Mzdy - Úpravy v modulu Mzdy

vydání: 20070517 - verze: 11

Načtení účtu z jiného poměru zaměstnance

V dialogu Pracovní poměr na kartě Platby je nové tlačítko Načíst účet z jiného poměru. Při vytváření nových pracovních poměrů nebo opakovaných dohod u téže osoby je možné načíst čísla účtů z libovolného předchozího pracovně-právního vztahu, na které byly prováděny platby dobírek, spoření nebo srážek.

 

Změna názvu platby a penzijního fondu

Při změně názvu platby v dialogu Pracovní poměr na kartě Platby v poli Platba se provede změna také v souvisejících výchozích mzdových složkách na kartě Nastavení a také ve vytvořených mzdách v jednotlivých obdobích, pokud už byly na základě výchozích mzdových složek vytvořeny měsíční mzdové složky.

Při změně názvu penzijního fondu v dialogu Mzdy|Platby na kartě Penzjiní fondy v poli Název dojde ke změně názvu v dialogu Pracovní poměr na kartě Platby v poli Penzijní fond a změna se provede také v poli Platba v souvisejících výchozích mzdových složkách na kartě Nastavení a také ve vytvořených mzdách v jednotlivých obdobích, pokud už byly na základě výchozích mzdových složek vytvořeny měsíční mzdové složky.

 

Platební příkaz

V průvodci vytvořením příkazu (volba Mzdy|Platební  příkaz) je možné na druhé kartě při volbě Srážky a Spoření zadat výběr plateb se splatností k určitému dni v měsíci. Splatnosti platby lze zadat v dialogu Pracovní poměr na kartě Platby v detailu platby v poli Splatnost. Zadává se pořadové číslo dne v měsíci, kdy je platba splatná. Výchozí hodnota splatnosti je 0. V průvodci příkazem lze zadat interval splatnosti od a do, výchozí nastavení je od 1 do 31. Splatnost 0 je zahrnována do všech zadaných intervalů. Pokud tedy nechcete splatnosti rozlišovat, můžete nadále ponechat u všech plateb splatnost 0 a všechny platby budou zahrnuty výchozím intervalem. 

Dále je možné nastavit jaký text se bude vkládat do položky příkazu u dobírek a záloh. Ze seznamu lze vybrat:

  • Mzda
  • <Pracovní poměr>
  • Mzda <Název firmy>
  • Mzda <Pracovní poměr>
  • Mzda <Období>

Pokud je hodnota uvedena v závorkách <>, nahradí se za hodnotu pole. Jako hodnoty pole je možné použít název pracovního poměru, název firmy nebo číslo období. Pokud je zadán text, přenese se do položky příkazu tento text. Pole není omezeno pouze na nabízený seznam, ale je možné sestavit libovolnou kombinaci textu a hodnot polí např.: <Název firmy> - mzda za období <Období>.

 

