Elektroodpady - aplikace zákona o odpadech ve Variu

vydání: 20050831 - verze: 11

Novela zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech dává od 14. srpna 2005 za povinnost výrobcům a dovozcům elektrozařízení vytvořit systém, který je povinen zajistit a financovat zpětný odběr, zpracování a ekologicky šetrné odstranění elektrozařízení.

Zákon stanoví (§37): Bylo-li elektrozařízení uvedeno na trh do dne 13. srpna 2005, jsou k zajištění zpětného odběru, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení ... výrobci povinni vytvořit systém, do kterého ... přispívají všechny osoby, které jsou podnikatelsky činné v okamžiku vzniku příslušných nákladů. Na dobu osmi let od účinnosti tohoto zákona a na dobu deseti let v případě elektrozařízení uvedeného ve skupině 1 přílohy č. 7 zákona od účinnosti tohoto zákona mohou tyto osoby při prodeji nových elektrozařízení odděleně uvádět náklady na zpětný odběr, zpracování a odstranění elektrozařízení uvedených na trh do dne 13. srpna 2005. Uvádí-li výrobce ve smyslu tohoto ustanovení, náklady odděleně, je takto povinen je uvádět každý prodávající při prodeji v rámci své podnikatelské činnosti.

Řešení

Z pohledu Varia z toho plyne, že pokud se výrobce rozhodne uvádět náklady odděleně, měl by software při prodeji produktu zajistit vložení souvisejícího poplatku.

V modulu Sklad pod menu Sklad/Elektrozařízení... je nové dialogové okno, pomocí něhož je možné definovat seznam skupin elektrozařízení a poplatků za likvidaci.

Ve sloupci Skupina elektrozařízení uveďte jednoznačný identifikátor. Například:

Skupina elektrozařízení Popis skupiny Poplatek bez DPH Sazba DPH Poplatek s DPH Předkontace prodej Předkontace nákup
3.1.1 Počítačová skříň - Poplatek za likvidaci elektroodpadu 10,00 19 11,90 Odpad Odpad

Pokud si přejete vkládat poplatek na doklad automaticky, zaškrtněte na kartě Nastavení příslušné volby.

Poznámka: Bylo by velmi komplikované udržovat vztah mezi položkami elektrozařízení a poplatků za odpad mezi zakázkami a fakturami. Z tohoto důvodu bude Vario podporovat vkládání pouze na prodejní doklady.

Dále je třeba zařadit produkty do skupin. V detailu záznamu Produkt je nové pole Skupina elektrozařízení, které zobrazíte přepnutím titulku pole Celní sazebník. Ze seznamu můžete vybírat definované skupiny. Hromadnou změnu můžete též provést v tabulce agendy (funkce Katalog / Povolit úpravy v tabulce agendy).
Pokud máte zvolenou volbu automatického vkládání do Vydaných faktur a vložíte do položek produkty s uvedenou skupinou elektrozařízení, vloží se při opuštění tabulky položek v detailu faktury sumy poplatků za jednotlivé skupiny. Mějte na paměti, že se tím změní cena dokladu.

Na dokladech byste měli uvádět text, kterým informujete zákazníky o způsobu zajištění financování likvidace elektroodpadu (využijte seznam Text na kartě Součet).

Omezení

Vario nepodporuje vkládání poplatků na nákupní doklady. Uživatelé musí zapsat přijatou fakturu tak, jak jí vystavil dodavatel. Poplatky pravděpodobně nebudou navyšovat pořizovací cenu zboží (zaúčtují se zřejmě na účty neovlivňující základ daně - to necháváme na vašich postupech). Dále byste měli zajistit, aby byl "prodán" stejný počet poplatků, který jste "nakoupili". Musíte zajistit přefakturaci za stejnou cenu. Při spotřebě zboží pro vaši potřebu byste měli poplatek přidat k pořizovacím nákladům.

Problémy

Domníváme se, že samostatné uvádění poplatku za elektroodpad zbytečně komplikuje nákup a prodej zboží. Například při dobropisování (zejména částečném) bude potřeba správně odečíst se zbožím i poplatek. Vzhledem k tomu, že se jedná o přechodné ustanovení a u nových výrobků musí být náklady zahrnuty v ceně, bychom se přiklonili spíše k zahrnutí poplatků do ceny zařízení.

Problémy nastanou též při změně sazeb. Prodejci uvádějící poplatky samostatně, budou muset zajistit, aby přefakturovali poplatky tak, jak je "nakoupili". Jediným spolehlivým řešením bude uvést novu skupinu elektrozařízení a založit novou katalogovou položku (tím i skladovou), která bude spojená s novým poplatkem.

Dalším potencionálním problémem může být tvorba nabídek. Zákazník by měl být informován o konečné ceně včetně poplatku. To by však znamenalo hlídat vazbu mezi položkou zboží a poplatku při převodu nabídky na zakázku a zakázky na prodejní doklady (včetně částečné fakturace a řady dalších možných změn).