Mzdy - Srážky ze mzdy podle občanského soudního řádu

V posledním období se stále častěji objevují požadavky na zpracování srážek ze mzdy podle občanského soudního řádu. U některých zaměstnanců situaci komplikuje nutnost srážet více srážek, kdy je nutné dbát na jejich pořadí a druh.

Srážkami se rozumí částky, které zaměstnavatel sráží zaměstnanci ze mzdy a jsou poukazovány jiné fyzické či právnické osobě než zaměstnanci. Srážky (exekuce) lze provádět jen na základě dohod o srážkách ze mzdy a na účely výslovně a taxativně uvedené v zákoně o mzdě. Ze mzdy se nejprve srazí záloha na daň z příjmů fyzických osob, pojistnéna sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na všeobecné zdravotní pojištění. Ostatní dovolené srážky ze mzdy lze provádět jen v rozsahu umožněném v občanském soudním řádu v ustanoveních o výkonu soudních rozhodnutí srážkami ze mzdy.

Předpoklady:

Pro správné zpracování srážek v modulu Mzdy je nutné připravit následující nastavení:

1. Nezabavitelné minimum pracovníka a domácnosti - dialog Nastavení, karta Sociální – zadání
pole Nezabavitelné částky pro srážky Pracovník a Domácnost. Tyto částky vyplývají ze stanoveného životního minima. Jedná se o částku k zajištění výživy a ostatních osobní potřeb občana a částku k zajištění nezbytných nákladů na domácnost jednotlivce.

2. Vyživované osoby – dialog Pracovní, karta Rodina – zadání vyživovaných rodinných příslušníků (děti, partner)

3. Srážky v pracovním poměru - dialog Pracovní poměr, karta Platby, dialog Srážky – zadání pole Pořadí a Druh srážky. Rozhodující pro pořadí pohledávek je den, kdy je plátci mzdy doručeno nařízení výkonu rozhodnutí. Bylo-li stejný den doručeno několik rozhodnutí, mají stejné pořadí. Jako Druh srážky lze zadat Výživné, Dlužné výživné, Ostatní přednostní pohledávky a Jiné srážky. Přednostními pohledávkami jsou pohledávky výživného, dlužného výživného, náhrady škody způsobené poškozenému ublížením na zdraví, pohledávky náhrady škody, způsobené úmyslnými trestnými činy, pohledávky daní a poplatků, pohledávky náhrady přeplatků na DNP, pohledávky na SP a ZP, pohledávky náhrady za příspěvek na výživu dítěte a na náhradu potřeb dítěte svěřeného do pěstounské péče. Ostatní srážky se zahrnují do Jiných srážek. Pokud se sráží částky ve prospěch pracovníka (např. spoření, penzijní připojištění apod.) pole v dialogu Srážky se nevyplňují. Po prvním zahrnutí srážek do mzdy se nedoporučuje měnit název srážky v poli Platba. V detailu srážky je možné klepnutím na Vytvořit složku vytvořit mzdovou složku pro srážku podle bodu 4.

4. Mzdové složky pro srážky - dialog Pracovní poměr, karta Nastavení (nebo dialog Mzda, karta
Měsíční složky) - ve mzdových složkách pro srážky zadání pole Platba, Základ, Částka . Pokud se jedná o pravidelnou každoměsíční srážku ve stejné výši (např. výživné), zadejte ve mzdové složce na kartě Nastavení tuto částku do pole Částka a do pole Platnost od období, od kterého se bude srážka provádět. V každém období se srazí tato částka podle níže uvedených pravidel. Pokud nebude sražena částka celá, převede se do dalšího období spolu s celou novou částkou také tato nesražená část. Pokud je známa celková částka ke srážce (např. dlužné daně, SP, ZP), do pole Částka zadejte celkovou částku a ukončete platnost této složky v poli Do ve stejném období jako je v poli Platnost od. Ze srážky se bude postupně v každém období odvádět maximálně možná částka podle níže uvedených pravidel až do výše celkové částky.

