Mzdy - Zpracování mezd ve více knihách agendy Mzdy

vydání: 20070606 - verze: 11

V agendě Mzdy je možné vytvořit více knih. Zpracování mezd ve více knihách nebylo dosud podporováno. Důvodem k rozdělení zpracování do více knihy může být nutnost různých kompetencí účetních, samostatného sledování některých typů pracovních poměrů, při zpracování mezd z poboček apod. Pro podporu tohoto členění je nyní možné využít některé stávající nebo nově upravené funkce modulu Mzdy.

- Pro zpracování konkrétního pracovního poměru nadále doporučujeme po celou dobu trvání poměru používat jednu knihu. V rámci jednoho období musí být mzdové složky daného pracovního poměru vždy v jedné knize.

- v Průvodci vytvořením mezd se mzdové složky vybraných pracovních poměrů vytvářejí nyní pouze do aktuální knihy. Výběr knihy pro vytváření mezd je třeba provést v agendě Mzdy v panelu nástrojů v seznamu Kniha před spuštěním Průvodce vytvořením mezd (obdobně jako před výpočtem, otevřením detailu apod). Při otevření průvodce jsou kontrolována přístupová práva pro vytváření mzdových složek do dané knihy a obecné právo agendy Mzdy pro výpočet mezd, který lze v průvodci spustit. Pokud už složky pracovního poměru v některé knize existují, pracovní poměr se v průvodci k vytvoření již nenabízí.

- v dialozích pro Hromadné zadávání mzdových složek se nabízejí jen pracovní poměry, které nemají vytvořené složky v jiných knihách

- nemělo by dojít k tomu, že jeden pracovní poměr bude mít měsíční mzdové složky v různých knihách v jednom období. Při výpočtu mzdy probíhá kontrola, která v tom případě zobrazí upozornění a výpočet mezd se neprovede. Je nutné mzdové složky zadat pouze do jedné knihy. V případě odstranění mzdy ze zpracování (tlačítko s červeným křížkem v panelu nástrojů dialogu Mzda) se odstraní všechny mzdové složky daného pracovního poměru v aktuálním období a mzdu je možné vytvořit znova. Nebo je nutné odstranit nadbytečné mzdové složky z ostatních knih v dialogu Mzda nebo v dialozích hromadného zadávání. Zpracované mzdy je možné převádět mezi knihami v agendě Mzdy funkcí Převést do knihy.

- v případě zpracování pracovního poměru, ke kterému v daném období existuje souběžný pracovní poměr nebo dohoda, zahrne se příjem ke zdanění bez ohledu na umístění souběžného vztahu v jiné knize (dříve se příjem zadaný v jiné knize nezahrnoval)

- ve funkce Výpočet mezd|Výpočet mezd - všechny probíhá výpočet mezd ze mzdových složek aktuální knihy

- v dialogu Výpočet mezd – výběr se zobrazují pouze pracovní poměry z aktuální knihy, a to i při zatržení parametru Upravené, ale nespočítané. Výpočet mezd se provádí pouze nad pracovními poměry vybranými v tomto dialogu

- v Průvodci vytvořením příkazu je možné využít volbu Zahrnout platby ze všech knih pro hromadné platby odvodů daní, pojištění ze všech knih jednou částkou v jednom příkazu. Naopak je možné rozdělit platby dobírek a záloh zaměstnancům v případě různých výplatních termínů z jednotlivých knih do více příkazů.

- v dialogu Zaúčtování je možné v poli Kniha mezd vybrat volbou Aktuální kniha k zaúčtování mzdové složky aktuální knihy nebo volbou Všechny knihy mzdové složky ze všech knih. Vhodným nastavením předkontací v různých knihách pro zaúčtování a rozdělením účtování po jednotlivých knihách lze dosáhnout rozdílného účtování stejných mzdových složek pro různé skupiny pracovních poměrů.

- ve funkci Uzávěrka se do výpočtu denních vyměřovacích základů pro DNP a do výpočtu průměrných výdělků pro pracovněprávní účely zahrnují složky bez omezení na aktuální knihu. Uzávěrku lze spustit z kterékoli knihy a uzávěrka do výpočtu vybere mzdové složky ze všech knih.

- některé tiskové výstupy respektují rozdělení do knih. K úpravě členění podle knih může docházet průběžně podle zkušeností s využitím této funkce.