Mzdy - Úpravy a rozšíření

vydání: 20081104 - verze: 11

 

Číselník Místo narození

V dialogu Pracovník na kartě Personální byl změněn typ pole Místo narození z textového pole na pole se seznamem. Nad tímto polem je možné vytvořit (přes volbu místní nabídky Číselník) nový číselník s názvem Místo narození. Tento číselník je možné naplnit uživatelsky. Pole je možné rozbalit klávesou F4. V poli funguje automatické doplňování.

 

Rozšíření textů při zpracování srážek

Při zadání srážky v dialogu Pracovní poměr na kartě Platby se zadává pole Ve prospěch. Tato informace se nyní nově při vytvoření složky pomocí tlačítka Vytvořit složku přenese do pole Údaj 1 této složky na kartě Nastavení. Po vytvoření mzdy se pole Údaj 1 přenese do pole Údaj 1 složky srážky ve vytvořené mzdě. U dříve zadaných složek srážek není nutné informace do pole Údaj 1 vyplňovat, doplní se automaticky z pole Ve prospěch. Pokud chcete mít v poli Údaj 1 ve složce srážky jiný text, je možné ho po vytvoření mzdy přepsat. Systém bude do dalšího období přenášet upravený text. Obsah pole Údaj 1 se tiskne na TF Výplatní lístek.

 

Doba nemoci plně invalidního důchodce

Doba nemoci plně invalidního důchodce je hlídána při zadání složky nemoci v dialogu Mzda na kartě Měsíční složky. Pro zahrnutí zaměstnance do kontroly bylo nutné v dialogu Praocovník na kartě Personální v tabulce Další údaje pod typem Důchody vytvořit záznam v poli Popis s textem Plný invalidní důchod a s daty v polích Od a Do. Číselník ČSSZ používá pro evidenci důchodů text invalidní plný. Takto zadaný text by kontrola doby nemoci neakceptovala. Nyní je kontrola upravena a respektuje oba tyto tvary.

 

Maximální vyměřovací základ SP a ZP při zahájení zpracování mezd ve Variu v průběhu roku

Při zahájení zpracování mezd ve Variu v průběhu roku je nutné při vyšší úrovni vyměřovacích základů zajistit, aby se do posouzení dosažení maximálního vyměřovacího základu SP a ZP (pro rok 2008 1 034 880,- Kč) zahrnuly i vyměřovací základy zpracované v daném roce v přechozím mzdovém systému. Pokud se neprovádí zpracování mezd od začátku roku zpětně, je nutné zadat do Varia vyměřovací základy SP a ZP, které od začátku roku chybí. K tomu slouží mzdové složky SP pracovníka - převod a ZP pracovníka - převod, které se zadají v dialogu Pracovní poměr na kartě Nastavení k výchozím mzdovým složkám. Částky se zadají kumulovaně od ledna roku, ve kterém bylo zahájeno zpracování mezd ve Variu, až do období, které předchází prvnímu období zpracovanému ve Variu. Složky je možné zadat do Varia i dodatečně, pokud se vyměřovací základy k maximálnímu limitu přiblíží ke konci roku např. v důsledku výplaty dlouhodobých odměn.

 

TF Přehled o výši pojistného

Pro potřeby účetních společností, které zpracovávají mzdy pro více subjektů s různými OSSZ, byla do TF Přehled o výši pojistného přidána adresa OSSZ do oblasti mimo rámeček.

 

TF Výplatní lístek - obálky

Tento TF neumožňoval použít pro tisk adresy na obálku tzv. Adresu 2. Nyní je možné Adresu 2 vybrat ze seznamu. Pro tisk adresy se tato adresa použije, pokud je zadána v dialogu Pracovník v poli Adresa 2 bez ohledu na text v poli Popis adresy 2. Pokud je pole Adresa 2 prázdné, použije se pole Adresa.