5. Při existenci více pracovních poměrů téhož pracovníka v aktuálním období musí být v okamžiku výpočtu mzdy, vytvořeny všechny mzdy, jejichž čisté mzdy nebo mzdové složky srážek do výpočtu vstupující.

Postup:
Po splnění předchozích předpokladů systém provádí srážky bez další nutnosti zásahu uživatele až do plného splacení srážek. Pokud se provádí změna nastavení srážek nebo mzdových složek pro srážky po vytvoření mzdy, je nutné mzdu ze zpracování odstranit a provést nové vytvoření mzdy.

1. Srážky se provádějí z čisté mzdy – z aktuálního období se sčítají částky z mzdových složek Čistá mzda, DNP Nemoc, DNP POČR, DNP PPM.

2. Do čisté mzdy se započítávají čisté mzdy z hlavního a vedlejšího pracovního poměru a dohod o pracovní činnosti

3. Výpočet základní nezabavitelné částky – stanoví se jako procento z životního minima jednotlivce (ŽMJ), které se skládá z částky potřebné k zajištění výživy a ostatních osobní potřeb občana a částky potřebné k zajištění nezbytných nákladů na domácnost jednotlivce (viz Předpoklad 1). Základní nezabavitelná částka činí 62% ŽMJ na osobu povinného a 25% ŽMJ na každou osobu, které je povinen poskytovat výživné

4. Základní částka se odečte od čisté mzdy a takto zjištění zbytek čisté mzdy se zaokrouhlí směrem dolů na částku dělitelnou třemi. Drobná částka, která zůstane po zaokrouhlení, se vyplatí povinnému (přičte se k základní částce). Zaokrouhlení se neprovádí, přesahuje-li zbytek čisté mzdy 150% ŽMJ.

5. Zaokrouhlený zbytek čisté mzdy se dělí na třetiny. Přesahuje-li zbytek čisté mzdy 150% ZMJ,  dělí se na třetiny jen tato částka. 1. třetina je určena k vydobytí pohledávek oprávněných osob. 2. třetina slouží jen k vydobytí přednostních pohledávek a pokud takových není, vyplatí se povinnému. 3. třetina se vždy vyplatí povinnému. Bez omezení se plně srazí zbytek čisté mzdy, přesahující 150% ŽMJ. Ten se použije k úhradě přednostních pohledávek, případný zbytek se přesune do 1. třetiny.

6. Z 2. třetiny se uspokojují nejdříve bez ohledu na pořadí pohledávky výživného. Nejsou-li z druhé třetiny kryty všechny tyto pohledávky, rozdělí se částka poměrně podle výše běžného výživného. Poté se uspokojí nedoplatky výživného z dřívější doby opět s poměrným dělením, pokud zbytek druhé třetiny nepokryje všechny nedoplatky. Dále se uspokojí podle svého pořadí ostatní přednostní pohledávky.  Přednostní pohledávky, které nemohly být uspokojeny z 2. třetiny, se přesouvají do 1. třetiny, kde ztrácejí přednostní povahu.

7. Z 1. třetiny jsou všechny pohledávky uspokojovány podle svého pořadí. Přednostní pohledávky ztrácejí svoji přednostní povahu. Pokud na pohledávky se stejným pořadím částka nedostačuje, uspokojí se poměrně.

Při výpočtu mzdy v modulu Mzdy probíhá výpočet při splnění všech předpokladů podle bodů 1 až 7. Případné krácení částek se projeví v jednotlivých mzdových složkách srážek, kdy v poli Základ zůstane částka ke sražení v plné výši a do pole Částka se dosadí zkrácená částka. Uživatel je hlášením o krácení informován. Srážky, které nejsou v aktuálním období plně pokryty se převádějí do dalšího období při
vytváření mezd pomocí průvodce vytvářením mezd.