Mzdy - Odpočet ZP u invalidních důchodců u zaměstnavatelů s více než 50% osob se zdr. postižením

vydání: 20081104 - verze: 11

Zaměstnanci, kterým byl přiznán invalidní nebo částečný invalidní důchod a jde o zaměstnance zaměstnavatele, který zaměstnává více než 50% osob se zdravotním postižením z celkového průměrného přepočteného počtu svých zaměstnanců, mají nárok na odpočet z vyměřovacího základu pro zdravotní pojištění. Výše tohoto odpočtu se stanovuje vyhláškou zveřejněnou ve sbírce zákonů.

Pro uplatnění odpočtu ve Variu je nutné zadat v dialogu Mzdy|Nastavení na kartě Zdravotní částku odpočtu do pole Odpočet osob, kde plátce ZP je i stát, a to do období, ve kterých se má odpočet uplatňovat. Vario neprovádí kontrolu zaměstnání 50% osob se zdravotním postižením, tzn., že pokud je odpočet zadán, je i uplatněn. Oproti dříve platné úpravě, kdy nárok na odpočet měly všechny osoby, za které je plátcem ZP i stát, se nyní odpočet uplatní pouze osobě, která má v dialogu Pracovník na kartě Personální v tabulce Další údaje pod typem Důchody zadán záznam, kde v poli Popis je text Plný invalidní důchod nebo Částečný invalidní důchod a v polích Od Do termíny, kdy tyto skutečnosti platí. V poli Popis může být dle číselníků ČSSZ také text invalidní plný a nebo invalidní částečný. Obdobně lze invaliditu zadat v dialogu Pracovník na kartě Personální po klepnutí na tlačítko Přihláška SP, kde byla rozšířena nabídka důchodů o volbu invalidní částečný. Datum Do nemusí být zadán, pokud skutečnost trvá. Zadání údajů o důchodu se posuzuje při výpočtu mzdy. Odpočet se uplatňuje pouze u tzv. nesouběžných poměrů, tzn. těch, které nemají zatržené pole Souběh v Pracovní poměru. Pokud je v nesouběžném poměru vyměřovací základ nízký a není uplatněn celý odpočet, je možné zadat do souběžného poměru mzdovou složku pro opravu základu ZP s částkou mínusem až do výše nevyčerpaného odpočtu nebo nulového vyměřovacího základu. Poté musí následovat výpočet nesouběžného poměru, aby byla do výpočtu daně zahrnuta správná výše ZP placeného zaměstnavatelem.