Mzdy - Nastavení přístupových práv pro funkce modulu Mzdy

vydání: 20050518 - verze: 11

Pro agendy modulu Mzdy jsou definována nová přístupová práva.

Pro agendu Personalistika:

  1. Pracovní poměry - umožní definovat přístup pro vytváření, úpravu a odstranění pracovních poměrů v dialogu Pracovník na kartě Pracovní poměry. Toto právo je potřebné také k zobrazení detailu měsíční mzdy v agendě Mzdy v dialogu Mzda.
  2. Mzdové složky - umožní nastavit práva pro přístup na kartu Nastavení v dialogu Pracovní poměry, tzn. práva pro čtení, vytváření, úpravu a mazání výchozích mzdových složek. Toto oprávnění je nezbytné také pro funkci Hromadné zadávání v agendě Personalistika.

 Pro agendu Mzdy:

  1. Výpočet mezd - toto právo je nutné pro spuštění Průvodce vytvořením mezd a pro funkci Výpočet mezd, kterou lze spustit volbou menu Mzdy|Výpočet mezd nebo v dialogu Mzda tlačítkem Výpočet mezd.
  2. Nastavení zpracování - umožní otevření dialogů Nastavení, Mzdové složky, Platby, Zdravotní pojišťovny a Zaúčtování mezd.
  3. Uzávěrka - přidělení práva Uzávěrka umožní provedení funkce Uzávěrka a Roční uzávěrka. Toto právo je nutné také pro hromadné zadávání průměrů.

Práva pro vytvoření interního dokladu pro zaúčtování mezd, platebního příkazu a pokladního dokladu se řídí přístupovými právy stanovenými pro příslušné knihy v agendě Interní doklady, Příkazy a Pokladna.

Pro hromadné zadávání mzdových složek v agendě Mzdy jsou nutná práva pro čtení, vytváření, úpravu a mazání v dané knize agendy Mzdy.

Jednotlivá oprávnění je možné nastavit v možnostech agendy na kartě Oprávnění. Uživatel <výchozí> má automaticky přidělena všechna práva, která je možné omezit. Ostatním uživatelům je nutné tato práva přidělit.