Mzdy - TF ZPS na rok 2008

vydání: 20071218 - verze: 11

Připravený TF ZPS je určen pro tisk v roce 2008 pro výpočet plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením z údajů za rok 2007.

Tiskový formulář ZPS reaguje na výši průměrné mzdy v národní hospodářství za 1.-3. čtvrtletí roku 2007, která činí 21 119,- Kč. Z 2,5 násobku této částky (tj. 52 797,50 Kč) se odvádí do státního rozpočtu za jednoho přepočteného zaměstnance. Pro správný výpočet odvodu je nutné pracovat mzdy za všechna období zjišťovaného roku.

Do tiskového formuláře ZPS byla přidána pole Přepočtený stav zaměstnanců se ZP a s TZP z celkového přepočteného stavu zaměstnanců.

Přepokladem pro správný výpočet přepočtených stavů zaměstnanců je správné nastavení polí Pracovní doba a Plný denní pracovní úvazek v dialogu Pracovní poměr. V poli Plný denní pracovní úvazek by měly být hodnoty 8 nebo 7,75 nebo 7,5 odvozené ze stanovené týdenní pracovní doby v organizaci. Pokud je v poli 0, pak se použije hodnota z pole Pracovní den. V poli Pracovní doba má být stanovená týdenní pracovní doba tzn. 40 nebo 38,75 nebo 37,5 nebo hodnota nižší při zkráceném pracovním úvazku. 

Úpravy pole Pracovní doba lze provést hromadně v agendě Personalistika v dialogu Mzdy|Pracovní poměry|Hromadné úpravy.

Ve starších verzích tohoto TF se vycházelo z pole Pracovní den, kde mohou být u nepravidelných pracovních režimů zadány hodnoty pravidelné délky směny (např. 11 nebo 11,5) pro účely načítání toho počtu hodin do mzdových složek např. pro náhrady. Toto nastavení by v tom případě zkreslovalo výpočet celkového pracovní fondu a bylo by nezbytné ho pro účely tohoto tisku nastavovat na správné hodnoty. Proto se nyní používá pole Pracovní doba.