Mzdy - TF Zdravotní pojištění, Zdravotní pojištění - celkem, nový TF Zdravotní pojištění - zúčtování

vydání: 20051201 - verze: 11

TF Zdravotní pojištění

Do TF Zdravotní pojištění byl přidán sloupec pro Rodné číslo, které vyžadují zdravotní pojišťovny při kontrolní činnosti. TF zobrazuje další sloupce:

Hrubá mzda – složka Hrubá mzda
Základ – vyměřovací základ pro výpočet ZP. Při volbě rozsahu tisku S rozdíly je možné zobrazit mzdové složky, které jsou zahrnuté v hrubé mzdě, ale nevstupují do vyměřovacího základu.
Za zaměstnance
Odvod – složka ZP pracovníka
Úprava – složky ZP doplatek do MM, ZP doplatek do MM – oprava, ZP pracovníka – přeplatek
Celkem – ZP pracovníka + ZP doplatek do MM + ZP doplatek do MM – oprava - ZP pracovníka – přeplatek
Za zaměstnavatele
Odvod – složka ZP zaměstnavatele
Celkem – ZP pracovníka - ZP doplatek do MM - ZP doplatek do MM – oprava

Součet sloupců Odvod tvoří celkovou částku zdravotního pojištění k odvodu na zdravotní pojištění. Tato částka se přenáší do platebního příkazu a TF Přehled o platbě pojistného.


TF Zdravotní pojištění – zúčtování

Pro podrobný přehled složek ovlivňujících zdravotní pojištění a jeho zúčtování zobrazuje TF Zdravotní pojištění – zúčtování. Sloupec Úprava (z TF Zdravotní pojištění) je rozdělen na sloupce:
Doplatek MM - složka ZP doplatek do MM a ZP doplatek do MM – oprava
Přeplatek - složka ZP pracovníka – přebytek
Ostatní sloupce jsou shodné s TF Zdravotní pojištění.

Složky ZP pracovníka a ZP zaměstnavatele se vytvářejí automaticky stejně jako složka ZP doplatek do MM. Tato složka vzniká v případě navýšení vyměřovacího základu o poměrnou část minimální mzdy. Částka v této složce představuje částku pojištění z tohoto navýšení, která je odvedena ve složce ZP zaměstnavatele zdravotní pojišťovně a složkou ZP doplatek do MM se zaměstnanci strhne ze mzdy a je tedy pojistným placeným zaměstnancem. K vytvoření této složky dojde např. pokud je vyměřovací základ nižší než minimální mzda. Vytvoří se také např. při použití složky Neplacené volno s doplatkem. Složku ZP doplatek do MM – oprava je možné v tomto případě použít ke korekci poměru částky, kterou hradí podle dohody zaměstnavatel a zaměstnanec. Nemění tedy výši pojistného odvedeného zdravotní pojišťovně, ale upravuje poměr podílu zaměstnance a zaměstnavatele. Složku ZP pracovníka – přeplatek je možné použít ve výjimečných případech přímo ke korekci složky ZP pracovníka. Použití této složky je bez vazby na tvorbu platebního příkazu a TF Přehled o platbě pojistného a před jejím použitím by měla mít přednost úprava vyměřovacího základu tak, aby se ovlivnila přímo složka ZP pracovníka.

Těmto vztahům by mělo odpovídat také nastavení předkontací pro správné zúčtování mezd:
ZP pracovníka 331/336
ZP zaměstnavatele 524/336
ZP doplatek do MM 331/524
ZP doplatek do MM – oprava 331/524
ZP pracovníka – přeplatek 336/331


TF Zdravotní pojištění - celkem

Do tohoto TF byl přidán sloupec Rodné číslo a odpovídá obsahem tiskovému formuláři Zdravotní pojištění. Umožňuje však tisk přehledu za všechna období aktuálního roku. V možnostech tisku lze vybrat tisk Po pracovních poměrech, Po období a ZP nebo Po období.


Upozornění na legislativní stav v souvislosti s doplatkem do minimálního vyměřovacího základu

Ustanovení § 3 odst. 5 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů je ve Variu řešeno tak, že při použití složky např. Neplacené volno se automaticky zvyšuje vyměřovací základ o poměrnou část minimální mzdy připadající na jeden kalendářní den v daném měsíci za každý den trvání složky. Pokud se použije např. složka Neplacené volno s doplatkem ZP, vytvoří se navíc složka ZP doplatek do MM, kterou se zaměstnanci zahrne do jeho pojištění ta část pojistného z navýšeného vyměřovacího základu, kterou za něj uhradil zaměstnavatel. K tomuto navýšení nedochází, pokud je zaškrtnut parametr Plátce stát nebo nezaškrtnut parametr Doplatek ZP do MM. Při použití složky Neomluvená absence se toto navýšení provádí vždy.

Problém nastal se zněním pozdějších předpisů, které upravují toto ustanovení. V textu zákna č. 123/2005 s účinností od 30.3.2005 došlo údajně k tiskové chybě. Důsledkem této chyby by se i pro osoby, pro které toto navýšení běžně neplatilo ("osoby, kde plátcem stát, tělesně postižení, pečující o dítě, OSVČ,..."), toto navýšení mělo provádět. Podle konzultace s VZP se postup bez navýšení toleruje ještě v pojistném za duben a květen, ale od června již ne. Předpokládá se, že se tato "chyba" legislativně opraví. Ve Variu je možné si pro tento případ vypomoci novou mzdovou složkou vytvořenou s typem složky Neomluvená absence. Pro tento typ složky se navýšení provádí bez ohledu na nastavení polí Plátce stát a Doplatek ZP do MM. Pokud by zaměstnavatel chtěl eliminovat dopad tohoto stavu na daného zaměstnance, je možné použít složku ZP doplatek do MM - oprava k převodu platby pojistného z tohoto navýšení na zaměstnavatele.