Mzdy - Úpravy tiskových formulářů

vydání: 20070223 - verze: 11


Potvrzení o zdanitelných příjmech

V TF Potvrzení o zdanitelných příjmech byly provedeny tyto úpravy:

- na ř. 2 se správně tiskne rok následující po roce, za který se potvrzení vystavuje (pro potvrzení za rok 2006 se tiskne rok 2007). V dřívějších verzích se netiskl vůbec nebo se tiskl rok 2006.

- v sekci 13 - 15 se zobrazují záznamy z dialogu Pracovník z karty Rodina platné pro aktuální rok. Je tedy možné zadávat nové záznamy platné od následujícího roku, aniž by se v potvrzení projevily. Záznamy s platností přes více let není nutné (stejně jako dříve) ukončovat ve sloupci Do.

- v dolní části formuláře se nově zobrazuje číslo vzoru (nyní vzor č. 14), podle kterého je tiskový formulář připraven

 

Přehled souhrnných údajů - cizinci

Kromě vypuštění sloupce 16 Úhrn zdanitelných mezd byl změněn obsah současného sloupce č. 16, který nyní zobrazuje úhrn sražených záloh na daň po slevě. V přechozí verzi se zobrazovala záloha na daň před případnou slevou. Dále jsou zahrnovány také příjmy podle §6, z nichž je daň vybírána srážkou, a pojistné a daň z těchto příjmů, které se dříve nezahrnovaly.

 

ELDP - roční

ČSSZ v průběhu ledna aktualizovala zásady pro vyplňování ELDP pro rok 2007. Tyto změny byly promítnuty do tiskového formuláře ELDP - roční. V tisku ELDP za rok 2006 by se změny neměly promítnout.

Změny se týkají těchto oblastí:

1. Pokud jsou dávky nemocenského pojištění po skončení výdělečné činnosti vypláceny v době po dovršení důchodového věku, uvede se na řádku, kde je vykazována doba čerpání těchto dávek ve druhém znaku přednostně údaj – D.

2. Údaj D se ve druhém znaku trojmístného údaje uvede také při vyplňování ELDP výdělečně činného poživatele tzv. předčasného starobního důchodu, který vykonává výdělečnou činnost, ještě před dovršením důchodového věku.  Aby se zaměstnanec s vyplněným datem nástupu do zpracování ELDP zahrnoval, je nutné do pole Druh důchodu zadat text předčasný starobní důchod.

3. Pokud jde o zaměstnance, u nichž jsou podmínky účasti na nemocenském pojištění upraveny vyhl. č. 165/1979 Sb. (členové družstva, společníci, jednatelé, DPČ apod.), do údaje „Od“ se nově uvádí až den vzniku účasti na pojištění, tj. den započetí výkonu sjednaných prací - § 69 vyhl. č. 165/1979 Sb., atp. v případech, kdy ke vzniku účasti na pojištění došlo již v měsíci faktického zahájení výkonu činnosti, v ostatních případech se uvede první den kalendářního měsíce, ve kterém poprvé vznikla účast na pojištění.

4. V poli ”Doby odečt”: (Doby odečtené) uvádí se počet kalendářních dnů, ve kterých
- pojištěnec výdělečně činný po vzniku nároku na starobní důchod (dle §§ 29, 74, 76, 94 zák. č. 155/1995 Sb.) bez pobírání důchodu
- a nově také poživatel tzv. předčasného starobního důchodu výdělečně činný před dovršením důchodového věku,

5. Pole ”Výdělečná činnost v organizaci od”: se vyplňuje jen, byla-li výdělečná činnost pojištěnce započata před kalendářním rokem, za který je ELDP veden. Nově také v tomto případě:
Jedná-li se o zaměstnance, u nichž jsou podmínky účasti na nemocenském pojištění upraveny vyhl. č. 165/1979 Sb., vyplňuje se i v případě, že činnost byla zahájena v daném kalendářním roce, za který je ELDP veden - uvede se datum faktického zahájení výkonu činnosti.

Tato úprava zatím nebyla ze strany ČSSZ provedena ve struktuře pro elektronické podání ELDP.

Tiskový formulář ELDP - roční při vykazování pojištěné doby vychází z polí Datum nástupu a Datum ukončení v dialogu Pracovní poměr. Nepromítá se do něj skutečnost, že v souvislosti s nástupem výkonu trestu dochází ke skončení účasti na nemocenském pojištění nebo ke skončení účasti dochází z důvodu skončení příslušnosti k českým právním předpisům a ELDP se uzavírá a předkládá orgánům sociálního zabezpečení.


Dále byla provedena oprava výpočtu vyloučených dob v případě souběžných pracovních poměrů, ve kterých současně trvala omluvená absence po část měsíce.