Mzdy - Nastavení způsobu zdanění v roce 2008

vydání: 20080128 - verze: 11

Vzhledem k předpokládanému rozšíření různých typů příjmů, které budou vstupovat do zdanění byly rozšířeny možnosti nastavení způsobu zdanění. Dosud používaný typ daně Roční, byl určen pro zdaňování příjmů podle podpisu prohlášení. V případě podpisu prohlášení (zadání datumu do pole Prohlášení v dialogu Pracovník na kartě Personální) se danilo zálohovou daní. V případě nepodepsání prohlášení se podle výše příjmu danilo srážkovou nebo zálohovou daní. Zdanění zálohovou daní bylo možné dosáhnout nastavením pole Činnost v Pracovním poměru na 7 nebo 8 pro zdanění příjmů společníků s.r.o., jednatelů a členů družstev. U mzdových složek s typem složky Zvláštní sazba se danilo vždy srážkovou daní.

Pro zdanění příjmů v roce 2008 se kromě typu daně Roční bude používat typ daně Záloha na daň a Srážková daň. Tyto typy daně se budou nastavovat u jednotlivých pracovních poměrů v poli Typ daně
Označením "pracovní poměry" v tomto smyslu dále rozumíme souhrnně všechny typy vztahů: faktické pracovní poměry (HPP), dohody o pracovní činnosti (DPC), dohody o provedení práce DPP, vztahy založené pro příjmy společníků a jednatelů (CD), mandátní nebo příkazní smlouvy, vztahy založené pro výplatu odměn statutárních orgánů (uživatelsky zadané např. MS, Statutáří apod.).

1. Typ daně Záloha na daň - je nutné nastavit u vztahů založených pro příjmy společníků a jednatelů a odměny členů statutárních orgánů a dalších právnických osob, jsou-li daňovými rezidenty. Příjmy daněné v rámci těchto vztahů pak budou daněny zálohovou daní.

2. Typ daně Srážková daň - je nutné nastavit u vztahů založených pro odměny členů statutárních orgánů a dalších právnických osob, jsou-li daňovými nerezidenty. Příjmy daněné v rámci těchto vztahů pak budou daněny srážkovou daní.

3. Typ daně Roční - u ostatních typů vztahů je nutné ponechat typ daně Roční. Danění těchto příjmů bude nadále probíhat podle nastavení pole Prohlášení.

Pokud dosud probíhalo daní těchto různých typů příjmů v rámci jednoho pracovního poměru, je nutné rozdělit příjmy do samostatných pracovních poměrů a u každého jednotlivě nastavit pole Typ daně. V poli Poměr těchto vztahů zvolte vhodný typ poměru. Další typy poměrů je možné definovat v dialogu Nastavení na kartě Prac. poměry.

Pole Typ daně bude pro daný pracovní poměr rozhodující bez ohledu na typ poměru zadaný v poli Poměr nebo pole Činnost.

Pro správné zdanění, je nutné správně nastavit také pole Souběh. Pokud existuje ve zpracovávaném období pouze jeden pracovní poměr, pole Souběh není zaškrtnuté.

Pokud existuje více pracovních poměrů, pole Souběh zaškrtnuté nemá ten pracovní poměr, ve kterém je zpravidla vyplácena většina příjmů, ve kterém jsou v případě podpisu prohlášení zadány složky pro slevy na dani a daňová zvýhodnění. Všechny ostatní pracovní poměry musí mít pole Souběh zaškrtnuté. Výpočet těchto „souběžných“ poměrů musí proběhnout před výpočtem „nesouběžného“ poměru. Při spuštění hromadného výpočtu mezd je toto zajištěno automaticky. Při výpočtu nesouběžného poměru se zahrnou do zdanění všechny zdanitelné příjmy všech souběžných poměrů. Vytvoří se základ daně a z něj se příjmy rozdělí podle nastavení typu daně do výpočtu zálohy na daň a výpočtu srážkové daně. Ve vytvořených výsledných složkách Záloha na daň a Srážková daň je v poli Částka vypočtená daň, v poli Základ je základ daně pro výpočet konkrétní daně a v poli Sazba výše pojistného zaplaceného zaměstnavatelem, o která byl navýšen původní příjem. Všechny složky vstupující do výpočtu daně, včetně těch z souběžných poměrů, jsou přehledně zobrazeny na kartě Výsledné složky v dialogu Mzda při volbě výběru typu složek Vstupující do výpočtu daně. (Tento způsob zobrazení není přístupný ve verzi Altus Vario 10.)

Pouze zdanění složek s typem složky Zvláštní sazba probíhá v poměru, ve kterém je zadán.

Přehled nastavení typů daně pro jednotlivých druhy příjmů rekapituluje následující tabulka.


Přehled nastavení způsobu zdanění

Prohlášení Typ daně Hranice příjmu Výsledná daň Typ složky Příklad příjmu
Ano Roční nemá vliv Záloha na daň Vstupující do hrubé mzdy nebo do základu daně kromě typu Zvláštní sazba Příjmy u pracovních poměrů, DPČ, DPP, společníků, jednatelů, členů statutárních orgánů (kromě odměn statutárů nerezidentů)
Ne Roční 1-5 000(včetně) Srážková daň Vstupující do hrubé mzdy nebo do základu daně Běžné příjmy u pracovních poměrů, DPČ, DPP
Ne Roční více než 5 000 Záloha na daň Vstupující do hrubé mzdy nebo do základu daně kromě typu Zvláštní sazba Běžné příjmy u pracovních poměrů, DPČ, DPP
nemá vliv Záloha na daň nemá vliv Záloha na daň Vstupující do hrubé mzdy nebo do základu daně kromě typu Zvláštní sazba Příjmy u vztahů, kde v poli Činnost je 7 nebo 8 (společníci a jednatelé s.r.o., komanditisté a členové družstev)
nemá vliv Záloha na daň nemá vliv Záloha na daň Statutární odměny Odměny členů statutárních orgánů a dalších org. právnických osob, jsou-li daňovými rezidenty
nemá vliv Srážková daň nemá vliv Srážková daň Statutární odměny Odměny členů statutárních orgánů a dalších org. právnických osob, jsou-li daňovými nerezidenty
nemá vliv nemá vliv nemá vliv Srážková daň Zvláštní sazba Podíly na zisku, honoráře