identifikátor podání, které bylo podání přiděleno Portálem veřejné správy, dále stav podání, umístění a název odesílaného souboru a čas podání. PVS uvádí časový údaj vztažený k GMT tedy datum používaný v České republice -1 hodina. Vzhledem k letnímu času tak může dojít k dvouhodinovému časovému rozdílu. V přehledu podání je možné filtrovat pomocí polí v rámečku Kritéria a podání řadit klepnutím na nadpisy jednotlivých sloupců. K výběru dalších funkcí slouží tlačítka v dolní části dialogu.


Nové podání
Tlačítkem Nové podání se zobrazí dialog pro odeslání podání. V horní části dialogu se vybere soubor k odeslání pomocí tlačítka Procházet. Je možné klepnout na tlačítko Zobrazit a odesílaný soubor zobrazit. V poli Podpisový klíč se vybere podpisový klíč přidělený od ČSSZ. V poli Šifrovací certifikát se vybere z úložiště kvalifikovaný certifikát.
Klepnutím na tlačítko Odeslat dojde k vlastnímu odeslání podání. V rámci odeslání proběhne podepsání datové věty uložené v xml souboru podpisovým klíčem, zašifrování zprávy, odeslání na PVS. PVS přidělí identifikační číslo, provede kontrolu a podání předá na místo podání (v případě ELDP je to ČSSZ). Při pokusech o předání je respektován doporučený časový odstup pokusů. Počet pokusů je možné nastavit v poli Počet pokusů. Pokud je počet pokusů vyčerpán, je možné odesílání ukončit a následně použít funkci pro zjištění stavu podání. Stav podání se v tomto případě nastaví na Odesílá se. Pokud odeslání proběhne bez problémů, informace o provedeném podání se zobrazí v seznamu podání po zavření dialogu. Stav podání se nastaví na Přijato. Po obdržení e-mailového  potvrzení podání je do tří dnů nutné odpovědět na výzvu ČSSZ k potvrzení podání. Toto potvrzení se provádí na formuláři, který ČSSZ zašle v příloze e-mailu. Pokud dojde během odeslání k problémům, je uživatel informován zprávou v dialogovém okně. V případě chyby (ve struktuře datové věty, logické struktuře dat, v podpisu, šifrování apod.) se stav podaní nastaví na Chyba. Tlačítkem Zobrazit podání je možné zobrazit detailní popis chyb. Podání je nutné opravit a odeslání opakovat. V případě problému s navázáním komunikace s PVS se zobrazí zpráva Neznámá struktura odpovědi. V tomto případě nedojde k přidělení identifikátoru podání a toto podání není zobrazeno v seznamu podání. Podání je nutné opakovat. Pokud dojde k problému v průběhu komunikace s PVS, nastaví se stav na Odesílá se. Na stav takového podání je možné se dotázat pomocí tlačítka Zjistit stav.

Klepnutím na tlačítko Uložit je možné podepsanou a zašifrovanou datovou větu uložit do souboru k předání na paměťovém médium. Po klepnutí na tlačítko je možné vybrat složku pro uložení souboru. Název souboru bude mít tvar PM-jméno souboru v poli Soubor k odeslání. Takto vytvořený soubor neslouží k odeslání přes PVS.


Zjistit stav
Výběrem podání ze seznamu a tlačítkem Zjistit stav je možné odeslat dotaz na PVS na stav podání, která nebyla zrušena. Zjišťování stavu probíhá opakovaně podle nastaveného počtu pokusů. Požadavek může vrátit tyto stavy podání:

 

 • Přijato – mělo by následovat potvrzení podání e-mailem a zrušení podání z PVS tlačítkem Zrušit podání
 • Chyba – pomocí tlačítka Zobrazit podání je možné zobrazit detailní popis chyby. Po odstranění příčin, je možné pokračovat dalším pokusem o odeslání podání. Podání je vhodné zrušit z PVS pomocí tlačítka Zrušit podání.
 • Odesílá se – podání je zařazeno do zpracování, na stav zpracování je možné se dotazovat později.

Pokud jsou pokusy vyčerpány bez odezvy, budete vyzváni k opakování požadavku později.


Zrušit podání
Tlačítko Zrušit podání umožní zrušit vybrané podání z fronty podání na PVS. Zrušit lze podání ve stavu Přijato a Chyba. Pokud se zrušení podání neprovede, provádí PVS zrušení podání automaticky po 60 dnech. I po zrušení na PVS zůstávají podání v přehledu v doplňku Elektronická podání. Zrušení indikuje pole Podání zrušeno v detailu podání.


Zobrazit podání
Detailní informace o vybraném podání se zobrazí klepnutím na tlačítko Zobrazit podání. V zobrazeném dialogu jsou detailně zobrazeny případné chyby, které odeslaný soubor obsahoval. Pokud se chyby týkají vlastní datové věty, je nutné upravit údaje v modulu Mzdy a provést v TF ELDP - roční znovu výpočet a vytvoření xml soubor a pokusit se o nové podání. Do pole Poznámka je možné uložit libovolnou uživatelskou informaci k danému podání.


Zobrazit soubor
Zobrazení xml souboru lze dosáhnout klepnutím na tlačítko Zobrazit soubor.


Výpis podání
Klepnutím na tlačítko Výpis podání je možné odeslat na PVS dotaz, jaká podání byla odeslána v zadaném časovém intervalu. Zobrazí se přehled podání a jejich stavu, dokud nebyla na PVS zrušena. Stavy výpisu odpovídají těmto stavům doplňku Elektronická podání:


Response – Přijato
Error – Chyba
Acknowledgement – Přijímá se