Vlastnost Dny kvalifikovaných důvodů typu složky

Vlastnost Dny kvalifikovaných důvodů typu složky se používá pro nastavení mzdových složek, kterými se evidují dny, které se odčítají z rozhodného období pro výpočet odvodu z minimálního vyměřovacího základu u zdravotního pojištění a pro snížení hranice rozhodného příjmu pro odvod sociálního pojištění u zaměstnání upravovaných vyhláškou 165/1979 Sb. Tato vlastnost byla dosud nastavena u typu složky Nemoc, OČR, PPM. V ostatní případech, kdy bylo třeba odčítat dny z rozhodného období, bylo vhodné použít složku Dny bez MVZ ZP.
Mzdová složka Dny bez MVZ ZP se používá pro zadání dnů kdy, zaměstnanec nemá stanoven minimální vyměřovací základ pro výpočet zdravotního pojištění. Je to období, kdy se zaměstnanec stal, nebo přestal být v průběhu rozhodného období osobou, za kterou platí pojistné i stát, nebo osobou s těžkým tělesným, smyslovým nebo mentálním postižením, dále osobou, která dosáhla věku potřebného pro nárok na starobní důchod, avšak nesplňuje další podmínky pro jeho přiznání a nebo osobou, která celodenně pečuje o jedno dítě do 7 let věku nebo nejméně o 2 děti do 15 let věku.
Eliminovat nutnost použití složky Dny bez MVZ ZP je možné nastavením vlastnosti Dny kvalifikovaných důvodů u dalších složek. Toto nastavení je možné provést u složek Rodičovská dovolená a Vojenské cvičení. Dříve také pro složky ZVS, Civilní služba a také Mateřská dovolená nebo Další mateřská dovolená používané ve smyslu dnešní Rodičovské dovolené.
Toto nastavení bude provedeno v tabulce Složky ve zdrojovém datovém souboru DMzd0000.mdb. Nastavení se tedy projeví po aktualizaci Altus Vario u nově vytvořených firem. U existující firem je možné provést nastavení složek v dialogu Mzdy|Mzdové složky.

 

Uzavření období bez uzávěrkových výpočtů

V dialogu Mzdy|Nastavení je možné změnit hodnotu pole Stav období ze stavu Otevřeno na Uzavřeno bez provedení uzávěrkových výpočtů, tedy bez výpočtu vyměřovacích základů nemocenského pojištění a průměrných výdělků.

 

Uzávěrka

Výpočty vyměřovacích základů nemocenského pojištění a průměrné výdělky, prováděné v rámci funkce Uzávěrka, zahrnují mzdové složky ze všech knih daného období. Uzávěrka spuštěná z kterékoli knihy provede výpočty ve všech knihách současně. Dříve se zahrnovaly mzdové složky aktuální knihy a uzávěrka se spouštěla jednotlivě pro každou knihu. Problém mohl nastat v případě, že mzdové složky jednoho rozhodného období byly v různých knihách. 

 

Řešení přečerpané dovolené

Při skončení pracovního poměru nebo při převodu zůstatku dovolené na konci roku může dojít k situaci, kdy je nárok na dovolenou přečerpán. Zaměstnavatel je v takovém případě oprávněn bez souhlasu zaměstnance srazit náhradu mzdy za přečerpanou dovolenou. Ve Variu k tomu se použije složka Proplacená dovolená, do které se zadá počet dní (a hodin) přečerpané dovolené mínusem.

Dny přečerpané dovolené jsou dny pracovního volna bez náhrady příjmu, a pokud se nejedná o pojištěnce státu, je nutné odvést zdravotní pojištění za celé dny přečerpané dovolené. V tomto případě se jedná o odvod pojistného z poměrné části minimálního vyměřovacího základu platného v roce a období, kdy byla dovolená skutečně čerpána. Ve Variu se k tomu použije složka Neplacené volno (resp. Neplacené volno s doplatkem ZP), do které se zadá počet dní (a hodin) přečerpané dovolené a pole Likvidace od a Likvidace do s datumy, ve kterých došlo ke skutečnému přečerpání dovolené. Zadá se tolik složek neplaceného volna, v kolika obdobích došlo k přečerpání dovolené. Při výpočtu dojde k navýšení vyměřovacího základu pro výpočet zdravotního pojištění za tyto dny.

Při řešení doplatků nebo přeplatků zdravotního pojištění, kdy dochází k navyšování nebo snižování vyměřovacího základu, se respektuje odvod z minimálního vyměřovacího základu. Vyměřovací základ se nejprve spočítá s případným navýšením do minimálního vyměřovacího základu bez vlivu oprav a teprve následně se zahrne úprava, která vyměřovací základ zvýší nebo sníží ve smyslu požadované opravy.
Při řešení přeplatků sociálního pojištění by v souladu se zákonem nemělo být snižováno sociální pojištění za účelem vrácení přeplatku bez žádosti na správu sociálního pojištění 
a jejich souhlasu.