Mzdy - Sociální pojištění zaměstnavatele dle stavu legislativy k 1.3.2007

vydání: 20070306 - verze: 11

Nařízením vlády č. 39/2007 Sb. byl napraven legislativní problém s vyměřovacím základem organizace. V důsledku postupných změn zákonů (zákona č. 589/1992 Sb. , novelou č. 189/2006 a č. 264/2006 a zákonem č. 585/2006, který odkládá účinnost zákona 289/2006 na 1.1.2008) nebyl vyměřovací základ organizace zákonem definován.

Nařízení stanovuje, že:

1. Vyměřovacím základem organizace a malé organizace pro stanovení pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti je částka odpovídající úhrnu vyměřovacích základů jejich zaměstnanců

2. Pokud organizace a malá organizace neodvedly pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti za období podle věty první, je jejich vyměřovacím základem za kalendářní měsíc, v němž toto nařízení nabylo účinnosti, úhrn vyměřovacích základů jejich zaměstnanců za toto období a tento kalendářní měsíc.

3. Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Nařízení vyšlo ve sbírce zákonů 1. 3. 2007