Změny v daňové evidenci

vydání: 20070523 - verze: 11

Do tohoto vydání bylo zahrnuto mnoho změn ve zpracování daňové evidence:

 1. Účtování daňových dokladů o přijetí platby
 2. Vytvoření interního dokladu pro zaúčtování faktur zcela hrazených zálohou
 3. Možnost zaúčtování částečných úhrad nejen poměrově, ale i s prioritou jednotlivých položek a upřednostnění DPH
 4. Dědění předkontací ze zálohových faktur
 5. Omezení předkontace dle typu dokladu

Účtování daňových dokladů o přijetí platby

Doposud bylo nutno po vystavení daňového dokladu o přijetí platby vytvořit interní doklad, ve kterém se provádělo přeúčtování DPH z nákladových položek na účet Výdej DPH.

 

Provedená úprava přidá daňové doklady o přijetí platby do průvodce zaúčtováním. Při účtování se však účtuje pouze o DPH - zaúčtovaný doklad tedy obsahuje řádky stejné jako dříve vytvářený interní doklad.

 

Interní doklad pro zaúčtování zálohou zcela hrazených faktur

Pokud je faktura zcela uhrazena zálohou, potom neproběhne její zaúčtování. Je to způsobeno tím, že nedošlo k platbě faktury a tedy není o čem účtovat.

 

V agendě Interní doklady je doplněna položka menu Účtování nehrazené faktury ... . Po spuštění této volby Vario zkontroluje, zdali existují zálohou uhrazené faktury a vytvoří interní doklad, ve kterém jsou tyto faktury zapsány jako související doklad. Faktury jsou na nulovou částku (nedošlo k žádné platbě). V průvodci zaúčtováním byla provedena úprava, pomocí které tyto nulové řádky spustí korektní rozúčtování faktury jako kdyby byla zaplacena.

 

Pozor:

 • Pokud potřebujete zrušit řádek interního dokladu, je nutné současně odstranit i vazbu na kartě Doklady -> typ souvisejícího dokladu: Ostatní . Pokud neodstraníte vazbu ručně, faktura se Vám již nenavrhne do dalšího interního dokladu a zůstane nezaúčtovaná.
 • Řádky nepřidávejte ručně - důležitý pro spuštění zaúčtování faktury není Popis, ale Související doklad, který nejste schopni do dokladu ručně vložit

Poznámka: Byla zvolena metoda generování interního dokladu především z důvodu zachování číselné řady účtovaných dokladů. Pokud bychom účtovali přímo faktury, potom by vznikaly "díry" v účetních dokladech (jedna faktura by byla účtována jako peněžní doklad, jiná účtována přímo).

 

Částečné úhrady faktury

Doposud bylo při částečné úhradě faktury účtováno o poměrné části faktury, tzn. všechny položky faktury se vykrátily koeficientem. Vznikl požadavek na umožnění prioritního zpracování položek. Nebylo možné dodržovat bývalé znění zákona a upřednostnit účtování DPH.

 

V nastavení agendy Peněžní deník (Nástroje->Možnosti ...->Moduly->Účetnictví->Možnosti ...->Agendy->Peněžní deník->Možnosti ... ) je nyní zpřístupněna záložka Peněžní deník. Zde si můžete nastavit způsob účtování částečných úhrad:

 • Poměrnou část každé položky - současný stav zpracování
 • Položky dle pořadí, jak jsou na faktuře uvedeny - zvolili jsme tento způsob priorizace záznamů. Pokud tedy chcete některé náklady účtovat dříve než ostatní, zapište je ve správném pořadí na fakturu. Pořadí záznamů je možné měnit. Pokud však dojde ke změně mezi jednotlivými částečnými platbami, může dojít k "přeúčtování" - tedy odúčtování dříve zaúčtované (tedy dříve prioritní) položky a zaúčtování částky z ní na současnou prioritní položku.
  • Upřednostnit platby DPH - v rámci účtování dle pořadí je možné ještě upřednostnit účtování DPH. Pokud není zaškrtnuto, tak se účtuje DPH jako poslední položka (tedy nejdříve se účtují prioritní položky z faktury a teprve po jejich zaplacení se účtuje DPH). Pokud je zaškrtnuto, účtuje se celá částka DPH faktury jako první a teprve poté položky v pořadí jak byly zapsány na faktuře.

Korektní zpracování předkontací zálohových faktur

Do této verze nebylo možné vytvářet zálohové faktury s více řádky různých předkontaci.

 

Zálohové faktury je možné nyní vytvářet jako "proforma" fakturu - jako obraz reálné posléze vystavené faktury (např. vytvořit zálohovou fakturu z položek skladu stejných, jako budou posléze na reálné faktuře). Při proplacení zálohové faktury je provedeno zaúčtování zálohové faktury na příslušné předkontace jednotlivých řádků včetně částky DPH. Po vystavení řádné faktury a navázání zálohové faktury je při účtování provedeno korektní odúčtování všech řádků zálohové faktury a zaúčtování řádků řádné faktury včetně zpracování DPH.

 

Omezení předkontace dle typu dokladu

Do dnešního vydání se pro všechny doklady navrhovala všechna konta.

 

Po rozkliknutí předkontace v prvotních dokladech se navrhují pouze konta, která mají pro daný typ dokladu smysl. Výběr je tak přehlednější a omezí se možnost vzniku uživatelských chyb. Pro typ dokladu Interní doklad není výběr kont omezen.