Mzdy - Penzijní připojištění a životní pojištění v roce 2008

vydání: 20080205 - verze: 11


Zadání příspěvku na penzijní připojištění pevnou částkou
     Limit 24 000,- osvobození od daně a pojištění pro příspěvky na penzijní připojištění a životní pojištění je v zákoně o dani z příjmu stanoven bez vazby na vyměřovací základ sociálního pojištění. Pro penzijní připojištění se tedy zavádí stejný režim jako u životního pojištění. Limit je však stanoven pro oba tyto příspěvky souhrnně. Z toho vyplynulo, že částky příspěvků se nebudou v roce 2008 zadávat procentem z vyměřovacího základu, ale pevnou částkou. Zadání procentem systém neumožňuje. Z hlediska firmy je celá částka poskytnutá příspěvku daňově uznatelná. Z částek přes výši limitu však jak zaměstnanec, tak firma zaplatí pojistné a pojistné firmy bude vstupovat do základu daně zaměstnance.
     Kontrola překročení 5% vyměřovacího základu sociálního pojištění v jednotlivých obdobích se tedy již neprovádí. Dále se neprovádí kontrola překročení 3% vyměřovacího základu sociálního pojištění ve vztahu k vytvoření složek Příspěvky PP - daňově uznat. a Příspěvky PP - daňově neuznat. Složky Příspěvky PP - daňově uznat. a Příspěvky PP - daňově neuznat. se již nevytvářejí. 

     V  této souvislosti doporučujeme revizi částek ve složkách Penzijní připojištění - firma a Životní pojištění firma. U penzijního připojištění zvláště v případě, že nebyla zadána částka příspěvku, ale pouze procento vyměřovacího základu. V dialogu Pracovní poměr na kartě Nastavení zadejte v těchto složkách v poli Částka přesnou částku příspěvku do pole Částka a do pole Sazba zadejte 0.


Nastavení kontroly limitu

     Při použití mzdových složek s typem složky Penzijní připojištění - firma a Životní pojištění firma se z částek v souhrnu přesahující 24 000,- Kč provádí odvod zdravotního a sociálního pojištění na straně zaměstnance i zaměstnavatele a odvod daně na straně zaměstnance. Pokud bude při výpočtu mzdy zjištěno překročení limitu, vytvoří se složka Příspěvky PP daněné zam. s částkou, o kterou je limit překročen a v rámci této složky proběhne zdanění a odvod pojištění. Předpokladem pro kontrolu překročení limitu je nastavení kontroly v dialogu Nastavení na kartě Další v řádku Použití mzdových složek pro penzijní připojištění ve sloupci Kontrolovat. 

Nastavení složky Penzijní připojištění - firma
     Složky pro penzijní připojištění (Penzijní připojištění - firma, Příspěvky PP - daňově uznat. a Příspěvky PP - daňově neuznat.) měly historicky dva typy nastavení. Dříve používané nastavení bylo takové, že se částka ze složky Penzijní připojištění - firma srážela, tedy odčítala od čisté mzdy a naopak složky Příspěvky PP - daňově uznatelné a neuznatelné se k čisté mzdě přičítaly. Konečný vliv na mzdu byl tedy nulový. V případě tohoto nastavení je nutné zajistit, aby se částka z čisté mzdy neodečítala, protože složky, které ji přičítaly, se již nevytvářejí. Tzn., že je nutné u složky Penzijní připojištění - firma odškrtnout parametr K výplatě, parametr bude nezaškrtnutý.
U druhého novějšího typu nastavení tyto složky žádný vliv na mzdu nemají - neodčítají se ani nepřičítají. V případě tohoto nastavení není nutné složku Penzijní připojištění - firma upravovat.


Účtování
     Nastavení účtování a předkontaci pro účtování příspěvku firmy na penzijní připojištění je nutné nastavit u složky Penzijní připojištění - firma, pokud jste dříve účtovali složky Příspěvky PP - daňově uznat. a Příspěvky PP - daňově neuznat.
     
Příjmy nezahrnované do limitu
     Pokud používáte typ složky Životní pojištění firma pro jiné příjmy osvobozené od daně, změňte u těchto složek typ složky na Příjmy osvobozené od daně. Tím se zajistí, že se tyto příjmy nebudou zahrnovat do limitu 24 000,-.Shrnutí správného nastavení

  1. V modulu Mzdy v dialogu Nastavení na kartě Další v řádku Použití mzdových složek pro penzijní připojištění ve sloupci Kontrolovat zatrhněte provádění kontroly.
  2. V modulu Mzdy v dialogu Mzdy|Mzdové složky - vyberte složku Penzijní připojištění - firma - klepněte na Upravit - klepněte na tlačítko Detail mzdové složky za polem Typ složky - v dialogu Složka odškrtněte pole K výplatě, pokud je zaškrtnuté.
  3. V modulu Personalistika v tabulce Výchozí mzdové složky (volba Personalistika|Výchozí složky|Hromadné úpravy) nebo v dialogu Pracovní poměr na kartě Nastavení zadejte ve složkách Penzijní připojištění - firma v poli Částka přesnou částku příspěvku do pole Částka a do pole Sazba zadejte 0.
  4. V modulu Mzdy v dialogu Mzdy|Zaúčtování mezd nastavte účtování a předkontaci u složky Penzijní připojištění - firma, pokud jste dříve účtovali složky Příspěvky PP - daňově uznat. a Příspěvky PP - daňově neuznat.