Mzdy - TF Statistika - měsíční, Nem Úr, SP, STAV, ÚNP

vydání: 20060324 - verze: 11

Statistika

TF Statistika je podkladem pro Čtvrtletní výkaz o práci Práce 2-04 a pro Čtvrtletní výkaz pro ekonomické subjekty vybraných produkčních odvětví P 3-04. Některé údaje jsou vyhodnoceny samostatně ve sloupci Z toho dělníci. Do této kategorie mají být zařazeni manulálně pracující zaměstnanci. V dialogu Pracovník na kartě Obecné je možné v poli Kategorie tyto zaměstnance zařadit do kategorie Dělníci, a tím toto členění zajistit.

Do počtu zaměstnanců jsou zahrnuti zaměstnanci s typem poměru: HPP, VPP a NV. Pro vyřazení z evidenčního počtu např. u mateřské a rodičovské dovolené je možné použít v dialogu Pracovní poměr tlačítko Vyřazení.

Mzdy bez ostatních osobních nákladů - zahrnují se mzdové složky vstupující do hrubé mzdy a složky s typem Auto odpočet 1% a Příspěvky PP - daněné zam. zaměstnanců v evidenčním počtu.

Z toho - odměny a prémie, další platy - zahrnují se složky s typem 13. plat, Pololetní prémie, Roční prémie

Ostatní osobní náklady - zahrnují se příjmy z typu poměru DPP, DPČ, Statutáři a Učni a příjmy ze mzdových složek, kde Vliv = OON.

 

Statistika - měsíční

TF Statistika - měsíční vychází z TF Statistika. Vyhodnocuje stejné údaje, ale za aktuální období.


Statistika - Nem Úr

TF Statistika - Nem Úr je podkladem pro Výkaz o pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz Nem Úr 1-02. Pro členění údajů na ženy je rozhodné rodné číslo a pro členění na mladistvé datum narození. Pro členění pracovních neschopností na nemoci, pracovní úrazy, ostatní úrazy a nemoci z povolání je rozhodující pole Kategorie daném mzdové složky. Pokud v systému nejsou kategorie mzdy zadány, je možné je zadat v dialogu Nástroje|Možnosti - karta Číselníky - výběr číselníku Kategorie mzdy - tlačítko Číselník. Pro potřeby výkazu je vhodné zadat kategorie:

Pracovní úraz
Pracovní úraz smrtelný
Ostatní úraz
Nemoc z povolání

Složky pracovní neschopnosti založené na typu složky Nemoc, které v poli Kategorie nebudou mít zadánu některou z těchto kategorií budou automaticky zahrnuty do kategorie Nemoc. Není tedy nutné nastavovat kategorii všem složkám pracovní neschopnosti, ale pouze úrazům a nemocem z povolání. Kategorii je možné zadat při vytváření mzdové složky v dialogu Mzda na kartě Měsíční složky v poli Kategorie. U pracovních neschopností, které přecházejí automaticky do dalšího období (nemají zadáno pole Platnost do), se automaticky přenáší také kategorie. Do již vytvořených složek v uzavřených obdobích je možné kategorii zadat po spuštění tisku Statistika - Nem Úr v dialogu Nemoci, kde se zobrazí všechny složky pracovních neschopností v daném období. Pokud složka přechází do více období, je rozhodující kategorie ve složce se začátkem pracovní neschopnosti. Při pracovní neschopnosti z důvodu pracovního úrazu se nesleduje, zda došlo k více než dvouměsíčnímu přerušení PN a tato se posuzuje jako nový případ pracovního úrazu.

Do počtu nemocensky pojištěných osob se zahrnují zaměstnanci v pracovním poměru s vyplněným polem Činnost, u kterých typ poměru není DPP nebo PZ. U skupin zaměstnanců, pro které platí zvláštní podmínky pro účast na nem. pojištění, se nezjišťuje, zda byly splněny v jednotlivých období. Přihlíží se k poli Činnost v době tisku.


Statistika - SP

TF  Statistika - SP je podkladem pro výkaz Měsíční dotazník SP 1-12.

 

Statistika - STAV

TF  Statistika - STAV je podkladem pro Měsíční výkaz ve Stavebnictví STAV 1-12.

 

Statistika - ÚNP

TF Statistika - ÚNP je podkladem pro Výkaz o úplných nákladech práce ÚNP 4-01 pro sekci 225 Počet zaměstnanců a 226 Odpracované a placené hodiny. Podkladem pro další údaje je nový TF Celkový přehled mezd - za období od - do, který kumuluje všechny mzdové složky za vybraná období 1 až 12 z aktuálního roku.